Marzec

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ MARZEC 2021 GRUPA VI

OPRACOWAŁY:

PAULINA DĄBKOWSKA, ANNA KASPERSKA

TYDZIEŃ 1: KOLOROWY ŚWIAT

Malarstwo to wielka sztuka

Ćwiczenia oddechowe, zdmuchiwanie kawałków waty z gładkiej, a następnie z szorstkiej powierzchni –regulowanie fazy wdechu i wydechu. PP I 9

Ćwiczenia poranne – Zestaw V PP I 5

Omówienie kącika malarsko-rzeźbiarskiego w sali – zgromadzenie materiałów (np. farby, pędzle, paleta, sztaluga, obrazy, drewniana rzeźba, dłuto, glina, modelina, plastelina) – rozwijanie słownictwa związanego z omawianym tematem, poznanie nazw i przeznaczenia przyrządów. PP IV 2

Zabawa „Układamy obrazy” – doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej. PP I 9,IV 2,5

Wykonywanie ćwiczeń 2 i 3 w KP4, s. 2–3. PP IV 5

Oglądanie ilustracji, albumów z obrazami przedstawiającymi martwe natury – wyróżnienie cech charakterystycznych. rozwijanie zainteresowania malarstwem; poznanie różnych gatunków sztuki malarskiej. PP IV 2,5

Zajęcia plastyczne „Martwa natura”, samodzielne wykonanie obrazu z uwzględnieniem sposobu tworzenia nowych barw z kolorów podstawowych, wykorzystanie całej powierzchni kartki. PP IV 8

Zajęcia w ogrodzie: zabawa ruchowa „Znajdź kolegę” – ćwiczenie spostrzegawczości, zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu terenowego z zachowaniem bezpieczeństwa. PP I 5;III 5

Dzikie koty

Zabawa „Co zniknęło, co zmieniło miejsce?”– doskonalenie pamięci i spostrzegawczości. PP IV 11

Próby czytania tekstów wyrazowo-obrazkowych z KA, k. 45 . PP IV 4 Ćwiczenia poranne – Zestaw V. PP I 5

Zabawa plastyczna „Dorysuj fragment” – rozwijanie wyobraźni i pomysłowości. PP IV 1

Zabawa „Który obraz mam na myśli?” – doskonalenie umiejętności dokonywania opisu słownego, utrwalanie wiadomości na temat gatunków w malarstwie. PP IV 2

Praca z obrazkiem lub prezentacja multimedialna – „Dzikie koty” – rozwijanie zainteresowań światem zwierząt, poznanie nazw i wyglądu dzikich kotów: lew, gepard, puma, tygrys; doskonalenie techniki czytania . PP IV 18

Zabawa ruchowa „Wyścigi gepardów”. PP I 5 Wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 4–5. PP IV 5

Zajęcia w ogrodzie :„Jak wyglądają dzisiaj drzewa?” – obserwacje przez lupę kory drzew, przyglądanie się układowi gałęzi. Wnioskowanie, czy drzewa już budzą się z zimowego snu. Zabawa ruchowa z elementem rzutu „Stop! Podaj piłkę”. PP I 5; III 5; IV 18.

Przygody krasnali

Zabawa „Czym różnią się obrazki?” – doskonalenie spostrzegawczości. PP IV 11

Zabawa „Co widzimy na obrazie?” – opisywanie wybranych dzieł sztuki, orientacja na kartce. PP IV 2,12

Ćwiczenia poranne – Zestaw V . PP I 5

Wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 8–9 . PP IV 5

Zajęcia z wykorzystaniem historyjki obrazkowej – „Przygody krasnali” – ćwiczenie 2 w KP4, s. 6–7 – doskonalenie umiejętności wypowiedzi na temat obrazków, zachowanie logiczności i spójności wypowiedzi. PP IV 2,5

Zabawa ruchowa „Krasnale” – doskonalenie umiejętności reakcji na umówione hasło. PPI5,III5

