Marzec

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ MARZEC   GRUPA IV

OPRACOWAŁA: AGNIESZKA OLSZEWSKA, MAŁGORZATA MAZUREK

 

Temat I Przedwiośnie

-Zabawa integrująca „Ptaszek”- aktywny współudział z rówieśnikami w zorganizowanej zabawie ruchowej (PP III 5)

– Zabawa logopedyczna „Wiosenne minki”- ćwiczenia aparatu mowy połączone z ćwiczeniami regulującymi oddech (PP I 9)

– Zabawa ruchowa kształtująca orientację przestrzenną „Wiosenna przejażdżka”- próby orientowania się w przestrzeni (PP IV 14)

– Praca plastyczna „Wiosenne drzewko”- malowanie farbami z wykorzystaniem popcornu (PP IV 8,11)

– Burza mózgów „Jak wyglądają drzewa wiosną?”- rozmowa kierowana na temat zmian jakie zachodzą w przyrodzie na wiosnę (PP IV 2,5)

– Zabawa ruchowa usprawniająca pamięć sekwencyjną „Wiosenna gimnastyka”- chętne uczestnictwo z proponowanych zabawach ruchowych (PP I 5)

– Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny „Szukamy rymów”- próby wyszukiwania rymów (PP IV 2,6)

– Wysłuchanie wiersza Doroty Gellner „A tulipan śpi”- rozmowa na temat wychuchanego wiersza (PP IV 3)

– Zabawa słowna „Słówka na Z”- wskazywanie wyrazów z daną głoską w nagłosie (PP IV 2)

–  Ćwiczenia słuchowe „Ile fasolek w środku?”- próby określania ilości przedmiotów na podstawnie dźwięków (PP IV 2,7)

-Zabawa ruchowa równoważna „Chodzimy po linie”- wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała (PP I 8)

Temat IV Wiosenna porządki   

– Zabawa tropiąca utrwalająca orientację przestrzenną „Konewka”-  aktywny udział w zorganizowanych zabawach ruchowych (PP I 5)

– Zabawa oddechowa z obręczami „Piórko”- próby regulowania fazy  wdechu i wydechu (PP I 9)
– Zabawa utrwalająca schemat własnego ciała „Rób to co ja”- próby orientowania się w przestrzeni (PP IV 14)    – Zabawa naśladowcza rozwijająca wyobraźnie ruchową „Roztańczona pszczółka”- wyrażanie ekspresji twórczej podczas zabaw ruchowych (PP IV 11)
– Wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „Bezcenny podarunek”- omówienie treści utworu i rozmowa na jego temat (PP IV 3,5)
– Zabawa orientacyjno- porządkowa „Raz, dwa, trzy- zastygasz ty!”- uczestnictwo w zorganizowanych zabawach ruchowych (PP I 5)
– Zabawa naśladowcza „Moje zwierzątko porusza się tak!”- odtwarzanie prezentowanych ruchów (PP IV 1)
– Zabawa z grupach „Szukamy Ł”- zaznaczanie litery w tekście- wodzenie palcem po kształcie litery (PP IV 4,8)
– Zabawa rozwijająca wyobraźnię i słuch muzyczny „Roztańczona łąka”- eksperymentowanie dźwiękiem i ruchem podczas zabaw muzycznych (PP IV 7)
– Zabawa z chustą animacyjną „Gumowa piłka”- zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zorganizowanych zabaw ruchowych (PP I 5)

 

