Maj

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ MAJ 2022 GRUPA IV

Opracowała: Małgorzata Mazurek, Agnieszka Olszewska

Temat I

„Nasza Ojczyzna”

 1. „Polskie krajobrazy” – oglądanie albumów, zdjęć ukazujących różne regiony naszego

kraju- dostrzeganie piękna i różnorodności krajobrazów naszego kraju; zwrócenie uwagi na  charakterystyczne elementy krajobrazu z określonym regionem kraju. (PP II.11, III.2, IV.10)

 1. „Podanie o Lechu” – zapoznanie z legendą, oglądanie godła i rozmowa na temat jego

znaczenia dla Polaków – wzbudzanie zainteresowania legendami i historią naszego kraju; zapoznanie z  symboliką orła białego w naszym godle narodowym. (PP III.2, IV.10)

 1. „Warszawa – nasza stolica” – rozmowa kierowana – wyjaśnienie znaczenia pojęcia

stolica; zapoznanie ze stolicą Polski- Warszawą; zapoznanie z wyglądem herbu stolicy- Syrenką Warszawską. (III.2, IV.10, IV.5)

 1. „Nasz Orzeł Biały” – zespołowe wypełnianie konturu stemplami z palców umoczonych

w farbie – doskonalenie sprawności manualnych podczas stemplowania; utrwalenie znajomości godła i barw narodowych.  (PP I.7, IV.10)

 1. „Mapa Polski” – składanie obrazka z części – ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;

zapoznanie z wyglądem mapy Polski. (PP IV.10, IV.9)

 1. „Hymn Polski” – słuchanie hymnu narodowego – rozumienie, iż podczas śpiewania

hymnu narodowego należy odpowiednio się zachować. (PP IV.7, IV.10)

 1. „Biało-czerwona flaga” – wykonanie chorągiewki według wzoru – zachęcanie do

starannego wykonania chorągiewki; utrwalenie znajomości barw narodowych i ich układu na fladze państwowej. (PP I.6, III.2, IV.1)

 1. „Kącik folklorystyczny” – zorganizowanie ekspozycji wytworów sztuki ludowej –

zachęcanie dzieci do aktywnego uczestniczenia w tworzeniu kącika ludowego, wzbogacając go o eksponaty przyniesione z domu; rozwijanie zmysłu estetycznego podczas aranżowania przestrzeni.

 1. „Jestem Polakiem”- -nauka piosenki- rozwijanie umiejętności zapamiętania tekstu i

melodii; zachęcanie do rytmizowania ruchem tekstu piosenki; zachęcanie do wspólnego śpiewu; wytwarzanie wesołej atmosfery. (PP IV.1 IV.7)

 

Temat II

„Tutaj mieszkam”

 

 1. „Moje miasto”- oglądanie albumów, zdjęć ukazujących zabytkowe, historyczne czy

widowiskowe miejsca w rodzinnej miejscowości – tworzenie więzi emocjonalnej ze swoim regionem. (PP IV.10, III.2)

 1. „Moja okolica”- spacer w okolicy przedszkola- przedstawienie dzieciom cel spaceru:

obserwowanie  najbliższej okolicy; przypomienie o zasadach bezpieczeństwa podczas wyjść poza teren przedszkola;  zwrócenie uwagi dzieci na charakterystyczne dla danej okolicy miejsca, budynki,  pomniki. (PP IV 2, 10 IV 2, 5, 18)

 1. Co dobrego jest na wsi, co dobrego jest  w mieście?”- burza mózgów-

zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami, aktywnego uczestnictwa w rozmowie; wzbogacanie zasobu słownictwa (krajobraz, zalety, wady); dopasowywanie obrazków do elementów ilustracji; obdarzanie uwagą inne dzieci. (PP III 9; IV 2 IV 2 IV 5, 18 III 8 IV 2, 10)

 1. „Zwiedzamy różne miejsca  w Polsce”- zabawa dydaktyczna- utrwalenie

wiadomości na temat różnych  regionów i miejsc w Polsce; rozwiązywanie zagadek obrazkowych; zapoznanie z ciekawymi miejscami w Polsce; utrwalenie nazwy: kraju, stolicy, najdłuższej rzeki,  morza, gór; słuchanie fragmentów melodii polskich tańców narodowych; doskonalenie umiejętności kojarzenia rekwizytów z regionem Polski. (PP V 9, 10 IV 2, 10 IV 2, 10,  18 IV 7, 10)

 1. Z miasta do miasta mkną  pojazdy”- zabawa matematyczna- zapoznanie z

wyglądem  herbów wybranych polskich miast; zachęcanie do oglądania i opisywania herbów; przeliczanie elementów zbiorów i porównywanie  ich liczebności; wdrażanie  do używania pojęć: najwięcej, najmniej.  (PP V 2, 9, 10 IV 15)

 1. „Miasto”- słuchanie wiersza M. Kamińskiej- wiersz- zapoznanie z charakterystycznymi

cechami miasta; kształtowanie zdolności skupienia uwagi na rozmówcy i uważnego słuchania wypowiedzi innych. (PP III.8, IV.2)

 1. „Odgłosy miasta i wsi”- zwrócenie uwagi na uważne słuchanie odgłosów; zachęcanie do

odgadywania zagadek słuchowych; kształtowanie zdolności skupienia uwagi i słuchania wypowiedzi innych. (PP III.8, IV.2)

 1. „Mały domek- Spoko Loko”- nauka piosenki- rozwijanie umiejętności zapamiętania

tekstu i melodii; zachęcanie do rytmizowania ruchem tekstu piosenki; zachęcanie do wspólnego śpiewu; wytwarzanie wesołej atmosfery. (PP IV.7)

 

Temat III

„Co słychać na wiosennej łące?”

