Kwiecień

PLAN PRACY KWIECIEŃ GRUPA V

P.P I I 2,5,7

P.P II I 1, 3,  5, 7

P.P III 5

P.P IV 1,2,7

 

TYDZIEŃ I

JEDZIEMY NA WIEŚ

 • Zabawa sensoryczna „Co to jest?”.
 • Rozmowa na temat tego, jakie zwierzęta mają pióra.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne – KP3, s. 61.
 • Ćwiczenia poranne- zestaw VII.
 • Lepienie z plasteliny na dowolny temat.
 • Zabawa parateatralna „Ciężkie czy lekkie”.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Która para pierwsza?”.
 • Zabawa badawcza „Wsłuchaj się w przyrodę”.
 • Rozmowa kierowana na temat różnic w przyrodzie w mieście i na wsi – PD, p. 30.
 • Zabawa rozwijająca słuch „Co to za zwierzę?”.
 • Ćwiczenie matematyczne – KP3, s. 57, ćw. 2.
 • Zabawa rzutna „Dopasuj”.
 • Wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem reprodukcji malarskiej zW,k. 35.
 • Zabawa parateatralna „Na pastwisku i w zagrodzie”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw II.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania opisów – opisywanie ilustracji z KP3, s. 58, ćw. 1, 2, s. 59, ćw. 3, 4,
 • Rozmowa na temat produktów spożywczych iich pochodzenia (hodowla zwierząt, uprawa roli) z wykorzystaniem planszy demonstracyjnej – PD, p. 30.
 • Kształtowanie rozumienia pojęcia ceny i pieniądza – odczytywanie cen z ilustracji wKP3, s. 58–59 i przyporządkowanie im wartości w monetach (W, k. 46).
 • Praca plastyczna – lepienie z plasteliny produktów spożywczych, które uzyskuje się dzięki uprawie roli i hodowli zwierząt.
 • Zabawa matematyczna – przeliczanie wartości pieniężnych z wykorzystaniem zabawkowych monet, sumowanie, porównywanie.
 • Zabawa parateatralna „Zakupy na straganie”.
 • Zabawa językowa – dzielenie na sylaby słów, takich jak: chleb, miód, ser, jajka, beczka, worek, bułki, krowa, traktor, gęś, na podstawie ilustracji w KP3, s. 58–59.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. opowiadania Moniki Niewielskiej Sok jabłkowy z worka.
 • Rozmowa na temat opowiadania.
 • Rozmowa kierowana na temat życia na wsi i pracy rolników z wykorzystaniem planszy demonstracyjnej – PD, p. 30.
 • Zabawa kształtująca umiejętność odczytywania informacji z symboli „Kaczki i kury”.
 • Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Czas na karmienie zwierząt”.
 • Praca plastyczna – malowanie farbami zwierząt w zagrodzie, kurniku, oborze lub na pastwisku (do wyboru).
 • Rozwijanie poczucia estetyki i potrzeby utrzymywania ładu w otoczeniu.
 • Kształtowanie kompetencji społecznych – zorganizowanie wystawy prac plastycznych.
 • Doskonalenie umiejętności autoprezentacji – opowiadanie o swojej pracy plastycznej na forum grupy.
 • Zabawa utrwalająca rozumienie aspektu kardynalnego liczb „Liczymy zwierzęta”.
 • Zabawa kształtująca spostrzegawczość „Co nie pasuje?”.
 • Zabawa językowa „Jedno zwierzę i więcej zwierząt”.
 • Kształtowanie kompetencji matematycznych – wykonanie ćwiczenia z KP3, s. 60, ćw. 1.
 • Utrwalanie znajomość graficznego obrazu liczb – formowanie z drucików kreatywnych poszczególnych cyfr podanych przez N.
 • Zabawa słuchowa, wsłuchiwanie się w odgłosy z otoczenia.
 • Zabawa ruchowa „Raz, dwa, trzy, koza patrzy!”.