Temat III Muzyka maluje świat 

– Zabawa naśladowcza „Gramy na instrumentach”- próby wywoływania dźwięku wykorzystując różne przedmioty (PP IV 7)
– Zabawy; „Muzyczne zagadki”, „Muzykujemy w grupach” – rozwijanie wyobraźni muzycznej (PP IV 7) – „Butelkowa opowieść”- wydobywanie dźwięków poprzez dmuchanie w szklane butelki z wodą (PP IV 7)
– Zabawa logopedyczna „Nasza buzia to instrument!”- wykonywanie ćwiczeń logopedycznych połączonych z ćwiczeniami muzycznymi (PP I 9)
– Zabawa kształtująca pamięć i spostrzegawczość „Muzyczne memo”- klasyfikowanie przedmiotów według ich przeznaczenia (PP Iv 12)
– Praca plastyczna „Mój ulubiony instrument”- wyrażanie swojego rozumienia świata za pomocą impresji plastycznej i technicznej (PP IV 1)                    – Ćwiczenia motoryki małej „Kolorowe instrumenty”- lepienie z plasteliny wybrane instrumenty muzyczne (PP IV 11)
– „Ile dni ma tydzień?”- pogadanka za temat ilości dni tygodnia utrwalenie kształtu cyfry 7 (PP IV 15)    – Zabawa słowna „Mój ulubiony instrument to…”- rozmowa na temat instrumentów muzycznych, poznanie nazw mniej znanych instrumentów (PP IV 7)
– Powtórzenie wiadomości oraz piosenki „Śpiewa babcia, śpiewa dziadek” – utrwalenie testu i przypomnienie melodii (PP IV 7)
– Zabawa z mapą „Gdzie ukrył się trójkąt”- próby odczytywania mapy i dojścia do przedmiotu (PP IV 4,8)
– Zabawa orientacyjno- porządkowa „Instrumenty”- aktywny udział w zorganizowanych zabawach ruchowych (PP I 5)

Temat IV W teatrze

Zabawa orientacyjno- porządkowa „Deszczyk pada- słonko świeci”-  aktywny udział w proponowanych i zorganizowanych zabawach ruchowych- zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  (PP I 5)                                                                                                                                           – Wysłuchanie opowiadania Magdaleny Satkowskiej „Ciocia Władzia i teatr”- wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci o nazwy pracowników teatru (aktor, reżyser, akustyk, garderobiana, sufler, szatniarz) zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się w teatrze (PP IV 2, 5, II 8, III 6)
– Zabawa dydaktyczna „Jaką rolę zagram?”- łączenie rekwizytów z odpowiednią rolą, cierpliwe czekanie na swoją kolej, zwrócenie uwagi na poprawne wypowiedzi dzieci (PP IV 2, 5, I 5)
– „Moja kukiełka”- praca techniczna, rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej, odczuwanie satysfakcji z prezentowania swojej pracy (PP IV 1, 3, I 9, IV 8)
– Zabawy z kukiełkami w małych zespołach- mini przedstawienia teatralne- wymyślanie i prezentowanie scenek z wykorzystaniem kukiełek, korzystanie z kukiełek zgodnie z ich przeznaczeniem (PP IV 1, 2, III 5)
– Zabawa dydaktyczna „Bilety do teatru”- umiejętność odszyfrowania miejsca na widowni, doskonalenie liczenia w zakresie 5, poszerzanie słownictwa związanego z teatrem, próby budowania dłuższych wypowiedzi (PP IV 2, 3, IV 5, IV 1, 15)
– Oglądanie fragmentów wybranych występów scenicznych, wzbogacanie słownictwa dzieci o wyrazy: pantomima, balet, mim- rozpoznawanie, nazywanie i pokazywanie emocji , stosowanie w wypowiedziach nowo poznanego słownictwa (PP IV 2, 5, II 1, 4)
– Swobodna ekspresja ruchowa do fragmentu Polki Pizzicato Johana Straussa i masażyku do tańca łabędzi z baletu Jezioro Łabędzie Piotra Czajkowskiego- improwizowanie ruchem do utworu muzycznego (PPIV 1, 7)

PRACA NA RZECZ GRUPY I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

– 2 marca 22 rocznica nadania naszemu Przedszkolu  imienia „Misia Uszatka”

– 18 marca koncert  Mobilne Planetarium w naszym Przedszkolu

– 21 marca Pierwszy Dzień Wiosny, Światowy dzień Lasu

– 22 marca Światowy Dzień Wody „Mamo, Tato wolę wodę”

– 29 marca warsztaty balonowe w naszym Przedszkolu