Wykonywanie ćwiczenia 3 w KP4, s. 7. PP IV 5

Zajęcia umuzykalniające – „Czekamy na wiosnę”. Nauka zwrotek utworu „Przyszedł nocą miś”, wykonywanie układu ruchowego do zabawy muzycznej. PP IV 1,8

Zabawy rytmiczne – reakcja na zmiany w natężeniu dźwięku, kształtowanie poczucia rytmu. PP IV 8

Zajęcia w ogrodzie: zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego – zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zabawa z elementem rzutu „Kolory”, zabawa ruchowa skoczna „Przeskocz przez kałużę”. PP I 5, 9; III 5

Stefan i sanki

Zabawa „Dobierz w pary” – doskonalenie słuchu fonematycznego, wyodrębnianie głosek w nagłosie i wygłosie wyrazów. PP

Ćwiczenia poranne – Zestaw V. PP I 5

Zabawa „Co to jest?” – doskonalenie zmysłu dotyku. PP

Przygotowanie do czytania i pisania – „Stefan i sanki” – historyjka obrazkowa, poznanie kształtu litery s, S drukowanej i pisanej, doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów, utrwalanie poznanych liter, odczytywanie wyrazów z poznaną literą. PP

Wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 10–12

Zajęcia plastyczne – „Gliniane figurki” – lepienie z gliny. PP

Zajęcia w ogrodzie: zabawy z elementem wspinania się z wykorzystaniem sprzętu terenowego, zabawa ruchowa bieżna „Bieg slalomem”. PP I 5; III 5

Kolorowe figury

Ćwiczenia oddechowe „Kolorowe trójkąty” – rozwijanie pojemności płuc. PP I 9

Gimnastyka buzi i języka – wykonywanie ćwiczeń narządów artykulacyjnych według pomysłu N. PP I 9

Ćwiczenia poranne – Zestaw V. PP I 5

Wykonywanie ćwiczenia 3 w KP4, s. 13. PP IV 5

Zabawa „Co tu nie pasuje?” – doskonalenie analizy słuchowej wyrazów. PP IV 7

Zajęcia matematyczne – „Kolorowe figury”– rozpoznawanie kształtów i nazywanie figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, rozumienie konieczności przestrzegania ustalonych zasad w grze „Figurkowe memo”. PP I 9; III 2;IV 12

„Kolorowe rybki” wycinanie kolorowych figur i uzupełnianie nimi dużej ilustracji – KA, k. 22 – radzenie sobie z wycinaniem nożyczkami elementów w różnych kształtach, określanie kształtów wycinanych elementów. PP I 7; IV 11

Zajęcia w ogrodzie: zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego z zachowaniem bezpieczeństwa, zabawa z elementem rzutu i celowania „Celuj woreczkiem”, zabawa ruchowa bieżna „Ogonki”. PP I 5, 9; III 5

TYDZIEŃ 2 MUZYKA WOKÓŁ NAS

  • Filharmonii

Zabawa integracyjna z muzyką w tle „Dzieci do dzieci”. PP IV 9

Ćwiczenia grafomotoryczne do muzyki – ćwiczenie współpracy oczu i ręki. PP I 9; IV 8

Ćwiczenia poranne – Zestaw VI. PP I 5

Zabawa dydaktyczna „Piotruś sylabowy” – nabywanie umiejętności identyfikowania liter w sylabach, ćwiczenia w tworzeniu wyrazów z sylab. PP IV 4

Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Kolorowe koło”, PP I 5

W filharmonii” – zajęcia z wykorzystaniem wiersza M. Mazan Pan dyrygent Filharmoniusz – uwrażliwianie na piękno muzyki poważnej, zapoznawanie z pojęciami: filharmonia, orkiestra, kompozytor, rozpoznawanie brzmienia niektórych instrumentów . PP IV 2,7

Wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 14–15. PP IV 5

Zajęcia plastyczne – „Czy można zobaczyć muzykę?” – malowanie farbami – kształtowanie aktywnej postawy i pozytywnego nastawienia do słuchania muzyki poważnej, rozwijanie wyobraźni muzyczno-plastycznej. PP IV 1, 7

Zajęcia w ogrodzie: obserwacja zachowania ptaków w ogrodzie, nazywanie gatunków ptaków – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, rysowanie ślimaka patykiem na śniegu lub na ziemi – ćwiczenie swobodnych ruchów ręki, zabawa ruchowa rzutna „Rzut do kosza za punkt”. PP I 5, 9; III 5; IV 1, 8, 18. 

