Wrzesień

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ WRZESIEŃ GR. V

  1. Temat tygodnia: Moje przedszkole

Podstawa programowa:    I 2, 4, 5, 7, 8, 9;   II 3, 4, 7;   III 1, 2, 3, 5, 7, 8;   IV 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19.

Cele:

– kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej – stworzenie plakatu „Kodeks przedszkolaka”

– określenie norm i zasad obowiązujących w przedszkolu – zapoznanie z zasadami funkcjonowania przedszkolu oraz zapisanie ich na papierze

– wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego – wysłuchanie wiersza Iwony Rup „Kodeks przedszkolaka”, utrwalenie zasad

– doskonalenie umiejętności pracy w grupie, rozwijanie zdolności manualnych, kształtowanie wyobraźni i ekspresji plastycznej – stworzenie makiety

przedstawiającej przedszkole z wykorzystaniem różnego materiału plastycznego

– budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy, stwarzanie okazji do wspólnej zabawy – wykonanie kukiełki Trampolina z KA

– wykonanie ćwiczenia w KP1 – rysowanie przedszkola

– wykonanie ćwiczeń w KP1 – wyszukiwanie różnic na obrazkach, odszukiwanie wskazanych elementów na obrazkach i przeliczanie

–  wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, rozbudzanie ciekawości poznawczej – wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „Gdzie jest piłka Zajączka?”, rozmowa na temat treści utworu i utrzymywania porządku w sali, prezentacja akcesoriów związanych ze sprzątaniem

– utrwalanie nawyku odkładania zabawek na ich miejsce – zabawa ruchowa „Robię porządki”

– zachęcanie do współpracy z innymi, rozwijanie logicznego myślenia – wspólne segregowanie zabawek, nauka wierszyka o sprzątaniu

– rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych – zabawa matematyczna „Gdzie ukryły się figury?”, zabawa utrwalająca znajomość figur     geometrycznych „Kim jestem?”

– uwrażliwianie na konieczność uważnego słuchania poleceń w celu prawidłowego ich wykonania, rozwijanie logicznego myślenia poprzez dostrzeganie regularności w układzie przedmiotów i kontynuowanie rytmu – zapamiętywanie położenia figur w ciągu, układanie przeciętych figur w całość, ustawianie figur zgodnie z podanym rytmem

– doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej – wykonanie ćwiczeń w KP1 – tworzenie prac na bazie figur

geometrycznych i z wykorzystaniem dostępnego materiału plastycznego

– kształtowanie uważnego słuchania, rozwijanie aparatu głosowego – poznanie piosenki „Trampolinek i my”, ustalenie gestów i ruchów towarzyszących   piosence (nauka 1. zwrotki utworu)

– ilustrowanie opowieści za pomocą ruchów ciała – opowieść ruchowa   „Wspominamy wakacje”

– rozwijanie uważnego słuchania, kształtowanie postawy koleżeństwa i przyjaźni, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej – teatrzyk z wykorzystaniem fragmentu opowiadania Danuty Wawiłow „Chcę mieć przyjaciela.” Rozmowa na temat przedstawionej historii, wyjaśnienie pojęcia przyjaciel – burza mózgów

– kształtowanie logicznego myślenia – zabawa „Prawda czy fałsz?”, wymyślanie dalszego ciągu opowieści

– utrwalenie wiedzy na temat pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu, rozwijanie logicznego myślenia, kształtowanie analizy sylabowej – omówienie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu, rozwiązywanie zagadek, spacer po przedszkolu, wyklaskiwanie słów – dzielenie na sylaby

– zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe

– zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia i zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przypominanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów

 

  1. Temat tygodnia: Ja i ty to my

Podstawa programowa:  I 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9;   II 1, 2, 4, 6, 7, 9, ;   III 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;    IV 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19.                

