Zwalnianie opłat

Wniosek o zwolnienie z opłat

Tekst ujednolicony

zarządzenia nr 1302/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki, uwzględniający zmiany wynikające z zarządzenia nr 189/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

 

ZARZĄDZENIE NR 1302/2017       

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki

Na podstawie art. 31 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.[1])) oraz art. 106 ust. 3, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje:

 • 1.1. Zarządzenie ustala ogólne warunki korzystania i odpłatności ze stołówek zorganizowanych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.

 1. Dyrektor szkoły lub przedszkola, w której zorganizowana jest stołówka, ustala, zgodnie z niniejszym zarządzeniem, warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki.

 

 • 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 • przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest m.st. Warszawa;

 • szkole – należy przez to rozumieć szkołę, dla której organem prowadzącym jest m.st. Warszawa;

 • uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły oraz wychowanka przedszkola;

 • rodzicach – należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych;

 • stołówce – należy przez to rozumieć zorganizowane przez szkołę lub przedszkole miejsce zbiorowego korzystania z posiłków, w którym pracownicy stołówki wydają lub przygotowują i wydają posiłki.

 

 • 3. Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są:

  • uczniowie;

  • pracownicy szkoły i przedszkola.

 • 4. 1. Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce nie wyższą niż:

 • w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – 14 zł;

 • w szkole podstawowej – 12 zł;

 • w szkole ponadpodstawowej – 14 zł

– nie więcej jednak niż koszty przygotowania posiłku, w tym koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie, pomniejszone o wynagrodzenia pracowników stołówki oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.

 1. Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce przez pracowników szkoły lub przedszkola w wysokości uwzględniającej pełne koszty przygotowania posiłku, w tym koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie oraz koszty wynagrodzenia pracowników stołówki oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.

 2. Opłaty ustalone na podstawie ust. 1 i 2 wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce, z zastrzeżeniem ust. 4 – 6.

 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły lub przedszkola może, na wniosek rodzica lub pracownika szkoły lub przedszkola uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce, wyznaczyć inny niż określony w ust. 3 termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce, ustalonej na podstawie ust. 1 i ust. 2.

 4. Opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce w miesiącach styczniu i wrześniu mogą być wnoszone odpowiednio do dnia 5 stycznia i 5 września.

 5. Opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce w miesiącach, w których przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej pełni dyżur wakacyjny, wnosi się w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu dzieci na dyżur wakacyjny.

 6. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły lub przedszkola uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności, z zastrzeżeniem ust. 8. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku przez ucznia lub pracownika szkoły lub przedszkola uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce.

 7. Zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku dokonuje się w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w danym dniu do godziny 9.00.

 • 5. 1. Upoważnia się dyrektorów szkół i przedszkoli do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, udziela się w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków w stołówce z pomocy społecznej.

 2. Dyrektor szkoły lub przedszkola udziela zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli posiada zabezpieczone środki finansowe w planie wydatków szkoły lub przedszkola.

 3. Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce do dyrektora szkoły lub przedszkola może zostać złożony przez:

  • rodziców ucznia;

  • pełnoletniego ucznia;

  • nauczyciela szkoły lub przedszkola;

  • inne pełnoletnie osoby.

   1. Do wniosku dołącza się zaświadczenia o wysokości dochodów, a w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia:

  • oświadczenia o wysokości dochodów;

  • inne dokumenty, a w tym zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej lub opinię pedagoga szkolnego, potwierdzające trudną sytuację materialną ucznia lub szczególnie uzasadniony przypadek losowy.

 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 stanowi załącznik do zarządzenia.

 • 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.

 • 7. Traci moc zarządzenie nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki zmienione zarządzeniem nr 1398/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011 r., zarządzeniem nr 2317/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2012 r. oraz zarządzeniem nr 766/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2015 r.

 • 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.