Przedszkolna orkiestra

Zabawa dydaktyczna „Instrumenty” – doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów. PP IV 2,4

Wykonywanie ćwiczenia 1 na s. 16 oraz ćwiczenia 3 na s. 17 w KP4. PP IV 5, 20 Ćwiczenia poranne – Zestaw VI. PP I 5

Zabawa słowotwórcza „Muzycy” – tworzenie nazw muzyków od nazwy instrumentu, na którym grają. PP IV 1

Wykonywanie ćwiczenia 2 na s. 16 i ćwiczenia 4 w KP4, s. 17 PP IV 5

Zabawa z wykorzystaniem gazet – wydobywanie odgłosów akustycznych. PP IV 7

„Przedszkolna orkiestra” – rozwijanie zdolności muzycznych dzieci, poznanie pojęcia gama i nazw dźwięków gamy C-dur. PP IV 7

Rozwijanie umiejętności gry na dzwonkach. PP IV

Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw VI, PP I 5; III 5

Zajęcia w ogrodzie: zabawa „Pokaż, o czym mówię”, zabawy z elementami wspinania się z wykorzystaniem sprzętu terenowego – ćwiczenie zwinności i koordynacji ruchowej, zabawa ruchowa bieżna „Biegnij! Stój!”. PP I 5, 9; III 5

Muzyka pana Chopina

Zabawa „Jaka to melodia?” – rozwijanie słuchu muzycznego. PP IV 2,7 Wykonywanie ćwiczeń na s. 18 w KP4, PP IV 5

Ćwiczenia poranne – Zestaw VI . PP I 5

Gry i zabawy przy stolikach – puzzle, układanki, gry planszowe – rozwijanie procesów poznawczych – spostrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie, PP IV 19

Wykonanie ćwiczeń w KP4, s. 19. PP IV 5

Zajęcia z wykorzystaniem opowiadania A. Słomińskiej Wizyta u dziadka – zapoznawanie dzieci z sylwetką wielkiego kompozytora F. Chopina, rozwijanie zainteresowań muzycznych, poznawanie wybranych utworów kompozytora. PP IV 10, 19,20

„Przed koncertem”, zapoznanie z  piosenką i rozmowa na temat jej treści.  PP IV 2,7

Zabawy rytmiczne – uwrażliwienie na barwę dźwięku instrumentów muzycznych, doskonalenie poczucia rytmu. PP IV 7

Zajęcia w ogrodzie: zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu terenowego z zachowaniem bezpieczeństwa, zabawa „Obrazki z patyków”, zabawa „Rzut do celu” – doskonalenie rzutów prawą i lewą ręką oraz kształtowanie celności. PP I 5, 9; III 5; IV 8.

7 dni ma tydzień

Zabawa „Skąd dochodzi dźwięk?” – kształtowanie wrażliwości analizatora słuchowego . PP IV 7

Wykonanie ćwiczeń matematycznych z wykorzystaniem liczmanów z KA, k. 37 – powtórzenie liczenia w zakresie 10, powtórzenie cyfr od 1 do 6. PP IV 15

Ćwiczenia poranne – Zestaw VI. PP I 5

Zabawa „Butelkowa orkiestra” – nabywanie wiedzy poprzez przeżycia i własne doświadczenia. PP IV 1

„Narysuję swój tygodniowy plan zajęć” – ćwiczenia nazw dni tygodnia. PP IV 16

Zajęcia z wykorzystaniem wiersza M. Mazan „Muzyczny tydzień”– utrwalanie nazw dni tygodnia, rozumienie następstwa kolejnych dni po sobie . PP IV 1,2,16