Cele:

– kształtowanie rozumienia pojęć: przyjaciel, przyjaźń; doskonalenie logicznego wypowiadania się na określony temat, uwrażliwianie na potrzeby innych rozwijanie wyobraźni – wysłuchanie opowiadania „Na przyjaciół można liczyć”, rozmowy na temat: Kim jest przyjaciel? Zabawa „Lubię cię, bo…” „Przedszkolne zgadywanki” – rozpoznawanie osób z grupy po opisie słownym

– okazanie pozytywnych uczuć wobec kolegów – zabawa integrująca „Lubię cię”

– pokazywanie różnych nastrojów – zabawa pantomimiczna „Jakie mamy minki?”

– przeliczanie elementów – zabawa matematyczna „Ile kredek?”

– rozwijające umiejętność wypowiadania się i myślenia przyczynowo-skutkowego, nazywanie emocji – wykonanie ćwiczenia w KP1 (ćw. 1, s. 8)

– kształtowanie umiejętności wyrażania emocji za pomocą słów i mimiki twarzy – zabawa ruchowa „Czary-mary”

– rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych – wypowiadanie się na określony temat, zabawa integrująca „Smutno mi, gdy…”.

– wzbudzanie refleksji nad własnymi uczuciami – praca plastyczna „Jak się dzisiaj czuję?”

– określanie wielkości figur geometrycznych – zabawa matematyczna „Małe –  duże”

– rysowanie min, nazywanie emocji – wykonanie ćwiczenia w KP1 (ćw. 2, s. 9)

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się, doskonalenie umiejętności współpracy z grupą podczas rozwiązywania problemu –  wysłuchanie listu i omówienie jego treści. „Jak pomóc Karolinie?” – podawanie propozycji pomocy w trudnej sytuacji

– rozwijanie zdolności wyrażania emocji ruchem – zabawa „Poduszka życzeń”, zabawa „Tak czy nie?”

– ćwiczenia dykcyjne – utrwalenie piosenki „Trampolinek i my”

– wzbudzanie postawy empatii –  praca plastyczna „Obrazek dla Karolinki”

– rozpoznawanie za pomocą dotyku – zabawa badawcza „Jaki to kształt?”

– kształtowanie szybkości reakcji na komendę – zabawa ruchowa „Misie śpią, misie biegają”

– rozwijanie analizy słuchowej wyrazów –  wykonanie ćwiczenia w KP1 (ćw. 2, s. 11)

– zapoznanie z literą A – zapoznanie z obrazem graficznym litery A, Poznanie pojęcia alfabet

– ćwiczenie słuchu fonematycznego, usprawnianie motoryki małej – zabawa ruchowa „Spacerem po linie”, Zabawa „Literka z patyczków” – układanie litery A,  Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny „Gdzie słyszymy na początku a?”,  ćwiczenie artykulacyjne „Mówimy Aaa…”

– utrwalenie obrazu graficznego litery A – wykonanie ćwiczeń z KP1 (ćw. 1, s. 10)

– podawanie słów zaczynających się głoską a – zabawa dydaktyczna „Biegnąca kula”

– kreowanie twórczej postawy, doskonalenie sprawności rąk – praca plastyczna  „Ramka na zdjęcia”

– wygrywanie prostych melodii na tamburynie – zabawa umuzykalniająca „Raz, dwa, trzy – zagrasz ty”

– przewlekanie sznurówki przez dziurki – wykonanie karty z KA (k. 3) – nauka sznurowania butów

– nazywanie i określanie własnych uczuć i potrzeb – zabawa integrująca „Jestem wesoły, gdy…”

– nazywanie uczuć i emocji – wykonanie ćwiczenia w KP1 (ćw. 1, s. 12–13)

– dopasowanie ciepłych i zimnych kolorów do emocji

– stwarzanie okazji do wyrażania emocji za pomocą sztuki, pobudzenie twórczej

ekspresji ruchowej i plastycznej – malowanie w rytm muzyki

– zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe

– zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia i zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przypominanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów

  1. Temat tygodnia: To jestem ja

Podstawa programowa:  I 2, 5, 6, 7, 8, 9;  II 2, 3, 8, 11;   III 1, 2, 3, 5, 7, 8;  IV 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.

