Wrzesień

 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ WRZESIEŃ    GRUPA IV

OPRACOWAŁA: AGNIESZKA OLSZEWSKA, MAŁGORZATA MAZUREK

Temat I Dzień dobry, przedszkole!

–  Zabawa integracyjna „Jestem ja, jesteś ty”- aktywny udział w proponowanych zabawach i ćwiczeniach ruchowych- zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  (PP III 5)

– Wysłuchanie wiersza Beaty Krysiak „Do przedszkola idą dzieci”- rozmowa kierowana na temat wysłuchanego wiersz, zwracanie uwagi na poprawne wypowiedzi dzieci (PP IV 2)

– Doskonalenie czynności samoobsługowych, usprawnianie  techniki  samodzielnego jedzenia, ubierania i rozliczania się, mycia rąk, korzystania z toalety (PP I 1, I 2)

– Ćwiczenia oddechowe – „trawka” – dmuchamy w bibułkę (PP I 9)

– Zabawa ruchowa „Kogo brakuje?”- aktywny współudział w zabawie z innymi dziećmi (PP III 5)

– „W jaki sposób dbamy o porządek w naszej sali?”. Ustalamy miejsce zabawek na półkach oraz odnoszenia zabawek po skończonej zabawie na wyznaczone miejsce (PP I 7)

– Zabawa z czworakowaniem „Skok żaby do kałuży”- aktywny udział dzieci w proponowanych zabawach i ćwiczeniach, rozwijanie sprawności w zakresie motoryki dużej (PP I 5)

– Zabawa dydaktyczna „Pasuje, nie pasuje?” – dobieranie pasujących do siebie logicznie obrazków, ćwiczenie logicznego myślenia  (PP IV 12)

– Zabawa „Jakiej zabawki brakuje?” – ćwiczenie spostrzegawczości, odgadujemy jakiej zabawki brakuje(PP III 5)

– „W przedszkolu jest wesoło, bo mam kolegów wokoło”- malowanie farbami, rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci, rozwijanie sprawności manualnej (PP IV 8, I 9)

– Zabawa muzyczno- ruchowa „Rozgrzewka na dobry początek”- aktywne uczestnictwo w zajęciach muzycznych, doskonalenie umiejętności poczucia rytmu (PP I 5, IV 7)

– „Zasady znamy, bo kodeks mamy!”- stworzenie kodeksu grupy, tworzenie zasad funkcjonowania w grupie, poznanie znaczenia słowa kodeks, zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam (PP III 5, IV 2,III 1)

– Wysłuchanie i omówienie opowiadania Moniki Niewielskiej „Jak zostać prawie czarodziejem?”- uważne słuchanie opowiadania, rozmowa kierowana na temat treści opowiadania (PP III 8, III 5)

– Zabawa rzutna „Rzut woreczków przez linię”- rozwijanie sprawności w zakresie motory dużej, zachowanie zasad bezpieczeństwa (PP I 5)

 Temat II Wakacje się skończyły                                                                                                              

 – Zabawa dydaktyczna „Kto cię woła?” – rozróżniamy po głosie imię dziecka wołającego, rozpoznawanie po głosie koleżanki i kolegów (PP IV 1)      

– Ćwiczenia oddechowe „Wyścig piórek”- poprawne wykonywanie ćwiczeń usprawniających wydolność oddechową płuc (PP I 9)

– Słuchanie opowiadania „Każdy się postara” – ilustrowanego pacynką. Zapoznanie z rolą osoby dorosłej jako pomocnika w rozwiązywaniu problemów. Wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania (PP IV 2, IV 3)

-„Co to są wakacje?”- burza mózgów, rozmowa kierowana na temat znaczenia wakacji, wypowiadanie się na określony temat , wyciąganie wniosków (PP IV 2, IV 3, IV 5)                                                     

 – Zabawa gramatyczna „Mój dzień w przedszkolu”- próby mówienia o przeżytych wydarzeniach. Poprawne stosowanie form fleksyjnych w rzeczownikach, oczekiwanie na swoją kolej  (PP IV 2)           

– Zabawa orientacyjno- porządkowa „Deszczyk pada- słonko świeci”- rozwijanie sprawności w zakresie motoryki dużej, akceptowanie ustalonych zasad, nawiązywanie relacji rówieśniczych(PP I 5, III 1,III5)