Zajęcia matematyczne – wprowadzenie cyfry 7 – zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 7, stwarzanie okazji do stosowania liczebników głównych i porządkowych. PP IV 8,15

Wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 20–21, ćwiczenia w przeliczaniu, dopełnianie do siedmiu, ćwiczenie grafomotoryczne, utrwalanie liczebników porządkowych PP I 9; IV 15

Zajęcia w ogrodzie: zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego – zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Pociągi”. PP I 5, 9; III 5

Jak usłyszeć ciszę – walka z hałasem

Działania plastyczne „Mandala” – ćwiczenie wyciszające, rozwijające skupienie uwagi, tworzenie niepowtarzalnych kompozycji. PP I 9

Wykonywanie ćwiczeń 1 i 2 w KP4, s. 22 – rysowanie wzorów cyfropodobnych, pisanie cyfry 7 po śladzie, liczenie chórzystów i rysowanie tyle samo kwadratów. PP IV 8,12

Ćwiczenia poranne – Zestaw VI. PP I 5

Zabawa dydaktyczna „Gra w klasy” – ćwiczenia skoków obunóż, doskonalenie umiejętności liczenia, kształtowanie odporności emocjonalnej. PP I 5; II 8;IV 15

Ćwiczenia oddechowe „Grzebień” . PP I 9

Wykonywanie ćwiczenia w KP4, s. 23 rysowanie instrumentu po śladzie, określanie jaki to instrument, rysowanie tylu kółek, ile jest w instrumencie strun. PP IV 8,15

Zajęcia badawcze – „Jak usłyszeć ciszę – walka z hałasem” – uświadamianie szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka, rozumienie działań człowieka zmierzających do zmniejszenia lub tłumienia hałasu, kształtowanie wrażliwości słuchowej. PP III 5; IV 2, 7,18

Zajęcia w ogrodzie: zabawa „Rozgrzewka” – rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego, zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Prawa – lewa, góra – dół”. PP I 5; III 5; IV 14

TEMAT 3 NADCHODZI WIOSNA

W marcu jak w garncu

Oglądanie obrazków związanych z wiosną , swobodne rozmowy – wzbogacanie wiadomości na temat wiosny, rozwijanie umiejętności wypowiedzi na określony temat. PP IV 5,9

Zabawa „Wiosenne echo” . PP IV 7

Ćwiczenia poranne – Zestaw VII. PP I 5

Zabawa „Poznajemy wiosenne kwiaty” – poznanie nazw i wyglądu wiosennych kwiatów, uwrażliwianie dzieci na rośliny objęte ochroną. PP IV 2

Zajęcia z wykorzystaniem wiersza M. Mazan „Spacer pana Chomiczka” – pogłębianie wiadomości o charakterystycznych cechach wiosny, wyjaśnianie znaczenia przysłowia w marcu jak garncu, ćwiczenia w analizie i syntezie wyrazów. PP IV 1,2,8

Odczytywanie symboli atmosferycznych – rozwijanie słownictwa, wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 25–26. PP IV 2,9

Zajęcia plastyczne – „W marcu bywa tak…”, – poznawanie nowej techniki, batik na papierze. PP IV 1,8

Zajęcia w ogrodzie: zabawa „Slalom” – rozwijanie orientacji w przestrzeni, zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego, zabawa ruchowa skoczna „Kto dalej?”. PP I 5, 9; III 5

Trampolinek i Zyta z wizytą na zamku

Zabawa integracyjna „Wiosenne życzenia” – poszerzanie zasobu słownictwa i wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie. PP IV 2

Zaznaczenie dnia 21 marca w kalendarzu wymyślonym przez dzieci symbolem. PP IV 9,18

Ćwiczenia poranne – Zestaw VII. PP

Zabawa „Przyszła wiosna” – uzasadnianie swoich wyborów, wykonywanie ćwiczenia 3 w KP4, s. 27 . PP IV 4,14

