Styczeń

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ STYCZEŃ  GRUPA IV

OPRACOWAŁA: AGNIESZKA OLSZEWSKA, MAŁGORZATA MAZUREK

Temat I  Nowy Rok

–  Zabawa integracyjna „Ojciec Wirgiliusz”- aktywny udział w proponowanych zabawach i ćwiczeniach ruchowych- zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i spokojne oczekiwanie na swoją kolej  (PP III 5)

– Wysłuchanie wiersza Doroty Gellner „Nowy Rok”- uważne słuchanie wiersza, rozmowa kierowana na temat wysłuchanego tekstu (PP III 8, IV 3, IV 2, IV 5)

– Zabawy z chustą animacją „Ptaszki do gniazd”- aktywne uczestnictwo w proponowanej zabawie ruchowej z chustą animacyjną (PP I 5)

– Zapoznanie ze stałymi następstwami pór roku, utrwalenie wiedzy na temat charakterystycznych cech pór roku, wymienianie charakterystycznych cech pór roku. Przypomnienie, że po nocy przychodzi dzień, po dniu nastaje noc i że jest to zjawisko stałe (PP IV 16, 18)

– Zabawa dydaktyczna „Cztery kolory roku”- dostrzeganie cykliczności pór roku, wymienianie nazwy pór roku w odpowiedniej kolejności (PP IV 2)

– Doskonalenie czynności samoobsługowych, usprawnianie  techniki  samodzielnego jedzenia, ubierania i rozliczania się, mycia rąk, korzystania z toalety (PP I 1, I 2)

– Ćwiczenia oddechowe – „Dmuchamy na piórka” – próby wydłużania fazy wdechy i przedłużania fazy wydechu (PP I 9)

– Wysłuchanie wiersza Beaty Krysiak „Pory roku”- utrwalenie wiadomości o charakterystycznych cechach poszczególnych pór roku (PP IV 16, 18)

– „Moja ulubiona bajka”- malowanie farbami plakatowymi, prawidłowe posługiwanie się pędzlem, rozwijanie kreatywności i twórczości dzieci (PP I 7)

– Zabawa z czworakowaniem „Sprytne kotki”- aktywny udział dzieci w proponowanych zabawach i ćwiczeniach, rozwijanie sprawności w zakresie motoryki dużej, poruszanie się prawidłowo na czworakch, naśladowanie ruchów kotów  (PP I 5, I 8, IV 1)

– Zagadki dotykowe „Zgadnij co to?” – rozpoznawanie przedmiotów po dotyku , doskonalenie wrażliwości dotykowej (PP I 7, 9)

– Wysłuchanie wiersza Doroty Gellner „Dzień i noc”- uważne słuchanie wiersza, doskonalenie poprawności wypowiedzi, dostrzeganie powtarzalności cyklu dnia i nocy, wzbogacanie słownictwa, posługiwanie się nazwami pór dnia: rano, południe, wieczór (PP III8, IV 3, III 9, IV 2, IN 16)                      – Zabawa „Żegnamy Stary Rok, witamy Nowy Rok”- rozwijanie logicznego myślenia (PP IV 5, 12)

– Śpiewanie piosenki „Kalendarz”- wykonanie układu ruchowego do piosenki (PP IV 7, IV 1,7)

– Ćwiczenie sprawnościowe „Kolorowe latawce”- usprawnianie motoryki małej i ćwiczenia wzmacniające koordynacje wzrokowo- ruchową (I 7, I 9)

– Zabawa ruchowa „Wolne krzesełko”- aktywny udział w proponowanych zabawach ruchowych, sprawne reagowanie na zmianę sygnału dźwiękowego, wykazywanie spontaniczną aktywność ruchową (PP IV 7, I 4, I 5)

-Wysłuchanie wiersza Beaty Krysiak „Tydzień dzieci miał siedmioro”- wysłuchanie wiersza, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści wiersza, dostrzeganie powtarzalności dni tygodnia, wymienianie nazw dni tygodnia w prawidłowej kolejności (PP III 8, IV 3, IV 2,5, IV 16, IV 2)

– Zabawy grafomotoryczne: przewlekanie sznurowadeł przez dziurki- rozwijanie sprawności manualnej  (PP I 7,9)

– Zabawa ruchowa „Skacz z woreczkiem”- rozwijanie sprawności w zakresie motory dużej, zachowanie zasad bezpieczeństwa, czerpanie radości ze wspólnej zabawy  (PP I 5)

 Temat II Bale w karnawale                                                                                                                       

– Zabawa przy muzyce „Taniec z ringo na głowie”- doskonalenie wyczucia własnego ciała, ćwiczenia równowagi wykonywanie precyzyjnych ruchów, próby skupienia i wyciszenia  (PP I 7, I 9)                                                                                                                                   