 1. „Łąka”- wiersz- zapoznanie z charakterystycznymi cechami łąki i najpopularniejszymi jej mieszkańcami (motyl, żaba, ślimak itd.); kształcenie umiejętności nazywania wybranych owadów (mucha, pszczoła); kształtowanie zdolności skupienia uwagi na rozmówcy i uważnego słuchania wypowiedzi innych. (PP III.8, IV.2, IV.18)
 2. Wiosna budzi owady”- zabawa ortofoniczna- ćwiczenie przodu języka na zgłoskach: bzz, bzz, psyt, psyt, sss, zzz. (PP I.5, IV.2)
 3. ,,Bąki z łąki” -nauka piosenki- rozwijanie umiejętności zapamiętania tekstu i melodii; zachęcanie do rytmizowania ruchem tekstu piosenki; zachęcanie do wspólnego śpiewu; wytwarzanie wesołej atmosfery. (PP 1 IV.7)
 4. „Pszczółki”- nauka wiersza- zapoznanie z wyglądem oraz środowiskiem życia pszczół; rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. (PP III.8, IV.2, IV.18)
 5. „Amelka i motyle”- opowiadanie- zapoznanie z wyglądem motylem; zwrócenie uwagi na wypowiadanie się pełnymi zdaniami; rozbudzanie zainteresowania światem przyrodniczym. (PP III.8, IV.2, IV.18)
 6. „Bocian i żaby”- ćwiczenie ortofoniczne- ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: „kle, kle, kum, kum”; zachęcanie dzieci do samodzielnego powtarzania słów wiersza. (PP I.5, IV.2)
 7. „Zgaduj- zgadula”- rozwiązywanie zagadek słuchowych- kształtowanie umiejętności rozpoznawania odgłosów wydawanych przez owady zamieszkujących łąki (pszczoła, świerszcz, trzmiel itd.); rozwijanie wrażliwości słuchowej; rozwijanie logicznego myślenia. (PP III.8, IV.2, IV.18)
 8. „Pszczółka śpi w ogrodzie”- zabawa z piosenką- kształtowanie umiejętności ilustrowania muzyki ruchem; zachęcanie wszystkich dzieci do zabawy; rozwijanie pamięci słowno- muzycznej. (PP IV.7)
 9. „Bal na łące”- nauka piosenki- zapoznanie z melodią i tekstem piosenki; kształtowanie siły głosu poprzez śpiew; zachęcanie do wspólnego śpiewu, indywidualnego oraz zabawy ze śpiewem. (PP IV.7)
 10. „Biedroneczki są w kropeczki”- origami- kształtowanie umiejętności wykonywania pracy plastycznej według wzoru; rozwijanie poczucia symetrii; doskonalenie sprawności manualnych; rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. (PP IV.8)
 11. „Mieszkańcy łąki”- zabawa dydaktyczna- kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 5 i więcej wg możliwości dzieci; zachęcanie dzieci do posługiwania się określeniem „para”. (PP III.8, IV.15)
 12. „Słucham i wiem, w którą stronę mam iść. Idę i znajduję to, co chcę”- zabawa dydaktyczna- korzystanie z doświadczeń zgromadzonych w trakcie wzbogacania wiadomości nt. schematu własnego ciała i świadomego poruszania się w otoczeniu, zgodnie z podanymi kierunkami. (PP IV.14)

 

Temat IV

„Nasi rodzice”

 

 1. „Moi rodzice”– oglądanie zdjęć przyniesionych przez dzieci -zachęcanie do nazywania członków rodziny; posługiwanie się ich imionami; budzenie szacunku do rodziców; zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na temat ulubionych wspólnych zajęć z rodzicami. (PP II.2, III.8)
 2. „Rodzinna wycieczka”– bajka Urszuli Piotrowskiej- zachęcanie do uważnego słuchania utworu i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści; zwrócenie uwagi na cierpliwe oczekiwanie na swoją kolej wypowiedzi. (PP III.8, IV.2)
 3. „Mama ma dużo pracy”– wiersz Małgorzaty Platy -zachęcanie do uważnego słuchania wiersza i udzielania odpowiedzi na temat jego treści; rozumienie konieczności pomagania rodzicom; budzenie szacunku dla rodziców. (PP III.1, 2, 8, IV.2)
 4. „Kwiatek dla mamy”– praca plastyczna -doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem; rozwijanie samodzielności i kreatywności poprzez samodzielne komponowanie bukietu; rozwijanie sprawności manualnej. (PP IV.8)
 5. „Tatuś”– opowiadanie- zachęcanie do wypowiadania się na temat swojego taty ( jak wygląda, co lubi robić); kształtowanie umiejętności obdarzania uwagą innych; kształtowanie uczucia szacunku i przywiązania do rodziców. (PP III.1, 2, 8, IV.2)
 6. „Dobrze z tatą iść”– piosenka -kształtowanie umiejętności zapamiętania tekstu i melodii; zachęcanie do rytmizowania ruchem tekstu piosenki; zachęcanie do wspólnego śpiewu; ćwiczenia słuchu i pamięci. (PP IV.7)
 7. „Serce dla Taty”- praca plastyczna (wydzieranka) -ćwiczenie sprawności palców poprzez rwanie papieru na małe kawałki; kształtowanie umiejętności posługiwanie się klejem; zwrócenie uwagi na estetyczne wykonanie pracy. (PP IV.8)
 8. „Mama w kuchni”– piosenka -kształtowanie umiejętności zapamiętania tekstu i melodii; zachęcanie do rytmizowania ruchem tekstu piosenki; zachęcanie do wspólnego śpiewu, ćwiczenia słuchu i pamięci. . (PP IV.7)