Cele:

– ozdabianie ramki i rysowanie autoportretu – wykonanie ćwiczenia w KP1 (ćw. 1, s. 14)

– kształtowanie świadomości własnego ciała, rozwijanie pozytywnego wizerunku dzieci, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez oglądanie dzieł

sztuki – zapoznanie z pojęciem autoportret, oglądanie autoportretów Stanisława Wyspiańskiego

– zwrócenie uwagi na własne cechy zewnętrzne – zabawa „Jak ja wyglądam?”,  zabawa „Jesteśmy malarzami”

– stworzenie autoportretów farbami plakatowymi, pastelami lub przy pomocy ołówka

– wyrażanie pozytywnej opinii o drugiej osobie – zabawa grupowa „Lubię w tobie…”

– dokonywanie samooceny umiejętności – wykonanie ćwiczenia w KP1..

– kształtowanie u dziecka wiary w siebie i własne możliwości, wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem treści opowiadania – rozmowa kierowana o

umiejętnościach każdego dziecka, słuchanie opowiadania „Niespodzianka dla mamy”, przedstawienie graficzne mocnych stron dzieci, zabawa „Jaki to rytm?”

– ćwiczenie sprawności manualnej i słuchowej – zabawa „Jaki to rytm?”

– kojarzenia dźwięku z przypisanym do niego ruchem, rozpoznawanie odgłosów zwierząt – ćwiczenia słuchowo- ruchowe: „Każdy ruch ma swój dźwięk”, „Jakie zwierze słyszysz?”

– wdrażanie do improwizowania ruchem – zabawa ruchowa „W górę i w dół”

– rozwijanie koncentracji uwagi podczas słuchania tekstu literackiego, kształtowanie odwagi podczas swobodnego wypowiadania się na temat treści

utworu – rozmowa kierowana o ulubionych zabawkach, wysłuchanie i  omówienie wiersza Doroty Gellner „Piłka”, ruchowe przedstawienie treści  utworu

– tworzenie rysunków na odbitych dłoniach Trampolina – wykonanie ćwiczenia w KP1 (ćw. 2, s. 17)

– kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała – zabawa ruchowa „Głowa, ramiona…”

– zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe

– zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia i zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przypominanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów

  1. 4. Temat tygodnia: Lecą liście kolorowe

Podstawa programowa:  I 2, 5, 6, 7, 8, 9;   II 3, 4, 11,;   III 1, 2, 5, 8, 9;    IV 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 20.

Cele:

– utrwalenie charakterystycznych cech pór roku, doskonalenie umiejętności rozpoznawania pór roku po charakterystycznych zmianach zachodzących w przyrodzie – przypomnienie wiadomości na temat pór roku, dopasowywanie ubrań do odpowiedniej pory roku, zabawa „Co tu nie pasuje?”, zabawa ruchowa przy muzyce

– wyrabianie koncentracji podczas słuchania tekstu literackiego – wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „W poszukiwaniu skarbów jesieni”– omówienie treści, opisywanie jesiennych skarbów

– wskazywanie na oznaki jesieni, kolorowanie liści – wykonanie ćwiczenia w KP1 (ćw. 1, s. 18–19)

– porównywanie liczebności zbiorów – wykonanie ćwiczenia w KP1 (ćw. 2, s. 19)

– wyszukiwanie przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się głoską o – wykonanie ćwiczenia w KP1 (ćw. 2, s. 21)

– zapoznanie z literą O, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia ruchowe utrwalające kształt litery O – zapoznanie z obrazem graficznym litery O, zabawy utrwalające kształt litery

– wskazywanie przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę o – zabawa „Mali detektywi”

– kolorowanie lub wyklejanie litery O – wykonanie ćwiczenia w KP1 (ćw. 1, s. 20)

