Grudzień

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

GRUDZIEŃ GR. III

  1. Temat tygodnia: Mikołaju, czekamy!

Podstawa programowa: I 2,3,5,7,9    II 1,2,4,8,9   III 1,4,5,6,7,8

IV 1,2,3,5,7,8,9,11,12,15,18,19,20

Cele:

– usprawnienie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, rozwijanie małej motoryki – ćwiczenia grafomotoryczne „Tropy na śniegu”
– dopasowywanie elementów, ćwiczenie spostrzegawczości – zabawa dydaktyczna  „Figury geometryczne”
– uzupełnianie kompozycji plastycznej z wykorzystaniem różnych technik i materiałów plastycznych – wykonanie pracy „Zaprzęg Świętego Mikołaja”
– poznawanie postaci biskupa Mikołaj
– zwrócenie uwagi na potrzeby, pragnienia nasze i innych oraz na radość z otrzymywania i dawania prezentów
– rozwijanie swobodnej ekspresji muzycznej, poznawanie instrumentu – janczarów –  zabawa „Dzwonki Świętego Mikołaja”
– nauka tworzenia kompozycji plastycznych techniką kolażu – wykonanie „Listu do  Mikołaja” techniką kolażu
– nauka redagowania listu
– dostrzeganie humorystycznych aspektów w utworze literackim – słuchanie opowiadania Maciejki Mazan pt. „Bunt reniferów”
– stwarzanie sytuacji sprzyjających obdarowywaniu innych – działanie zainspirowane  wierszem Doroty Gellner pt. „Prezent dla Mikołaja”
– aktywizowanie myślenia oraz rozwijanie pomysłowości – praca z historyjką obrazkową
– kształtowanie logicznego myślenia, wzbogacanie słownictwa – zabawa dydaktyczna „Marzenia Trampolinka”
– konstruowanie gry matematycznej – wdrażanie do uważnego słuchania i przestrzeganie reguł gry, ćwiczenie logicznego myślenia, ćwiczenie w liczeniu, kształtowanie odporności emocjonalnej
– wyrabianie nawyku uważnego słuchania, reagowanie na sygnał dźwiękowy, rozwijanie aparatu mowy, kształtowanie poczucia rytmu i koordynacji ruchowo-słuchowej – słuchanie, nauka piosenki pt. „Grudzień z Mikołajem”, zabawy rytmiczne ćwiczenie koncentracji uwagi, reakcja na sygnał oraz koordynacjiwzrokowo-ruchowej – zabawa „Wysyłam prezent do…”
– wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań, poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia – wysłuchanie opowiadania Maciejki Mazan pt. „Wigilia u sikorek”
– zapoznanie ze zwyczajem składania życzeń, budzenie uczuć radości i satysfakcji ze sprawiania przyjemności innym – rozmowa kierowana, oglądanie kartek świątecznych
– zapoznanie z drogą listu od adresata do nadawcy
– zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe
– zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, gimnastyczne, muzyczno – ruchowe,  zajęcia i zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przypominanie zasad   bezpiecznego korzystania ze sprzętów

  1. Temat tygodnia: Zabawy w teatr

Podstawa programowa: I 5,9  II 1,6,7   III 5,6,8,9    IV 1,2,3,5,7,8,9,11,12,14,15,18,19

Cele:

– wprowadzenie atmosfery humoru i dobrej zabawy, wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego – wysłuchanie wiersza Maciejki Mazan „Teatr cieni”
– nauka uważnej obserwacji, zapoznanie ze zjawiskiem powstawania cienia, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych – zabawa badawcza „Zgadnij, co to  jest”
– rysowanie po śladzie i wycinanie z papieru uproszczonych sylwetek bohaterów opowiadania Agnieszki Galicy pt. „O zwierzątku zwanym osiołkiem”
– zapoznanie z techniką inscenizacji z wykorzystaniem teatru cieni – przedstawienie teatrzyku cieni „Przygoda z Gwiazdką” według tekstu opowiadania Barbary Rokickiej
– wzbogacanie słownictwa czynnego, kształtowanie otwartości i śmiałości poprzezodtwarzanie ról – zabawa w teatrzyk cieni
– ustalanie wyniku dodawania i odejmowania: liczenie przedmiotów, dokładanie i zbieranie przedmiotów oraz ich liczenie po każdej takiej zmianie – zabawa  dydaktyczna „Uczymy misia liczyć”
– utrwalanie pojęć związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni – zabawa  ruchowa ćwicząca orientację przestrzenną „Ćwiczymy z misiem”
– improwizacja ruchowa na zadany temat – zabawa „Spotkanie bajek”
– zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych, rozwijających zmysł dotyku, rozwijanie wrażliwości czuciowej – zabawa badawcza „Ciepłe, cieplejsze, najcieplejsze”
– rozwijanie logicznego myślenia, klasyfikowanie według określonej cechy – zabawa dydaktyczna „Ciepłe – zimne”
– wyjaśnienie powiedzenia „strach ma wielkie oczy”
– stwarzanie sytuacji sprzyjających rozpoznawaniu, przeżywaniu i wyrażaniu strachu
– wyrażanie emocji za pomocą różnych środków wyrazu: ekspresji słownej, plastycznej, ruchowej
– rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia – praca plastyczna inspirowana wierszem Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „Przytul stracha” – malowanie kolorowymi pastelami stworków – potworków
– budowanie zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa
– zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe
– zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, gimnastyczne, muzyczno – ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przypominanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów

  1. Temat tygodnia: Tropy na śniegu

Podstawa programowa: I 2,5,7,9  II 5,10,11  III 1,5,8  IV 1,2,3,5,7,8,12,13,14,15,16,18,19

Cele:

– poznanie cech nadchodzącej pory roku (zimy)

– wzbogacenie zasobu słownictwa czynnego poprzez wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć służących do określania atrybutów zimy oraz towarzyszących jej zjawisk

atmosferycznych: lód, śnieg, czapy śniegowe, zadymka śnieżna – zabawa dydaktyczna  „Gdzie jest zima?”

– wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego poprzez poznanie pojęcia: szron oraz określeń opisujących wygląd: błyszczący, skrzący, mieniący się – wysłuchanie wiersza Doroty Gellner  pt. „Srebrne ryby”
– poznawanie właściwości śniegu i lodu, budzenie ciekawości poznawczej
– wdrażanie do słuchania opowiadań – wysłuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej „Gawronek poznaje zimę” i rozmowa na temat jego treści
– wykonywanie dwóch różnych czynności jednocześnie – zabawa ruchowa „Śnieżne kule”
– uwrażliwienie na słuchaną muzykę (nastrój, tempo) – zabawa „Tańczące kule”
– klasyfikowanie ubrań na letnie i zimowe, kształtowanie umiejętności definiowania
– zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się w zależności od pogody – zabawa dydaktyczna „Sklep z ubraniami ZIMA-LATO”
– uświadomienie dzieciom, że ubiór ma wpływ na nasze zdrowie
– doskonalenie umiejętności manualnych – praca plastyczna „Ciepłe rękawice”- mozaika z bibuły
– budzenie wrażliwości na piękno zimowego krajobrazu
– zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe
– zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, gimnastyczne, muzyczno – ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przypominanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów

  1. Temat tygodnia: Stroimy choinkę

Podstawa programowa: I 5,7,9   II 1,2,4,10,11  III 1,2,4,5,6,8

IV 1,2,3,5,7,8,9,12,13,14,15,18,19,20

Cele:

– rozbudzanie zainteresowania tradycjami świątecznymi – oglądanie kartek świątecznych
– rozbudzanie ciekawości poznawczej, nabywanie umiejętności formułowania pytań
– wdrażanie do pracy zespołowej – „Czego chcielibyśmy dowiedzieć się o bombce” – tworzenie wstępnej siatki pyta
– nauka dochodzenia do wspólnych ustaleń
– tworzenie rodzinnej atmosfery świat
– doskonalenie umiejętności liczenia i rozróżniania liczenia błędnego od poprawnego – tworzenie kolekcji ozdób choinkowych połączone z wykonywaniem działań matematycznych
– utrwalanie określeń wielkości: mały – duży, mniejszy – większy – segregowanie ozdób według kryteriów
– utrwalanie określeń: gładki, szorstki, wypukły, skrzący się – „Jaka jest bombka” –   poznawanie faktury bombki choinkowej
– utrwalenie pojęć dotyczących stosunków przestrzennych: wyżej, niżej, nad, pod, obok – „Strojenie choinki” – wspólne ubieranie choinki
– czerpanie radości ze wspólnych działań
– kształtowanie umiejętności chodzenia po okręgu ze zmianą kierunku
– poznawanie procesu wytwarzania bombek
– nauka słów i wspólne i śpiewanie kolęd
– rozwijanie ekspresji twórczej, nabywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi oraz różnymi przyborami, wprowadzenie nastroju świąt, radości z wykonywanej pracy plastycznej – „Moja bomka” – wykonanie modelu bombki
– zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe
– zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, gimnastyczne, muzyczno – ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przypominanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów

Praca na rzecz grupy:

  • realizowanie modułu: Misiowe laboratorium „Czterech żywiołów” (01.12.2020-26.02.2021) w ramach projektu „Mały Miś świecie wielkiej literatury”
  • udekorowanie kącika przyrody zgodnie z aktualną porą roku; świąteczne dekorowanie sali
  • praca indywidualna z dzieckiem
  • wysyłanie na stronę przedszkola prac plastycznych dzieci

Współpraca z rodzicami:

– rozmowy telefoniczne z rodzicami dotyczące funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

wzajemna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń

Opracowały:

Anna Stępniewska

Anita Olszewska