 – Ćwiczenia oddechowe „Balony”- poprawne wykonywanie ćwiczeń usprawniających wydolność oddechową płuc (PP I 9)

– Wysłuchanie i omówienie wiersza Dorot Gellner „Karnawał”- uważne słuchanie wiersza, aktywne uczestnictwo w rozmowie, wzbogacenie zasobu słownictwa: serpentyny, kotyliony, konfetti (PP III 8, IV 3, III 9, IV 5, IV 2)

– Zabawa ruchowa z elementem rzutu „Przerzuć śnieżkę”- aktywny udział w proponowanych zabawach ruchowych, wykazywanie spontaniczną aktywność ruchową, przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad bezpieczeństwa  (PP IV 7, I 4, I 5)

– Zabawa z chustą animacyjną „Zajmij kolor”- podejmowanie swobodnej aktywności zabawowej, utrwalenie nazw kolorów (PPI 6, III 5, IV 2,11)

– Rozmowa na temat ilustracji przedstawiających kostiumy balonowe- wypowiadanie się na temat oglądanej ilustracji (PP III 9)

– „Stroje karnawałowe”- zbiorowa praca plastyczno- konstrukcyjna, uczestnictwo w wykonywaniu wspólnej pracy zbiorowej, swobodne posługiwanie się dostępnymi materiałami i przyborami plastycznymi, przestrzeganie zasad współdziałania w grupie (PP IV 8, 11, III 5, 7, I 7)

  – Zabawa orientacyjno- porządkowa „Deszczyk pada, słonko świeci”- rozwijanie sprawności w zakresie motoryki dużej, akceptowanie ustalonych zasad, nawiązywanie relacji rówieśniczych(PP I 5, III 1,III5)

– Zabawa ruchowa „Wiatraczki”- reagowanie na ustalone hasła i sygnały rozwijanie spostrzegawczości i zręczności(PPI5,I8,III5)

– Ćwiczenia graficzne „Maska karnawałowa”- odrysowywanie szablonu ołówkiem, próby rysowania konturu obrazka za pomocą szablonu  (PP I 9, I 7)

– Rozmowy na temat strojów balowych, wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek „Bal przebierańców”- rozmowa kierowana na temat wysłuchanego tekstu, dostrzeganie humoru zawartego w utworze (PP III 8, IV 3, II 4)

– Zabawa integracyjna „Baloniku nasz malutki”- aktywny udział w proponowanych zabawach i ćwiczeniach ruchowych, przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa  (PP IV 13)

– Zabawa dydaktyczna „Zgadnij, którego obrazka brakuje?”- ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości, cierpliwe i spokojne oczekiwanie na swoją kolej (PP I 9, I 5, IV 12)

– „Ułóż wzór”- odtwarzanie wzoru z klocków mozaiki geometrycznej- układanie wzorów z klocków mozaiki geometrycznej według podanego schematu (PP IV 12)

Temat III Święto Babci i Dziadka  

– Zabawa popularna  z piosenką „Mało nas”- aktywne uczestnictwo z radością w zabawach ruchowych  (PP I 5, II 4, IV 1, III 8)

– Zabawa z czworakowaniem „Skok żaby do kałuży”-  aktywny udział dzieci w proponowanych zabawach i ćwiczeniach, rozwijanie sprawności w zakresie motoryki dużej (PP I 5)

– Wysłuchanie opowiadanie Beaty Krysiak „Rodzina Kasi”- uważne słuchanie opowiadania, udzielanie odpowiedzi na pytania, próby wymienienia członków swojej rodziny, próby opisania wyglądu swoich dziadków, odczuwanie przynależności do rodziny, rozumienie stopnia pokrewieństwa występującego w rodzinie  (PP III 8, IV 3, IV2, 5, III 2, IV 2, III 2)

– Zabawa z mocowaniem i dźwiganiem „Toczymy ciężary”- aktywne uczestnictwo w proponowanych zabawach ruchowych, zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zgodny współudział w zabawie z rówieśnikami, uważne słuchanie poleceń nauczyciela  (PP I 5)

– Zapoznanie z wierszem Doroty Gellner „Dla Babci”- rozmowa z dziećmi na temat ich babć i dziadków ulubionych sposobów spędzania wspólnego czasu, dzielenie się wiedzą o swoich najbliższych, uważne słuchanie krótkich utworów literackich (PP III 8, IV 3, III 2, 9, IV 5)

