Marzec

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ

MARZEC 2022

Grupa II

Temat tygodnia: Lubimy rysować i malować

Podstawa Programowa:I5,6,7,9 III 5,8 IV 1,2,3,8,9,12,13,15,18,19

Cele:

 • słuchanie wiersza Doroty Gellner „Kredki – siostrzyczki”, wypowiadanie się na temat treści wysłuchanego utworu
 • utrwalenie nazw kolorów, wyszukiwanie kolorów z otoczenia
 • rozpoznawanie przyrządów do malowania i rysowana
 • grupowanie przedmiotów według określonej cechy
 • porównywanie przedmiotów, stosowanie określeń: długi – krótki, cienki – gruby, duży – mały, czarny – biały
 • poznanie pracy artysty malarza
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej i wyobraźni
 • doskonalenie sprawności manualnych
 • wyrażanie przeżyć za pomocą pracy plastycznej
 • poznanie techniki malowania na fakturze falistej
 • rozwijanie zmyłu dotyku (określenie cech różnych materiałów za pomocą zmysłu
 • poznanie techniki malowania na folii
 • rozwijanie ekspresji twórczej
 • poznanie właściwości węgla rysunkowego i techniki rysowania węglem
 • dostrzeganie powtarzających się sekwencji, kontynuowanie rytmów
 • poznanie możliwości mieszania farbami – praca plastyczna
 • wystawa prac dzieci, utworzenie „galerii sztuki współczesnej”
 • rozwijanie wyobraźni w zabawie „co przedstawia ten obraz?”

Temat tygodnia: Lubimy śpiewać i grać

Podstawa programowa:I 5,9 II 4,  III 4,5,7,8,9 IV 1,2,3,8,12

Cele:

 • poznanie instrumentu perkusyjnego – bębenka
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej
 • nauka współpracy w grupie w zabawie „Słoneczka”
 • doskonalenie percepcji słuchowej
 • wyrażanie emocji za pomocą twórczości plastycznej – malowanie do muzyki
 • poznanie nazw niektórych ptaków
 • rozwijanie aparatu artykulacyjnego mowy – opiwiastaka dźwiękonaśladowcza „Trampolinek spotyka ptaki”
 • doskonalenie umiejętności liczenia – zabawa matematyczna „ile razy zastukano”
 • wysłuchanie i kontynuowanie układów rytmicznych – zabawarytmiczna „stuknięcie, klaśnięcie”
 • rozwijanie słuchu fonematycznego – zabawa słowna „znajdź wyraz”
 • ćwiczenie umiejętności plastyczno – technicznych – praca „obrazek z kółek”
 • poznanie instrumentu perkusyjnego – dzwonków (cymbałków)
 • stosowanie liczebników porządkowych – zabawa matematyczna – „liczymy kolorowe płytki”
 • porównywanie długości
 • rozróżnianie tempa i dynamiki utworów muzycznych – zabawa muzyczno – plastyczna „kropki, kreski”
 • wykonanie instrumentu z pustych butelek po jogurcie
 • tworzenie akompaniamentu na wykonanych przez dzieci instrumentach
 • rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich
 • słuchanie wiersza Agnieszki Fraczek „Przedszkolna orkiestra”

Temat tygodnia: Wiosna

Podstawa programowa:I 5,7,8,9 II 10, III 1,3,4, 5, 8, IV 1,2,5,7,8,12,13,18

Cele:

 • poznanie cech wiosennej pogody, nazywanie zjawisk atmosferycznych
 • bezpośrednie, polisensoryczne poznanie oznak wiosny
 • słuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „Trampolinek szuka Wiosny”, Joanny Wrzesien „Deszcz wiosenny”
 • doskonalenie umiejętności koncentracji na słuchaniu
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanego opowiadania
 • dostrzeganie różnic, rozwijanie spostrzegawczości – wskazywanie różnic między obrazkami
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej
 • rozwijanie umiejętności improwizacji w zabawie ruchowej”zjawiska atmosferyczne”
 • tworzenie pracy plastycznej według wzoru – wykonanie biedronki
 • rozpoznawanie i nazywanie różnych odgłosów
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych (inscenizacyjno – tanecznych)
 • poznanie wiosennych kwiatów
 • rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych
 • rozwijanie logicznego myślenia – rozwiązywanie wiosennych zagadek
 • rozwijanie umiejętności konstruowania gry planszowej – nauka zdrowej rywalizacji

Temat tygodnia: Wiosenne porządki

Podstawa programowa:I 5,7,9  II 1,4,6, III2,5,6,7,8,9 IV 2,5,812,16,18

Cele:

 • słuchanie wiersza ze zrozumieniem i wypowiadanie się na jego temat – wiersz Doroty Gellner „Wiosenne porządki”, „Gdy nadchodzi wiosna”
 • poznanie rodzajów wiosennych prac w ogrodzie
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania – zabawa dydaktyczna „Co jest potrzebne do wiosennych porządków?”
 • usprawnianie narzadów artykulacyjnych – zabawa „powiedz inaczej”
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznych – rysowanie po śladzie
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej w zabawach ruchowych
 • wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu
 • poznanie nazw urzadzen wykorzystywanych do sprzątania
 • doskonalenie percepcji wzrokowej, rozróżniania kształtów – zabawa „dopasuj do kształtu”
 • uświadomienie, że należy dostosowywać strój do warunków atmosferycznych
 • doskonalenie umiejętności stosowania określen – wysoko – nisko, wyższy – niższy
 • rozwijanie zainteresowan przyrodą, wzbogacenie wiadomości na temat uprawy roślin
 • rozwijanie zmysłu dotyku – zabawa „Szukamy czegoś miłego i miękkiego”
 • rozwijanie słownictwa czynnego – zabawa słowna „Powiedz jaki jest….”
 • rozwijanie umiejętności koncentracji na wykonywanym zadaniu – zabawa „Podaj kotka”

Wydarzenia i uroczystości:

 • 2 marca – rocznica nadania przedszkolu imienia „Misia Uszatka”
 • 21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny
 • 22 marca – Światowy Dzień Wody (Mamo, Tato wolę wodę)

Współpraca z rodzicami, praca na rzecz grupy:

 • zachęcanie rodziców do czytania literatury dziecięcej w ramach projektu,, ,,Mały miś w świecie wielkiej literatury” realizacja projektu
 • realizacja zadań z projektów ekologicznych
 • dekorowanie sali i kącików tematycznych zgodnie z aktualną porą roku
 • nauka piosenek i wierszy na uroczystości przedszkolne
 • rozmowy indywidualne z rodzicami
 • obserwacje dzieci
 • praca indywidualna z dzieckiem

Plan opracowała

Beata Słomczyńska