Październik

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ PAŹDZIERNIK 2021 GRUPA IV

Opracowała: Małgorzata Mazurek, Agnieszka Olszewska

Temat I „Bezpieczni na drodze”

 • Wysłuchanie wiersza D. Gellnerowej „Światła sygnalizatora”- rozmowa na temat treści wiersza i wyeksponowanego sygnalizatora świetlnego, zapoznanie z funkcją i wyglądem sygnalizatorów świetlnych. (PP 2)
 • „Ruch drogowy”- oglądanie zdjęć przedstawiających ruch drogowy, wskazywanie na nich sygnalizacji świetlnej, pasów, znaków, zachęcanie do opowiadania, co dzieje się na ulicy. (PP IV.5 IV.9)
 • Nauka piosenki „O przechodzeniu przez ulicę”- ćwiczenie pamięci słuchowej, słuchu muzycznego, rozwijanie wrażliwości muzycznej, utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, ilustrowanie ruchem treści utworu muzycznego, rozwijanie koordynacji ruchowej. (PP IV.7 IV.5 I.5 IV.1 IV.14)
 • Nauka fragmentu wiersza Chotomskiej „Gdy zamierzasz przejść prze z ulicę”-rozwijanie pamięci i wyobraźni, zachęcanie do prób samodzielnego recytowania wiersza, recytacja wiersza z całą grupą. (PP I.5)
 • Zabawa dydaktyczna „Ręka lewa, ręka prawa- to jest całkiem prosta sprawa!”- doskonalenie orientacji w przestrzeni, kształtowanie umiejętności określania prawej i lewej strony ciała. (PP I.9)
 • Zabawa z piosenką „Boogie-woogie”- zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach muzyczno- ruchowych, doskonalenie umiejętności poruszania się w rytm muzyki. (PP IV.7 IV.1 I.5)
 • Praca plastyczna „Sygnalizator świetlny”- malowanie farbami, doskonalenie sprawności małej motoryki, kształtowanie umiejętności nabierania farby na pędzel, zwrócenie uwagi na zachowanie porządku przy swoim miejscu pracy, zachęcanie do starannego wykonania (PP IV.8 I.7)
 • Burza mózgów „Jestem bezpieczny w samochodzie”- wyjaśnienia znaczenia stosowania pasów bezpieczeństwa i jazdy w fotelikach przeznaczonych dla dzieci. (PP III.5 IV.5)
 • Zabawa ruchowa „Samochody”- zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zabawie ruchowej. (PP 5)
 • „Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie”- rozpoznawanie na ulicy zachowań prawidłowych i nieprawidłowych, nauka prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. (PP I.5)

Temat II „Nasze zwierzaki”

 • „Mój przyjaciel pies”- wysłuchanie wiersza B. Krysiak- zachęcanie do uważnego słuchania utworu literackiego czytanego przez nauczyciela, rozmowa na temat zwyczajów psów, ich potrzeb i sposobów sprawowania nad nimi opieki, rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się pod względem fleksyjnym i gramatycznym. (PP III.8 3 IV.2 IV.18)
 • Zabawa ruchowa „Pieski na spacerek”- zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zabawie ruchowej. (PP 5)
 • „Moje zwierzątko” – wypowiedzi dzieci- wdrażanie do budowania wypowiedzi wielozdaniowej na określony temat. (PP III.8 III.9)
 • „Bajeczka o Kocie i Psie”- utwór Agnieszki Galicy- zachęcanie do uważnego słuchania utworu i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. (PP 8)
 • Zabawa dydaktyczna „Budy i psy”- porównywanie liczebności zbiorów poprzez łączenie elementów w pary, posługiwanie się określeniami: tyle samo, mniej, więcej. (PP IV.15)
 • „Bardzo zajęte psy”- słuchanie fragmentów wiersza Ryszarda Marka Grońskiego, uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści, poznanie roli psów: ratownika, przewodnika, pasterskiego i tropiciela w życiu człowieka. (PP III.8 18)
 • Zabawa ze śpiewem „Dwa kocury”- wdrażanie do umiejętnego poruszania się w kole wiązanym, zapoznanie ze słowami i melodią piosenki. (PP IV.7)
 • „Kot, pies i inni”- malowanie farbami zwierzątek ulepionych z masy papierowej, zwrócenie uwagi na prawidłowe posługiwanie się pędzlem, ćwiczenie percepcji wzrokowo- ruchowej. (PP I.7 8)
 • „Spotkanie z weterynarzem”- zapoznanie z pracą weterynarza, poszerzanie wiedzy na temat sprawowania opieki nad psem i kotem, kształtowanie umiejętności zadawania pytań i uważnego słuchania, wzbogacenie słownictwa o pojęcia: weterynarz, lecznica weterynaryjna. (PP IV.20 III.8 II.10)

Temat III „Jesienny las”