TYDZIEŃ II WIELKANOC

P.P I I 3,8

P.P II I 1, 3, 7

P.P III 2,5

P.P IV 1,2,4,5

 • Prezentacja przez N. zdjęć i rysunków przedstawiających palmy wielkanocne. Rozmowa kierowana na temat zwyczaju robienia palm wielkanocnych.
 • Zabawa matematyczna kształtująca rozumienie pojęć matematycznych „Wyższa – niższa”.
 • Zabawa kształtująca umiejętność obserwacji i myślenie logiczne.
 • Ćwiczenie z elementami kodowania utrwalające znajomość poznanych liter – KP3, s. 38, ćw. 1.
 • Ćwiczenie matematyczne doskonalące umiejętność przeliczania – KP3, s. 38, ćw. 2.
 • Prezentacja ilustracji przedstawiających symbole Wielkanocy (palmę, koszyk, baranka, pisanki, pisklęta) lub planszy demonstracyjnej – PD, p. 27.
 • Rozmowa na temat tego, skąd biorą się jajka i do czego ludzie je wykorzystują.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – opisywanie wyglądu jaj różnych gatunków zwierząt na podstawie ilustracji.
 • Swobodne wypowiedzi dzieci na temat tego, jak wykorzystuje się jajka w związku ze Świętami Wielkanocnymi.
 • Kształtowanie rozumienia otaczającego świata – opisywanie ilustracji z KP3, s. 39, ćw. 1.
 • Kształtowanie umiejętności orientowania się w przestrzeni – wykonanie ćwiczenia z KP3, s. 39, ćw. 1.
 • Zabawa językowa „Jajko”.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Szukaj jajka!” inspirowana tradycyjną zabawą „Ciepło – zimno”.
 • Zabawa ruchowa „Slalom z jajkiem”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw XIII.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. opowiadania Moniki Niewielskiej Prawdziwe wyzwanie.
 • Rozmowa na temat opowiadania.
 • Rozmowa kierowana na temat Po co ludzie świętują? Po co ludzie robią ozdoby świąteczne?
 • Zabawa językowa – dzielenie wyrazu JAJKO na sylaby i głoski.
 • Zabawa z elementami kodowania „Zgubione jajka”.
 • Zabawa ruchowa „Balony w kształcie jajek”.
 • Rozwijanie umiejętności grafopercepcyjnych – wykonanie ćwiczenia z KP3, s. 40, ćw. 1.
 • Praca plastyczna – malowanie farbami według własnego pomysłu styropianowego jajka.
 • Rozmowa na temat tego, co znajduje się w tradycyjnym koszyku wielkanocnym – PD, p.27.
 • Zabawa ruchowa kształtująca myślenie logiczne „Prawda – fałsz”.
 • Doskonalenie spostrzegawczości – wykonanie ćwiczenia z KP3, s. 41, ćw. 1.
 • Konstruowanie wielkiej gry planszowej.
 • Kształtowanie zdolności manualnych – przeplatanie wstążek przez wiklinowe koszyki lub przez dziurki zrobione przez N. wkartonach.
 • Wykonanie pracy plastyczno-technicznej – W,k. 31.
 • Zabawa matematyczna „Kolorowe zbiory”.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Doroty Gellner Wydmuszki.
 • Rozmowa na temat wiersza.
 • Zabawa ruchowa „Wydmuszka”.
 • Zabawa oddechowa „Wyścig wydmuszek”.
 • Zabawa matematyczna „Tworzenie zbiorów”.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania – przeliczanie jajek w zbiorach, porównywanie liczebności zbiorów.
 • Rozmowa na temat przygotowań do Wielkanocy i zwyczajów świątecznych na podstawie opisu fotografii z KP3, s. 42, ćw.1,2, 43, ćw. 3, 4 oraz planszy demonstracyjnej – PD, p. 27.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw XIII.

