Luty

PLAN PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

LUTY GR. I

Temat tygodnia: Śmiech to zdrowie

Podstawa programowa: I 1,5,7,9 III 5,7,8  IV 1,2,3,5,11,12,15

Cele:

 • kształtowanie poczucia konieczności dbania o swoje zdrowie
 • rozumienie znaczenia śmiechu dla zdrowia człowieka
 • poznawanie przyborów higienicznych i sposobów ich używania
 • rozwijanie logicznego myślenia – zabawa „dopasuj”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem – zabawa plastyczna „przybory higieniczne”
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • utrwalenie kolejnych etapów mycia rąk, korzystanie z mydła i ręcznika
 • rozwijanie umiejętności naśladowania zachowania
 • uświadomienie konieczności dbania o higienę na podstawie wiersza Urszuli Piotrowskiej „Myjemy ręce”
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na określony temat
 • ćwiczenie pamięci – nauka rymowanki połączona z pokazywaniem
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego w zabawie „Czysty – brudny”
 • uświadomienie konieczności dbania o zęby
 • poznanie sposobów dbania o higienę jamy ustnej
 • stosowanie pojęć: pasuje, nie pasuje
 • rozwijanie doświadczeń plastycznych podczas malowania

Temat tygodnia: Eksperymentujemy

Podstawa programowa: I5,9 II4  III 5,8,9  IV 2,3,5,8,13,15,19

Cele:

 • poznanie właściwości wody
 • rozbudzenie ciekawości badawczej
 • wypowiadanie się na temat przeprowadzonych obserwacji
 • pogłębianie doświadczeń plastycznych – poznanie techniki malowania „mokre na mokrym”
 • poznanie różnych stanów skupienia wody
 • poznanie właściwości lodu i pary wodnej
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • poznanie sposobów barwienia wody i mieszania kolorów farb rozpuszczalnych w wodzie
 • utrwalanie nazw kolorów
 • poznanie właściwości gąbki kąpielowej
 • poznanie działania magnezu
 • zachęcanie do wypowiedzi na temat zaobserwowanych zjawisk
 • rozwijanie umiejętności przeliczania, segregowania
 • poznawanie odgłosów wydobywanych za pomocą różnych przedmiotów
 • wykorzystanie przedmiotów jako instrumentów
 • badanie możliwości akustycznych plastikowego kubka

Temat tygodnia: Idziemy na sanki

Podstawa programowa: I5, 6  II4, III5,8  IV2,3,7,5,8,11,12,18

Cele:

 • rozpoznanie cech zimowej pory roku
 • uświadomienie dzieciom konieczności dostosowania ubioru do pogody
 • wdrażanie do dbania o swoje zdrowie
 • poszerzanie wiedzy o sportach zimowych
 • zachęcanie do spędzania czasu na świeżym powietrzu
 • rozwijanie umiejętności ilustrowania ruchem treści opowiadania „Idziemy na narty”
 • rozwijanie dużej motoryki, zwinności i szybkości
 • kształtowanie umiejętności liczenia, szacowanie liczby elementów
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • poznanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zimowych zabaw
 • doskonalenie prawidłowego budowania zdań i wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie umiejętności manualnych – wydzieranie z papieru
 • kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania na podstawie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „Dzień Wesołego Bałwanka”

Temat tygodnia: Poznajemy różne zawody

Podstawa programowa: I5,7,9  III5,7,8,9  IV1,2,5,18,19,20

Cele:

 • poznanie pracy kucharki
 • poszerzanie słownictwa związanego z przygotowaniem posiłków
 • uświadamianie konieczności zdrowego odżywiania się
 • rozwijanie mowy i myślenia ćwiczenia umiejętności segregowania – zagadki obrazkowe „w kuchni”
 • poznanie pracy lekarza i pielęgniarki
 • utrwalanie nazw części ciała
 • wdrażanie do konieczności dbania o swoje zdrowie
 • poznanie pracy strażaka – wzbogacenie słownictwa o nazewnictwo związane z zawodem strażaka
 • uwrażliwienie na możliwość pojawienia się zagrożeń w życiu codziennym
 • uświadomienie zagrożeń płynących z zabawy ogniem
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • rozwijanie precyzji ruchów mięśni dłoni, palców i nadgarstka
 • porównywanie długości, posługiwanie się określeniami: długi- krótki, dłuższy – krótszy
 • poznanie zawodu fryzjera i pojęć związanych z jego pracą

Współpraca z rodzicami:

 • rozmowy indywidualne z rodzicami według bieżących potrzeb
 • bieżące informuje o postępach lub ewentualnych problemach dziecka
 • wzajemna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń

Opracowała:

Hanna Woźnicka