Zabawa ruchowa z elementami czworakowania „Pajączki – raczki”. PP I 5

Przygotowanie do czytania i pisania – „Trampolinek i Zyta z wizytą na zamku” – poznanie litery z, Z drukowanej i pisanej, doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów, utrwalanie poznanych liter, odczytywanie wyrazów z poznaną literą, wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 28–29. PP IV 4,8

Zajęcia w ogrodzie: prace porządkowe w ogrodzie, zabawy z elementem wspinania się z wykorzystaniem sprzętu terenowego, zabawa ruchowa „Rzut do kosza za punkt”. PPI5,7;III5

Zakładamy hodowle

Wyszukiwanie i oglądanie ilustracji wiosennych kwiatów, analiza i synteza słuchowa ich nazw – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, ćwiczenie słuchu fonetycznego. PPIV2

Wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 30. PP IV 4,8 Ćwiczenia poranne – Zestaw VII. PP I 5

Zabawa „Porównaj obrazki” – rozwijanie spostrzegawczości, utrwalanie nazw pór roku. PP 9

Zagadki słuchowe – rozwijanie wrażliwości słuchowej. PP IV 1,5 Wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 31. PP I 9; IV 8, 15

Zabawa ruchowa – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. PP I 5

Zajęcia praktyczno-gospodarcze – „Zakładamy hodowlę” – zapoznanie dzieci z kolejnymi czynnościami wykonywanymi podczas sadzenia roślin, zdobywanie wiedzy na temat czynników niezbędnych do wzrostu roślin, rozwijanie opiekuńczej postawy wobec roślin. PP III 2,4; IV 18,19

Wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 32. PP IV 18

Zajęcia umuzykalniające – „Wycieczka na koncert”, utrwalenie piosenki „Przed koncertem” i zabawy rytmiczne. PP III 5; IV 7

Zajęcia w ogrodzie :rysowanie kredą na chodniku według pomysłów dzieci – rozwijanie sprawności grafomotorycznej, chodzenie stopa za stopą po wyznaczonym torze – kształtowanie zmysłu równowagi, zabawa ruchowa rzutna „Rzut do kosza za punkt”. PP I 5, 9; III 5; IV 1, 8

Szukamy wiosny

Zabawa „O którym obrazku mówię?” – rozwijanie umiejętności opisu, spostrzegawczości i koncentracji uwagi. PP IV 2

Wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 33. PP IV 15 Ćwiczenia poranne –Zestaw VII. PP I 5

Zabawa „W wiosennym ogródku” – utrwalanie nazw wiosennych kwiatów, doskonalenie syntezy głoskowej wyrazów. PP IV 2

Wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 34. PP IV 16

Zabawa z mocowaniem i dźwiganiem „Kto silniejszy” PP I 5,9; III 5

Spacer po ogrodzie – „Szukamy wiosny” – pogłębianie wiadomości na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nową porą roku – wiosną, rozpoznawanie wiosennych kwiatów, próby rozpoznawania ich w otoczeniu, zachęcanie do ochrony przyrody, uwrażliwianie na piękno przyrody poprzez prowadzenie obserwacji ukierunkowanej, utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązującego w czasie wyjść do ogrodu. PP II 11; III 5,7; IV 5,18

Zajęcia plastyczne – „To już wiosna” – rozwijanie umiejętności wyrażania rzeczywistości w formie plastycznej – projektowanie kompozycji, doskonalenie umiejętności łączenia różnych materiałów plastycznych. PP IV 1,8

Sprawnie liczę

Ćwiczenia oddechowe „Piłeczki” – regulowanie siły i kierunku wydechu. PP I 9

Wykonywanie ćwiczeń matematycznych : grupowanie elementów w zbiorach siedmioelementowych, zabawy w dobieranie elementów w zbiorach do wskazanej liczby elementów. PP 15

Ćwiczenia poranne – Zestaw VII. PP I 5

Zabawa „Prawda czy fałsz?” – utrwalanie wiadomości na temat oznak wiosny, doskonalenie koncentracji uwagi. PP IV 5,18

Wykonywanie ćwiczenia na s. 35 w KP4. PP IV 8 Zabawa na czworakach z Zestawu IV. PP I 5; III 5

Zajęcia matematyczne – „Sprawnie liczę” – doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach, układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Wykonywanie ćwiczenia 3 w KP4, s. 35.