 

TYDZIEŃ III

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

P.P I I 3,5

P.P II I 1, 3, 7

P.P III 3,2,5

P.P IV 1,2,4,7

 • Rozmowa kierowana na temat codziennych nawyków wpływających na ochronę środowiska – PD, p. 31.
 • Rozwijanie umiejętności komunikowania treści przez ruch – opowieść ruchowa „Papierki”.
 • Rozmowa na temat treści opowieści ruchowej.
 • Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i rozumienia znaczenia zachowań proekologicznych – wykonanie ćwiczenia z KP4, s. 2–3, ćw. 1.
 • Zabawa językowa „Układanie zdań”.
 • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość i logiczne myślenie „Ekoobrazki”.
 • Naklejanie dowolnych kompozycji ze ścinków papieru pozostałych po wycinaniu figur
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Bożeny Formy Dzieci dbają o środowisko.
 • Rozmowa na temat wiersza.
 • Zabawa matematyczna „Sadzimy tulipany”.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – sadzenie w doniczkach cebulek tulipanów.
 • Przygotowanie do podjęcia nauki czytania – czytanie globalne wyrazu TULIPANY z KP4, s. 3, ćw. 1, dzielenie wyrazu na sylaby, wskazywanie głoski na początku i końcu tego wyrazu.
 • Ćwiczenie kształtujące rozumienie aspektu kardynalnego liczby – KP4, s. 3, ćw. 1.
 • Praca plastyczna w kilkuosobowych grupach „Proekologiczny plakat”.
 • Kształtowanie umiejętności prezentowania treści na forum grupy – przedstawianie plakatów innym grupom, opowiadanie o nich.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw III.
 • Ćwiczenie sprawności manualnej – wylepianie plasteliną kolorowanki przedstawiającej śmieciarkę.
 • Zabawy konstrukcyjne, kształtowanie rozumienia pojęć matematycznych: wyższy i niższy – wznoszenie wież, porównywanie ich wysokości.
 • Zabawa rzutna „Rzuty stopami””.
 • Zabawa słowna rozwijająca kreatywność „Co bym zrobił/zrobiła gdybym był/była drzewkiem rosnącym w lesie?”.
 • Rozwijanie umiejętności czerpania informacji ze znaków i piktogramów.
 • Rozmowa kierowana na temat tego, po co w parkach, lasach, na plażach i w innych tego typu miejscach umieszcza się znaki zakazujące lub nakazujące pewne zachowania.
 • Zabawa plastyczna „Strażnik przyrody”.
 • Utrwalanie umiejętności odczytywania informacji z piktogramów – wykonanie ćwiczenia z KP4, s. 4, ćw. 1.
 • Zabawa językowa – dzielenie na głoski i sylaby wyrazów: trawa, las, ptak, bratek.
 • Utrwalanie znajomości poznanych liter i przygotowanie do nauki czytania – wykonanie ćwiczenia z KP4, s. 4, ćw. 2.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i umiejętności wyciągania wniosków z obserwacji przyrodniczych.
 • Opowieść ruchowa „Sadzenie drzewa”.
 • Utrwalanie umiejętności liczenia – wykonanie ćwiczenia z KP4, s. 5, ćw. 1.
 • Ćwiczenie grafomotoryczne – KP4, s. 5, ćw.2.
 • Kształtowanie zachowań proekologicznych w codziennych sytuacjach.
 • Zajęcia plastyczno-techniczne „Ekoskrawki”.
 • Wykonanie pracy z W, k. 36.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania nominałów monet i ich wartości – wykonanie ćwiczenia z KP4, s. 6, ćw. 1.
 • Praca plastyczna – ozdabianie flamastrami starych toreb materiałowych.
 • Zabawa tematyczna „Warzywniak”.
 • Rozmowa kierowana na temat znaczenia wykorzystywania toreb materiałowych lub koszyków na zakupach.
 • Zabawa logiczna z elementami kodowania – wykonanie ćwiczenia z KP4, s. 6, ćw. 2.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw II.