– Rozwiązywanie zagadek o morzu i o górach, oglądanie ilustracji, rozmowa na temat krajobrazu górskiego i krajobrazu nadmorskiego- dostrzeganie różnic i podobieństw  (PP IV 5, IV 2, I 9)                  

– Zabawa „Razem w przedszkolu”- reagowanie na ustalone hasła i sygnały rozwijanie spostrzegawczości(PP I 9, I5)

– Wysłuchanie opowiadania według tekstu J. Pozacińskiej „Po drabinie”. Zapoznanie ze słowami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni „wyżej – niżej” (PP IV 2, IV 5)                                  

– „W krainie czekoladowej rzeki”- bajka artykulacyjna, usprawnienia narządu mowy , rozwijanie wyobraźni (PP I 9, IV 1, IV 3)                                                                                                                         

– Zabawa z obręczami- toczenie w różnych kierunkach, wskakiwanie i wyskakiwanie obunóż, kręcenie „bączków”- aktywne uczestnictwo a zabawach ruchowych z piosenką (PP I 5, IV 7)                                              

– Wysłuchanie wiersza Moniki Niewielskiej „Muszelki- bąbelki” – rozmowa kierowana na temat wysłuchanego tekstu, poznanie znaczenia słowa złudzenie, rozwijanie logicznego myślenia (PP IV 2, IV 5, IV 1)

– „Gdzie się schowało lato”- obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem lup, działania według wskazówek nauczyciela  (PP IV 18, IV 19)

Temat III Koniec lata w sadzie i w ogrodzie

– Wysłuchanie opowiadania Beaty Krysiak „Zmartwienie gruszki”- uważne słuchanie opowiadania, rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków owoców (PP III 8, IV 2, IV 18)

– Malowanie farbami plakatowymi na temat „Moja zabawka”. Oglądanie wybranych zabawek, wyróżnianie części składowych np. samochód – koło, kierownica, światła. Umiejętne nabieranie farby na pędzel (PP IV 8)

– Zabawa z chustą animacyjną „Sałatka owocowa” –aktywne uczestnictwo w proponowanych zabawach ruchowych, zwrócenie uwagi na poprawność  wykonywanych działań (PP I 5)

– Zabawa integracyjno- ruchowa „Piłka w kole”- aktywny udział w proponowanych zabawach i ćwiczeniach ruchowych, przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa  (PP IV 13)

– Zabawa „Wesoły i smutny przedszkolak”- próby rozpoznawanie i nazywania własnych uczuć : radość, smutek, złość (PP II 1)

– Zabawa integracyjna „Ludwiczku co niesiesz w koszyczki?”- udział w proponowanych ćwiczeniach, rozwijanie wyobraźni i kreatywności (PP I 5, IV 1, IV 3)

– „Owocowe gniotki”- wykonanie „gniotków” z balonu i ryżu- rozwijanie sprawności w zakresie motoryki małej, wykonywanie pracy plastycznej zgodnie z poleceniami i wskazówkami nauczyciela, rozwijanie kreatywności i wyobraźni (PP I 5, III 5, IV 11, IV 1, IV 3)

– Zabawa manipulacyjna (sześcianami dydaktycznymi z guzikami, suwakami itp.)- ćwiczenia sprawności manualnej, precyzyjne zapinanie guzików, zasuwanie suwaków (PP I 7, I 2)

– „Zagadki z szufladki”- rozwiązywanie zagadek obrazkowych, dotykowych i smakowych- ćwiczenia spostrzegawczości, rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw, wykorzystywanie podczas czynności badawczych zmysłu smaku i dotyku(PP IV 5, I 9, IV 2, IV 18, IV19)

– „Z warzywnego ogródka”- cięcie nożyczkami linii prostej, układanie obrazka z 2, 3, lub 4 części- sprawne posługiwanie się nożyczkami, układanie obrazka pociętego na części (PP I 7,9, IV 12)

– Zabawa bieżna „Taniec liści na wietrze”- rozwijanie sprawności w zakresie motoryki dużej, działania zgodnie z poleceniami i wskazówkami nauczyciela (PP I 5)