– Zabawa skoczna  „Hop, do norki!”- aktywny udział w proponowanych zabawach i ćwiczeniach ruchowych, przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa, wskakiwanie i wyskakiwanie obunóż w wyznaczonym miejscu  (PP IV 13)

– Zabawa bieżna „Sztafeta ze śnieżką”- udział w proponowanych ćwiczeniach i zabawach ruchowych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (PP I 5, IV 1, IV 3)

– „Mój dziadek”- rozmowa kierowana na temat roli dziadków w rodzinach, rozbudzanie szacunku do członków najbliższej rodziny, dzielenie się swoją wiedzą, przeżyciami i wspomnieniami, dostrzeganie potrzeby i pragnienia innych członków rodziny (PP III 9, IV 5, II 9, 9, I 7, II 4)

– Zabawa orientacyjno- porządkowa  „Kolorowe ptaki”- wyzwalanie aktywności ruchowej u dzieci (PP I 4, 5)

– Zabawa z wykorzystaniem tunelu animacyjnego „Pokonaj przeszkodę”- ćwiczenia zwinności,  sprawne przechodzenie przez przeszkody (PP I 4, 5, I 8, 9)

– „Kwiaty dla babci”- układanie obrazków z części, składanie obraza w całość, bez korzystania ze wzoru (PP I7, IV 12)

– Zabawa dydaktyczna „Bransoletka dla babci”- dostrzeganie rytmu i próby kontynuowania go, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi, rozwijanie sprawności manualnej  (PP IV 12, IV 2, 15, I 7, 9)

– Zabawa ruchowa „Koralin na sznurek”- usprawnianie chwytu pęsetkowego, próby starannego wykonania zadania (PP I 7, I 9, III 5)

– Zabawa bieżna „Taniec liści na wietrze”- rozwijanie sprawności w zakresie motoryki dużej, działania zgodnie z poleceniami i wskazówkami nauczyciela (PP I 5)

Temat IV Zimowa olimpiada        

– Zabawa rzutna „Rzuty pod noskiem”- aktywne uczestnictwo w zorganizowanych zabawach i ćwiczeniach ruchowych (PP I 5, III 5)

– Ćwiczenia oddechowe „Płatki śniegu”- aktywny  udział w proponowanych  ćwiczeniach oddechowych regulujących fazę wdechu i wydechu (PP I 9)

– Wysłuchanie wiersza Beaty Krysiak „Będę mistrzem”- uważne słuchanie wiersza. Uświadomienie, że należy przestrzegać zakazu organizowania zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych, na zamarzniętych stawach i rzekach, dbanie o bezpieczeństwo własne i innych (PP III 8, IV 3, III 5)

– „Zimowy taniec”- swobodna interpretacja taneczna do utworu Zima z cyklu Cztery pory roku Antoniego Vivaldiego, rozwijanie wyobraźni ruchowej (PP I 5, IV 1, IV 7,          

– Zabawa dydaktyczna „Sportowiec”- układanie postaci ludzkiej z klocków mozaiki geometrycznej, układanie postaci ludzkiej z prostokątów, utrwalenie znajomości wyglądu prostokąta, posługiwanie się pojęciami: wąski, szeroki (PP IV 8, 11, IV 12, IV 12)

– Zabawa ruchowa „Omiń przeszkody”- aktywne uczestnictwo w proponowanych zabawach ruchowych, zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zgodny współudział w zabawie z rówieśnikami, uważne słuchanie poleceń nauczyciela  (PP I 5)                                                    – Zabawa rzutna „Smażymy placki”- aktywny udział w zabawach ruchowych, ćwiczenia równowago i koordynacji wzrokowo ruchowej (PP I 8)

– Zabawa dydaktyczna „Zimowe zabawy dzieci”- dobieranie do pary obrazków na zasadzie podobieństw, ćwiczenia percepcji wzrokowej (PP IV 12, I 9)

– „Poznajemy zimowe dyscypliny sportowe”- prezentacja multimedialna lub omówienie ilustracji, oglądanie z uwagą prezentację multimedialną, poznanie zimowych dyscyplin sportowych: saneczkarstwo, bobslej, hokej na lodzie jazda figurowa, skoki narciarskie, narciarstwo alpejskie (PP III 8, IV 19, IV 20, IV 2)

– Zabawa ruchowa „Sporty zimowe”- próby naśladowania ruchów sportowców, aktywny udział w proponowanych zabawach i ćwiczeniach ruchowych ( PP IV 1)

– Zabawa z obrazkami „Sanki, łyżwy, narty”- odgadywanie treści obrazka odsłanianego fragmentami (PP IV 2, 5)

 

PRACA NA RZECZ GRUPY I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

– indywidualne rozmowy z dziećmi,

– indywidualne rozmowy z Rodzicami,