TYDZIEŃ IV

ZIEMIA KRĄŻY W KOSMOSIE

P.P I I 3,5

P.P II I 1, 3, 4, 7

P.P III 2,7

P.P IV 1,2,4,5

 • Zabawa matematyczna – przypomnienie nazw podstawowych figur geometrycznych, liczenie boków figur, porównywania liczby boków, nawiązanie do nazwy trójkąt.
 • Konstruowanie płaskich modeli postaci ludzi i zwierząt, postaci z bajek z klocków mozaiki geometrycznej lub W, k. 49, 50.
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania – czytanie globalne wyrazu SMOK z KP3, s.46, ćw. 2.
 • Zabawa ruchowa „Znajdź kształt”.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. tekstu Magdaleny Chlebowskiej Nasz Układ Słoneczny.
 • Rozmowa na temat tekstu.
 • Praca plastyczna – lepienie z plasteliny modeli planet według wzoru prezentowanego na grafikach w wersji cyfrowej oraz pomysłów dzieci.
 • Zabawa ruchowa „Spacer po orbicie”.
 • Zabawa kształtująca umiejętność porównywania długości obiektów „Warkocz komety”.
 • Ćwiczenie rozwijające umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi i przygotowujące do nauki czytania – KP4, s.9, ćw. 1.
 • Zabawa językowa – czytanie globalne wyrazu KOMETA, wskazywanie głosek na początku i końcu wyrazu.
 • Kształtowanie rozumienia pojęć matematycznych określających długość – wykonanie ćwiczenia z KP4, s. 9, ćw. 2.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw IV.
 • Prezentacja dzieciom globusa, zwrócenie uwagi przez N. na globus jako model Ziemi – jednej z planet krążących w kosmosie.
 • Zabawa językowa „Globus”.
 • Zabawa przygotowująca do nauki czytania – wykonanie ćwiczenia z KP4, s. 8, ćw. 2.
 • Zabawa ruchowa „Kontynenty”.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – oglądanie filmów/grafik w wersji cyfrowej przedstawiających widok Ziemi i innych planet widocznych z kosmosu.
 • Ćwiczenie grafopercepcyjne – KP4, s. 8, ćw.1.
 • Wykonanie karty rozwijającej umiejętności kodowania – 8 z KK.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Urszuli Piotrowskiej Lecimy w Kosmos.
 • Rozmowa na temat wiersza.
 • Zabawa badawcza „Druga strona obrazu”.
 • Zabawa konstrukcyjna z elementami kodowania „Schody do rakiety kosmicznej”.
 • Ćwiczenie grafomotoryczne – KP4, s. 10, ćw.1.
 • Rozmowa kierowana na temat tego, czym jest rakieta, w jaki sposób ludzie próbują poznawać przestrzeń kosmiczną, kim są kosmonauci – PD, p. 32.
 • Zabawa językowa, czytanie globalne wyrazu RAKIETA, dzielenie go na głoski i sylaby, wyodrębnianie głosek w nagłosie i wygłosie.
 • Ćwiczenie grafomotoryczne – KP4, s. 10, ćw.2.
 • Praca plastyczno-techniczna – kolorowanie stacji kosmicznej na Marsie z W, k. 37.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

    Zabawa usprawniająca małą motorykę – formowanie kształtu gwiazdy z drucików kreatywnych.

 • Zabawa kształtująca kompetencje społeczne „Gwiazdozbiory”.
 • Rozmowa kierowana rozwijająca zainteresowania przyrodnicze „Obserwacje” – PD, p. 32.
 • Ćwiczenie z elementami kodowania, utrwalające znajomość poznanych liter – KP4, s. 11, ćw. 1.
 • Praca plastyczno-techniczna „Luneta”.
 • Ćwiczenie językowe z KP4, s. 11, ćw. 2 – odczytywanie sylab, składanie ich w wyrazy.
 • Zabawa naśladowcza utrwalająca umiejętność orientowania się w schemacie własnego ciała „Przywitanie ufoludków”.
 • Ćwiczenie grafomotoryczne – kreślenie znaków literopodobnych w liniaturze.

Opracowały:

Karolina Łabęda,

Anita Olszewska