Temat IV Kolorowy park                                                                                                                          

– Systematycznie gromadzimy w kąciku przyrody skarbów jesieni (szyszki, żołędzie, kasztany, liście, igły drzew), organizacja jesiennego kącika przyrody w Sali, porównywanie kształtu, wielkości i kolorów darów jesieni (PP IV 18, IV 19, IV 12)

– Wysłuchanie wiersza Danuty Gellnerowej „Jesień u fryzjera”- uważne słuchanie wiersza, rozmowa kierowana na temat wysłuchanego tekstu (PP III 8, IV 3)

– Ćwiczenia oddechowe „Listki na wietrze”- aktywny  udział w proponowanych  ćwiczeniach oddechowych regulujących fazę wdechu i wydechu (PP I 9)

– „Kolorowe liście- dlaczego jesienią spadają z drzew?”- oglądanie liści różnych drzew i dzielimy je na zbiory według kształtu. Dowiadujemy się dlaczego liście opadają (IV 18, IV 8, IV 11)                              

 – Rozmowa  o oznakach zbliżającej się jesieni i jak wyobrażamy sobie Panią Jesień, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie na jesień (PP IV 18)

– Zabawa z elementami celowania „Rzucony- trafiony!”- aktywne uczestnictwo w proponowanych ćwiczeniach i zabawach ruchowych (PP I 5)

– Zabawa „Gdzie jest liść?”- szybkie reagowanie na usłyszany dźwięk instrumentów, zwrócenie uwagi na skupienie uwagi na wykonywanym zadaniu (PP III 8)

– Zabawa dydaktyczna „Kasztan tu, kasztan tam- sam policzę ile mam”- liczenie do 3 i więcej według możliwości dzieci, przeliczanie elementów we własnym zakresie (PP IV 15)

– „Mieszkańcy parku”- rozwiązywanie zagadek, rozmowa na temat zwierząt zamieszkujących parki, oglądanie zdjęć i obrazków przedstawiających zwierzęta (wiewiórkę, dzięcioła, jeża, biedronkę, kaczkę , mrówkę, gołębia, ślimaka) (PP IV 2, IV 18)

– Zabawa kołowa „Na dywanie siedzi jeż”- aktywny udział w proponowanych zabawach kołowych, naśladowanie osoby pokazującej ćwiczenie lub zadanie do wykonania (PP I 5, IV 1)

– Wykonanie ludzików z kasztanów i żołędzi- próby łączenia ze sobą różnych materiałów, przyrodniczych i plastycznych, rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej (PP I 6, IV 11, I 7, IV 1,3)

– Słuchani piosenki „Jarzębinowa piosenka” – opowiadamy o jej treści, określamy charakter, gramy na instrumentach perkusyjnych (PP IV 7)

– Malowanie  farbami plakatowymi na dużym arkuszu papieru jesienne barwy, łącznie kolorów, eksperymentowanie z łączeniem kolorów (PP IV 8)

– Ćwiczenia ortofoniczne – naśladowanie  szum drzew na zgłoskach „szu – szu – szu”- ćwiczenia usprawniające rozwój mowy połączone z ćwiczeniami oddechowymi regulującymi fazę wdechu i wydechu (PP I 9)

– Zabawa dydaktyczna „Znajdź drugi taki sam…” – kształtowanie spostrzegawczości poprzez prawidłowe odszukiwanie drugiego takiego samego elementu np. szyszka – szyszka (PP IV 5)

– Naklejanie liści na szary papier i tworzenie z nich jesiennych kompozycji (PP IV 8)

– Zabawa ruchowa z celowaniem „Kasztanowe kręgle”- aktywne uczestnictwo w proponowanych zabawach i ćwiczeniach ruchowych, zwrócenie uwagi na precyzje wykonywanych rzutów (PP I 5)

– „Jesienne drzewa” stemplowanie  – pomalowanych  liści, odbijanie na papierze i  naklejanie  liści na papier,  dorysowywanie kredką brakujące elementy np. ogonek, główkę ( PP IV 8)

PRACA NA RZECZ GRUPY I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

– indywidualne rozmowy z dziećmi,

– indywidualne rozmowy z Rodzicami,

– zebranie z Rodzicami

– przygotowanie jesiennego kącika przyrody