Dokumentacja

PROCEDURA

USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA

ODBYWAJĄCEGO ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

W PRZEDSZKOLU nr 272 im. ”Misia Uszatka”

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: 1.art. 31 ust. 4 oraz art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) 1.art. 120 §2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, 1356, 1499, 1629, 2192, 2193 i 2432) .

Cele procedury: Zapewnienie dziecku sześcioletniemu systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia w związku z obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

Zakres procedury: Dokument reguluje zasady usprawiedliwiania nieobecności dzieci w przedszkolu przez rodziców lub prawnych opiekunów oraz określa działania nauczycieli  w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

Definicja przedmiotu procedury: Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w przedszkolu    i uzyskanie            informacji o jej przyczynach.

Kogo dotyczy procedura: Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice, prawni opiekunowie dziecka, nauczyciele, dyrektor.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

 • Rodzice/ prawni opiekunowie usprawiedliwiają nieobecności dziecka w przedszkolu, uzasadniając ich przyczyny.
 • Nauczyciel jest zobowiązany codziennie odnotowywać frekwencję dzieci w dzienniku zajęć przedszkola, badać przyczyny absencji wychowanków oraz zapobiegać jej.
 • Dyrektor monitoruje frekwencję dzieci na zajęciach w przedszkolu i czuwa nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej procedurze.

Sposób prezentacji procedury:

 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującą w placówce procedurą .
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

Tryb dokonywania zmian w procedurze:

 1. Wszelkich zmian w niniejszym dokumencie może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki.
 2. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców.
 3. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 4. Zasady wchodzą w życie z dniem podpisania.

Opis procedury

Rodzice/ prawni opiekunowie:

 • są uprawnieni do usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach w przedszkolu,
 • zapewniają obowiązkowe, regularne uczęszczanie do przedszkola dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
 • ze względów organizacyjnych informują nauczyciela grupy o nieobecności dziecka w pojedyncze dni,
 • zgłaszają nauczycielowi grupy osobiście lub telefonicznie przyczynę nieobecności dziecka trwającej do 14 dni,
 • bezwzględnie zgłaszają nauczycielowi grupy nieobecność dziecka na zajęciach w przedszkolu trwającą powyżej dwóch tygodni (w formie pisemnej),

Nauczyciel:

 • obowiązkowo codziennie zaznacza w dzienniku zajęć obecność dziecka w przedszkolu lub jego nieobecność,
 • przyjmuje i gromadzi usprawiedliwienia dotyczące nieobecności dziecka w przedszkolu od rodziców/prawnych opiekun,
 • dwa razy w roku (po I i II półroczu) przygotowuje zestawienia zbiorcze frekwencji dzieci w przedszkolu, które przechowuje w dokumentacji oddziału,
 • w przypadku nieobecności dziecka trwającej powyżej 14 dni i braku wyjaśnienia jej powodów przez      rodziców zobowiązany jest podjąć działania zmierzające do ustalenia przyczyny nieobecności dziecka (np. kontakt telefoniczny z rodzicami),
 • przeprowadza rozmowę z rodzicami, zobowiązując ich do regularnego przyprowadzania dziecka na zajęcia,
 • sporządza notatkę służbową dotyczącą podejmowanych w tym zakresie działań (załącznik 1),
 • w przypadku dalszej nieobecności dziecka i braku informacji na ten temat zgłasza fakt dyrektorowi przedszkola.

Dyrektor:

 • monitoruje frekwencję dzieci na zajęciach w przedszkolu,
 • uzyskuje informacje od nauczycieli na temat dłuższych nieobecności dzieci  w przedszkolu,
 • ustala przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu, trwającej dłużej niż dwa tygodnie, kontaktując się z rodzicami dziecka telefonicznie lub pisemnie, np. w formie listu poleconego,
 • dokonuje zmian w zapisach niniejszej procedury.

Wykaz i opis materiałów oraz dokumentów:

1) Odnotowanie usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka  w przedszkolu w dzienniku zajęć, w części do tego przeznaczonej.

2) Zestawienia zbiorcze nieobecności dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

3) Wzór usprawiedliwienia dziecka.

4) Inna dokumentacja z zaistniałą sytuacją.

Postanowienia końcowe:

1) Procedura obowiązuje od końca 23.11.2020r.

2) Procedura zostaje podana do wiadomości poprzez opublikowanie w  i-przedszkole.

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Przedszkola.

Ważne dokumenty:

Nieobecność 

Usprawiedliwienie

Oświadczenie

Rodzice wypełniają Oświadczenie oraz usprawiedliwienie i dostarczają do Przedszkola