  • IV 15

Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw VII. PP I 5; III 5

Zajęcia w ogrodzie: rysowanie patykiem na wilgotnym podłożu – rozwijanie wyobraźni, zabawa ruchowa „Potocz piłkę”. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. PP I 5, 9; III 2, 5

TYDZIEŃ 4 WIOSENNE SPRZĄTANIE Wiosenne sprzątanie nad rzeką

Zabawa „Nasiona” – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, doskonalenie umiejętności segregacji i liczenia. PP IV 1, 12,15

Kalkowanie i kolorowanie obrazków przedstawiających narzędzia ogrodnicze – doskonalenie sprawności grafomotorycznych. PP I 7

Ćwiczenia poranne – Zestaw VIII. PP I 5

Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnych rodzajów klocków – doskonalenie umiejętności konstruowania, rozwijanie wyobraźni przestrzennej. Szanowanie wytworów pracy kolegów. PP III 6; IV 11

Dowolne ćwiczenia oddechowe.  PP I 9

Zajęcia przyrodnicze – „Wiosenne porządki nad rzeką” – z wykorzystaniem wiersza Joanny Papuzińskiej „Chora rzeka” – rozumienie konieczności dbania o czystość zbiorników wodnych, wyjaśnienie znaczenia słowa i działania filtrów, uświadomienie wpływu czystości wody na stan naszego zdrowia i życia roślin i zwierząt. PP II 6; IV 2,18

Zabawa ruchowa „Pada deszcz”. PP I 5

Wykonanie ćwiczeń w KP4, s. 36– 37. PP IV 14,18

Zajęcia plastyczne – „Czysta rzeka” – malowanie pastelami – doskonalenie umiejętności przedstawiania otaczającej przyrody w formie plastycznej. PP 1,8

Zajęcia w ogrodzie: Obserwacja pogody. Zabawa bieżna „Berek kucany”. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa z Zestawu VI. PP I 5, 9; III 5; IV 18

Trampolinek i Łatek w ogrodzie

Obrazek z nasion – rozwijanie pomysłowości, doskonalenie sprawności manualnych.

  • IV 1

Labirynt „Który kwiatek został zerwany z grządki?” – doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. PP I 7,9

Ćwiczenia poranne – Zestaw VIII. PP I 5

Lepienie z plasteliny narzędzi ogrodniczych – doskonalenie sprawności manualnych.

  • IV 1

Prace pielęgnacyjne w kąciku przyrody – wyrabianie poczucia odpowiedzialności za założone hodowle, podlewanie roślin, prowadzenie obserwacji. PP IV 2,18

Przygotowanie do czytania i pisania – „Trampolinek i Łatek w ogrodzie” – historyjka obrazkowa – poznanie litery ł, Ł drukowanej i pisanej, doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów. Wykonywanie ćwiczeń na s. 38–40 w KP4. PP IV 4,8

Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw VIII. PP III 5,7

Zajęcia w ogrodzie: Zabawa ruchowa „Prędko do drzewa”. Zabawy z elementem wspinania się z wykorzystaniem sprzętu terenowego. Zabawa ruchowa bieżna „Kelnerzy”. PP I 5, 9; III 5; IV 18.

Wiosną w ogrodzie

Zabawa „O którym obrazku mówię?” – doskonalenie spostrzegawczości i umiejętności opisu słownego. PP IV 2

Wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 41. PP IV 9 Ćwiczenia poranne – Zestaw VIII. PP I 5

Zabawa „Znam tę roślinę” – utrwalanie nazw, budowy i wyglądu wybranych roślin. PP IV 2,18

Wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 42. PP IV 8,11

Zabawa ruchowa z mocowaniem i dźwiganiem „Bieg z dźwiganiem ciężarów”. PP I 5

Zabawy dydaktyczne – „Wiosną w ogrodzie” – rozpoznawanie i nazywanie części roślin, rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek słownych. Przypomnienie czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód (ogrodnik) PP IV 2,5,20

