Wrzesień

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2021r.

Grupa I

  1. NASZE PRZEDSZKOLE
  2. WSZYSCY RAZEM
  3. JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM
  4. WITAMY PANIĄ JESIEŃ

„Jestem ja, jesteś ty” – wzajemnie poznanie się i integracja dzieci w grupie przedszkolnej; poznanie postaci Trampolinka

„W drodze do przedszkola” — rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i pamięci

– rozwijanie logicznego myślenia i odpowiadania na zadawane pytania

– kształcenie poczucia rytmu z podziałem na sylaby

– rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

„Zabawa artykulacyjna” – dzieci naśladują odgłosy różnych ptaków – utrwalenie prawidłowego oddychania i wymowy głosek

„Zbuduj to co ja” – zabawy konstrukcyjne; kształcenie pamięci wzrokowej

„Nasze zabawy „ – indywidualne zabawy w kącikach zainteresowań;

– zwracanie uwagi na zgodna zabawę, niewyrywanie sobie zabawek

–  przypominanie o odkładaniu zabawek na miejsce

„Przyjaciele Trampolinka”

– rozwijanie mowy i myślenia

– kształcenie pamięcią wzrokowo – słuchowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej

„Jesienne kompozycje” – zabawy twórcze: tworzenie dowolnych kompozycji z różnorodnych materiałów przyrodniczych znalezionych w ogrodzie

„Oto Ja” – poznanie schematu ciała człowieka

– utrwalenie nazw poszczególnych części ciała

– doskonalenie sprawności manualnych

„Mam swój znaczek” – poznanie i utrwalenie własnych znaczków, odnajdywanie ich

– rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej

– doskonalenie sprawności manualnych

„Kolorowy Trampolinek” – doskonalenie sprawności manualnych, dostrzeganie efektów własnej pracy – odczuwanie satysfakcji z własnego sukcesu,

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się

Podstawa programowa: III 4, 5, 6, 8, 9; IV 3; I 5, 6; IV 19; IV 1, 2, 5, 8; IV 11

 

 „Magiczne słowa” – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i pamięci

– kształtowanie logicznego myślenia i odpowiadania na zadawane pytania

– utrwalanie zasad grzecznego zachowania wobec innych

– rozwijanie umiejętności odtwarzania pamięciowego

„Zabawy w przedszkolu” – słuchanie i nauka rymowanki

–  rozmowa na temat rymowanki

– co robimy w przedszkolu, co lubimy robić, jakie zabawy poznaliśmy itp.

„Dorysuj” – zabawa plastyczna; dorysowywanie brakujących elementów wyglądu człowieka

„ Postać człowieka” – rozwijanie umiejętności rysowania głowonogów

– kształtowanie umiejętności przechodzenia od bazgrania do prób rysowania koła, schematów postaci człowieka

„Zasady grzecznego przedszkolaka” – rozwijanie umiejętności społecznych – przestrzeganie zasad życia przedszkolnego

– ćwiczenie umiejętności zachowania równowagi na ograniczonej powierzchni

„Trzy słowa” – wysłuchanie i nauka wiersza;

– rozmowa o codziennym używaniu słów magicznych słów

– kształtowanie umiejętności słuchania i wypowiadania się na określony temat

„Jak mam ubrać lalę” – zabawa dydaktyczna;  nazywanie różnych części garderoby, wskazywanie tych, które nosimy w obecnej porze roku

Podstawa programowa: I 5, III 4, 5, 6, 8, 9; IV 1; I 6; IV 19; I 7; IV 2, 5;

 

„Dzień Przedszkolaka” – miłe spędzenie czasu w przedszkolu, wzajemne obdarowywanie się radością

– wdrażanie do wspólnych gier i zabaw

– pogłębianie prawidłowego wdechu i wydechu

– rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

„Piłka w kole” – zabawa integracyjno – ruchowa

„Moje emocje” – kształtowanie umiejętności wyrażania swoich emocji

– rozwijanie ekspresyjnych możliwości dziecka

– rozwijanie mowy i twórczego myślenia

„Ręka prawa” – nauka stronności ciała

– kształcenie umiejętności rozróżniania prawej ręki

– rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

– rozwijanie umiejętności manualnych

– kształtowanie przynależności do grupy

„Radosne miny” – rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, skojarzeniowego

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się

– doskonalenie percepcji wzrokowej

„Dziewczynka i chłopiec” – utrwalenie znajomości części ciała człowieka

– poznanie sposobów posługiwania się klejem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

– Obiad u lalek” – zabawa tematyczna

„Zabawa w skojarzenia” – dopasowanie rysunków do emocji twarzy

Podstawa programowa: I 9; III 5; IV1, 11, 12; II 9; III 1, 2, 8, 9; IV 2;  I 5; IV 7, 13; II 1, 2, 4, 8; IV 1, 2, 5, 8; I 7, 9; II 8, 9; IV 11;

 

„W ogrodzie przedszkolnym” – kształcenie mowy i myślenia

– wzbogacanie wiedzy na temat przygotowania się niektórych zwierząt do zimy

– rozwijanie umiejętności odtwarzania pamięciowego

„Jeż ma kolce” – rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania darów jesieni – owoców

– zdobywanie wiedzy przyrodniczej o życiu zwierząt – jeże

– rozwijanie sprawności manualnych

„Gdzie siedzi miś” – posługiwanie się wyrażeniami przyimkowymi

– poruszanie się w przestrzeni zgodnie z poleceniami

– wdrażanie do rozróżniania prawej i lewej ręki

„Ćwiczenia dykcyjne Mały i duży wiatr” – naśladowanie wiejącego wiatru – małego i dużego

„Dary jesieni” – warzywa – poznanie kolorów jesieni

– poznanie i nazywanie darów jesieni – warzyw

– doskonalenie umiejętności przyklejania

– rozwijanie mowy i myślenia

„Burza na morzu” – ćwiczenia oddechowe

– oglądanie książeczek i czasopism, wyszukiwanie obrazków przedstawiających jesień

„Drzewo” – praca plastyczna

Podstawa programowa: I 5, 9; IV 1, 2, 18; III 8; IV 3, 15; IV 11, 15, 12, 18; IV 7, 5, 8;

 

Rozwijanie sprawności ruchowej: zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych i gimnastycznych; zabawy na świeżym powietrzu.

 

Wydarzenia w miesiącu wrześniu:

  • 15 września – Międzynarodowy dzień kropki”
  • 20 września – Dzień przedszkolaka
  • 27 września – Piknik rodzinny

Opracowała:

Edyta Marchel