Styczeń

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ
STYCZEŃ 2021 GRUPA V


Temat I Dawno, dawno temu…
– Zabawa słuchowa „Baranek i wilk”- próby dokonywania analizy słuchowej wyrazów, aktywny udział w zabawie wszystkich dzieci (PP IV 2)
– Ćwiczenia oddechowe „Bańki mydlane”- próby regulowania fazy wdechu i wydechu (PP IV 2)
– „Nowy Rok” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat zwyczajów związanych z powitaniem Nowego Roku (PP IV 2,5)
– Zabawa słowna „Życzę Ci…”- składanie życzeń noworocznych (PP II 1,2; III 9)
– Zabawa ruchowa „Bazyliszek”- aktywny udział w zorganizowanych zabawach ruchowych (PP I 5)
– Jak wygląda litera „B”- chodzenie po wstążce ułożonej na kształt litery (PP IV 4)
– Zabawa słowna „Co jest na b”- wysłuchanie rymowanki i powtórzenie słów rozpoczynających się na b (PP IV 2)
– Zabawa integrująca „Jestem szczęśliwy gdy…”- swobodnie wypowiadanie się na temat swoich emocji (PP II 1,2;IV 2)
– Wysłuchanie opowieści „O rybaku i złotej rybce”- omówienie treści wysłuchanego tekstu (PP IV 3)
– Zabawa muzyczno- ruchowa „Turniej artystyczny”- śpiewanie piosenek, taniec, recytacja wierszy (PP III 2)
– Zabawa rozwijająca orientację przestrzenną „Księżniczki i rycerze”- orientowanie się w przestrzeni (PP IV 2)


Temat II Zabawa karnawałowa
– Ćwiczenia artykulacyjne „Odgłosy zwierząt”- ćwiczenia aparatu mowy (PP IV 2)
– Wykonanie ćwiczenia w kartach pracy- rozwijanie sprawności grafomotorycznej, doskonalenie umiejętności liczenia (PP I 7,9, IV 8)
– Zabawa ruchowa skoczna „Utrudnione skoki w parach)- aktywny udział w zorganizowanych zabawach ruchowych (PP I 5)
– wysłuchanie wiersza „Słodycze Lilki” – rozmowa i omówienie treści wysłuchanego tekstu (PP IV 3)
„Literka L”- ukazanie litery ruchem własnego ciała , odszukiwanie litery L na kartce z zapisanym wierszem (PP I 7,9;IV 4)
– Ćwiczenia artykulacyjne „Li,le,la,lo,Lu”- usprawniające rozwój mowy (PP IV 2)
– „Lenowa ósemka”- wspomaganie pracy półkul mózgowych zgodnie z kinezjologią edukacyjną
Dennisona (PP I 5,8)
– Praca plastyczno- techniczna „Maski karnawałowe”- wykonanie masek według własnego pomysłu- ćwiczenie kreatywności (PP IV 8,11)
– Ćwiczenia grafomotoryczne , nazywanie obrazków, rozwijanie słuchu fonematycznego (PP IV 2)


Temat III Święto babci i dziadka
-Zabawa rozwijająca percepcję słuchową „Czyj głos słyszysz?:- reagowanie na dźwięk (PPIV 7)
– Opowieść ruchowa „Odwiedziny u babci”- przedstawienie ruchem, gestem i mimiką opowieści ruchowej (PP IV 1)
– Wsłuchanie wierszyka „Pięcioro wnucząt”- omówienie treści wiersza (PP IV 3)
– „Wstążkowa piątka”- przechodzenie po kształcie cyfry stopa za stopą (PP I 5,8,9)
– Zabawa ruchowa z mocowaniem i dźwiganiem „Ślizgacze” – rozwijanie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych (PP I 5,8)
– Praca plastyczna „Wolny czas z babcią i dziadkiem”- wykonanie pracy dowolną techniką przedstawiającą spędzanie wolnego czasu z babcią i dziadkiem (PP I 6,III 2)
– „Szanujemy starsze osoby”- pogadanka na temat okazywania szacunku wobec osób dorosłych (PP II 9; III 1,7)
– Wysłuchanie utworu Doroty Gellner „Sąsiadka i Dzień Dziadka”- uważne Suchanie tekstu czytanego (PP IV 3)
– „Potrawy mojej babci”- rozmowa na temat ulubionych potraw robionych przez babcie, wymienianie potraw (PP I 4,IV18)


Temat IV Gdzie mieszkasz?
– Zabawa integracyjna „W moim domu każdy…” – swobodne wypowiedzi na temat swojego domu (PP III 2,IV 2,5)
– Zabawa ruchowa na czworakach „Wyścigi z przeszkodami”- aktywny udział w zorganizowanych zabawach ruchowych (PP I 5)
– Ćwiczenia oddechowe z piłeczką- aktywne i chętne uczestnictwo z zabawach oddechowych (PP IV 2)
– Ćwiczenia artykulacyjne „Da-da-du-do-dy”- ”- usprawniające rozwój mowy (PP IV 2)
– Słuchanie wiersza Heleny Bechlerowej „Pokaż mi swój domek”- uważne słuchanie wiersza, rozmowa na temat utworu (PP IV 3)
– „Domy są różne”- zabawa rozwijająca logiczne myślenie i utrwalająca wiedzę o zwierzętach, dopasowywanie zwierząt do jego domu (PP IV 12,18)
– „Palcem po mapie”- obrysowywanie palcem granic Polski, wskazywanie własnej miejscowości i
innych miejsc (PP IV 10)
– „Gdzie słyszysz T?”- określanie miejsca występowania głoski w podanych słowach (PP IV 2)
– „Literkowe zagadki „- odpowiadanie na pytania dotyczące analizy i syntezy wyrazowej , dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów (PP IV 2)
– Zabawa ruchowa „Obowiązki domowe”- naśladowanie czynności wykonywanych w domu, aktywny udział w zorganizowanych zabawach naśladowczych (PP I 5)
– Zabawa rozwijająca logiczne myślenie „Co mam w dłoni?”- rozwiązywanie zagadek (PP IV 5)


Współpraca z rodzicami:
-przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw
-udostępnienie materiałów piśmiennych i środków higienicznych
-kontakt indywidualny,mailowy i telefoniczny z rodzicami
-nauka wierszy i piosenek tematycznych
-praca indywidualna z dzieckiem
-udział w konkursach,projektach przedszkolnych
-przygotowanie dzieci do Dnia Babci i Dziadka

Opracowała:

Daniela Pakulska 

Beata Słomczyńska