Zabawa ruchowo-naśladowcza „Sadzimy rośliny”. PP I 5; IV 7

Zajęcia umuzykalniające – „Wiosenny spacer z psem”. Utrwalenie piosenki „Mój przyjaciel” Instrumentacja refrenu piosenki – gra na dzwonkach diatonicznych, doskonalenie poczucia rytmu. PP IV 7

Zajęcia w ogrodzie: Słuchanie odgłosów przyrody – budzenie wrażliwości na piękno przyrody. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego. Zabawa ruchowa bieżna „Kolorowe wieże” z Zestawu II. PP I 5, 9; III 5; IV 18

Jak rośnie tulipan?

Zabawa „Odszukaj parę” – doskonalenie spostrzegawczości, reagowanie na sygnał dźwiękowy. PP IV 7,12

Prace pielęgnacyjne w kąciku przyrody. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za założone hodowle, podlewanie, prowadzenie obserwacji, dzielenie się spostrzeżeniami. PP II 11; III 6; IV 2,18

Ćwiczenia poranne – Zestaw VIII. PP I 5

Zabawa „Która roślina zniknęła?” – doskonalenie pamięci i spostrzegawczości. PP IV 14

Wykonanie ćwiczenia 3 w KP4, s. 43. PP IV 5

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań według pomysłów dzieci – współdziałanie w grupie. PP III 2,9; IV 19

Zajęcia z wykorzystaniem wiersza – „Maciejki Mazan „Pan Tulipan” – doskonalenie logicznego myślenia, poznanie etapów rozwoju tulipanów, rozwijanie zdolności interpretacji tekstu, przełamywanie nieśmiałości. PP IV 2,5,18

Zajęcia plastyczne – „Tulipany” – malowanie farbami ułożonych kompozycji z żywych kwiatów – odzwierciedlanie rzeczywistości w formie plastycznej. PP IV 1,8

Zajęcia w ogrodzie: Rysowanie patykiem na podłożu dużych okręgów. Zabawa w chowanego – wyrabianie umiejętności chowania się w terenie, wdrażanie do przestrzegania reguł gry. Zabawa ruchowa rzutna z Zestawu IX. PP I 5; III 5, 7; IV 1, 8

Wiosenne zadania

Zabawa „Co lubi wiosna?” – ćwiczenia w czytaniu. PP IV 2 Wykonywanie ćwiczenia 1 w KP4, s. 44. PP IV 9

Ćwiczenia poranne – Zestaw VIII.  PP I 5

Zabawa „Wiosenna głoskomania” – ćwiczenia syntezy słuchowej.  PP IV 7

Zabawa słuchowa „Posłuchaj i powtórz” – doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, kształtowanie koncentracji uwagi. PP IV 2,7

Zabawa orientacyjno- -porządkowa „Latawce”. PP I 5; III 5

Zajęcia matematyczne – „Wiosenne zadania” – doskonalenie umiejętności przeliczania elementów, rozwijanie umiejętności określania stronności: prawa, lewa, utrwalanie pojęcia para, porównywanie liczebności, stosowanie pojęć: tyle samo, mniej o, więcej o… PP IV 12,14,15

Wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 45. PP IV 5

Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw VIII.  PP I 5; III 5

Zajęcia w ogrodzie: Układanie mandali z kamieni – rozwijanie wyobraźni, dokładności, precyzji w układaniu kompozycji. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego – zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Kolorowe koła”. PP I 5, 9; III 5; IV 1, 8.

PRACA NA RZECZ GRUPY I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rozmowy indywidulane z dziećmi

Kontakt telefoniczny/ indywidualny z rodzicami

WYDARZENIA

2 marca – rocznica nadania naszemu Przedszkolu imienia „Misia Uszatka” – uroczystość wewnątrz przedszkolna.

21 marca : Pierwszy Dzień Wiosny, Światowy Dzień Lasu

22 marca : Światowy Dzień Wody