Rekrutacja 2022/2023

Informacje ogólne

SYSTEM REKRUTACYJNY – TUTAJ

1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2016-2019(tj. dzieci 3-4-5 i 6-letnie)[2] oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, mieszkające w Warszawie.
2. Dzieci urodzone w 2020 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice[3] mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.[4]
3. Rekrutację prowadzi komisja powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły.
4. Przydział do poszczególnych oddziałów odbywa się po zakończeniu rekrutacji.
5. Rodzice dzieci mieszkających poza Warszawą mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola lub szkoły w rekrutacji uzupełniającej.  

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć również naukę w klasie I.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2018 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone od stycznia do grudnia 2019 r.) mogą korzystać z wychowania przedszkolnego. Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole należy wziąć udział w rekrutacji. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku, burmistrz dzielnicy skieruje dziecko do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Dzieci już uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Jeśli rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do tej samej placówki, muszą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu lub szkole, do której uczęszcza dziecko[5].

Deklarację należy złożyć w terminie na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji. Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie rezygnację z miejsca w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

[2] art. 31 ust. 1 ustawy
[3] Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych
[4] W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 31 ust. 3 ustawy)
[5] art. 153 ust. 2 ustawy