– zachęcanie do aktywnego uczestnictwa we wspólnych działaniach, wzbogacenie słownictwa o wyrazy związane z wyposażeniem sklepu – rozmowa o

wyposażeniu sklepu warzywno-owocowego i normach zachowania, urządzenie kącika tematycznego – przedszkolnego sklepu

– kształtowanie uważnego słuchania tekstu literackiego, rozwijanie kreatywnego myślenia – wysłuchanie wiersza Iwony Rup „Kasztankowe zabawki” i omówienie utworu

– zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji – zebranie kasztanów, żołędzi i liści podczas spaceru i wykonanie z nich pracy konstrukcyjnej „Jesienne stworki”

– rozwijanie współpracy w parach – zabawa parateatralna „Jesienny teatrzyk”

– określenie liczebności zbiorów, przeliczanie elementów zbiorów – zabawa matematyczna „Zaczarowane kasztany”

– wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem liści (KA, k. 4)

– wskazywanie niepasującego obrazka i uzasadnianie wyboru – wykonanie ćwiczenia w KP1 (ćw. 1, s. 22)

– kształtowanie uważnego słuchania, uwrażliwianie na charakter słuchanej muzyki, rozwijanie słuchu muzycznego i pamięci muzycznej – poznanie piosenki „Jesienna wycieczka”

– kształtowanie poczucia rytmu, kształtowanie reakcji na sygnał dźwiękowy, doskonalenie współpracy w grupie –  ćwiczenie słuchowo-ruchowe „Muzyczny spacer po lesie”, zabawy ruchowe do piosenki z wykorzystaniem kasztanów, ćwiczenie relaksacyjne

– rozwijanie aktywności twórczej, doskonalenie koncentracji uwagi, rozwijanie zainteresowań otaczającym światem – rozmowa „Co lubię robić w parku jesienią?”, rozmowa kierowana o jesiennych darach, zabawa z chustą animacyjna   „Ruch liści”, prezentacja i omówienie plansz przedstawiających drzewa

– rysowanie linii, nazywanie drzew – wykonanie ćwiczenia w KP1 …

– dopasowywanie owoców drzew do liści – zabawa „Gdzie mieszka owoc?”

– doskonalenie uważnego słuchania tekstu literackiego, stymulowanie aktywności twórczej poprzez ekspresję słowną, ruchową, plastyczną; rozwijanie zdolności manualnych – wysłuchanie i omówienie wiersza Iwony Rup „Jesienna malarka”, odrysowywanie dłoni na kolorowych kartkach i wycinanie powstałych szablonów, przyozdabianie dużej sylwety drzewa wyciętymi kształtami i odbijanie liści pomalowanych farbą

– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, porównywanie oznaczeń i nalepianie zgodnie z nimi – wykonanie ćwiczenia w KP1

– poznanie wyglądu i charakterystycznych cech owoców i warzyw, rozwijanie logicznego myślenia – grupowanie warzyw i owoców, wkładanie do koszyków, zagadki słowne „Co to jest?”, prezentacja plansz przedstawiających rośliny z uwzględnieniem części składowych

– wskazywanie części jadalnej warzyw – wykonanie ćwiczenia w KP1 (ćw. 2, s. 25)

– zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe

– zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia i zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu terenowego –  przypominanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów

Praca na rzecz grupy, współpraca z rodzicami:

  • rozmowy bezpośrednie, telefoniczne z rodzicami na tematy funkcjonowania dziecka w przedszkolu, wzajemna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń
  • zebranie z Rodzicami
  • praca indywidualna z dzieckiem
  • wykonanie tablicy tematycznej zgodnie z aktualnym tematem tygodnia
  • wysyłanie na stronę przedszkola prac plastycznych dzieci
  • udekorowanie kącika przyrody zgodnie z aktualną porą roku

Opracowały:

Anna Pirim

Anita Olszewska