 • „W lesie”- rozmowa kierowana o lesie na podstawie obrazka i doświadczeń dzieci, rozmowa na temat kolorystyki jesiennego lasu, odszukiwanie i nazywanie zwierząt, ptaków, drzew oraz roślinności, zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi, budowanie poprawnych gramatycznie odpowiedzi na pytania, czytanie globalne wyrazu las. (PP I.5 I.8 II.6 18)
 • „Odgłosy lasu” – rozpoznawanie i nazywanie odgłosów zwierząt leśnych, doskonalenie wrażliwości słuchowej, rozpoznawanie i nazywanie zwierząt leśnych, ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach: auuu; wrr; chrum; hu…, hu…; ku, ku; stuk, puk, usprawnienie narządów (PP I.9 II.6 III.5 III.8 IV.2 IV.6 IV.7 IV.9 IV.18)
 • Praca plastyczna „Szyszkowe ptaki”- wykorzystanie szyszek i materiałów plastycznych, rozwijanie pomysłowości, wdrażanie do samodzielnego wykonywania (PP IV.8)
 • Opowiadanie Sutiejewa”Pod grzybem- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego, rozwijanie pamięci i uwagi, wyjaśnienie powiedzenia: Rosnąć, jak grzyby po deszczu, wzbogacanie słownika czynnego dzieci, rozumienie zakazu dotykania i zbierania nieznanych grzybów. (IV.4 IV.5 IV.6)
 • Zabawa integracyjna „Chodzi lisek koło drogi”- czerpanie radości ze wspólnej zabawy, zachęcanie do współdziałania z dziećmi w zabawie. (II.1 5)
 • Praca plastyczna „Muchomor”- doskonalenie sprawności manualnej, uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń, prezentacja prac dzieci. (PP 8 IV.14)
 • Zabawa matematyczna „Zapasy wiewiórki”- doskonalenie umiejętności klasyfikowania, przeliczania materiału przyrodniczego. (PP I.7 12 IV.15)
 • Oglądanie filmu edukacyjnego „Mieszkańcy lasu”- zapozananie z życiem zwierząt leśnych w ich naturalnym środowisku. (III.8 18)
 • Zabawa skoczna “Hop do norki”- zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zabawie ruchowej (PP 5)
 • Zabawa dydaktyczna “Drzewa wysokie, drzewa niskie”- wdrażanie do posługiwania się pojęciami: wysoki, niski, wyższy, niższy. (PP 11)

Temat IV„Przygotowania do zimy”

 • „Odlot bocianów” – wiersz Władysława Broniewskiego- wdrażanie do słuchania tekstu literackiego, czytanego przez nauczyciela, rozmowa na temat treści wiersza, rozmowa na temat jesiennych wędrówek ptaków (PP III.8 2 IV.5 II.5)
 • „Kto odleci, kto zostanie?” – zabawa dydaktyczna- segregowanie ilustracji ptaków na zimujące i odlatujące do ciepłych krajów, rozwijanie umiejętności (PP IV.12)
 • „Zima przyjdzie jutro”- zajęcia muzyczne- wysłuchanie piosenki, rozmowa dotycząca treści, próba wspólnego śpiewania piosenki, rozwijanie pamięci słuchowej dzieci. (PP III.8 6 IV.7)
 • „Niedźwiedź w gawrze”- wyjaśnienie pojęcia „gawra” wykonanie pracy plastycznej metodą origami, wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu (PP IV.2 IV.18 IV.8)
 • „Niedźwiadek”- układanie obrazka z 4 części- układanie obrazka z części bez korzystania ze wzoru, doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem. (PP 12)
 • Opowiadanie B. Krysiak „Domek Jeżyka Igiełki”- zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu, wyjaśnienie dzieciom, dlaczego zwierzęta zapadają w sen (PP III.8 IV.3 IV.18)
 • Zabawa dydaktyczna „Szukamy wiewiórki”- rozwijanie spostrzegawczości i wytrwałości, posługiwanie się określeniami: na, pod, za, obok,
 • Ćwiczenia graficzne przygotowujące do nauki pisania „Narysuj karmnik”- doskonalenie sprawności manualnych (PP I.7 9)
 • „W spiżarni” – słuchanie wiersza M. Kownackiej- wysłuchanie utworu czytanego przez nauczyciela, analiza treści utworu poprzez odpowiedzi na pytania, wyjaśnienie znaczenia pojęcia „zapasy”, rozmowa z dziećmi na temat sposobów przygotowywania się do (PP II.10 II.11 III.9 IV.2)
 • „Przetwory” – praca plastyczna- rozwijanie sprawności ręki dominującej, dzieci wybierają i naklejają odpowiednie owoce lub warzywa na szablon słoika, kolorują je, wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy, prezentacja prac dzieci. (PP I.7 II.2 II.7 III.8 8 IV.9)

 

Praca na rzecz grupy i współpraca z rodzicami:

 • indywidualne rozmowy z dziećmi,
 • indywidualne rozmowy z rodzicami
 • korespondencja e-mail z rodzicami
 • zagospodarowanie jesiennego kącika przyrody