Grudzień

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ GRUDZIEŃ 2020  GRUPA VI

OPRACOWAŁA: MARTYNA MATLAKOWSKA, PAULINA DĄBKOWSKA

 

TYDZIEŃ 1: LISTY DO MIKOŁAJA

Poznajemy Mikołaja

Zabawa „Jedzie Mikołaj” PP I 5; IV 7 Ćwiczenia poranne – zestaw VI
Zajęcia z wykorzystaniem wiersz D. Laszczyk „Kiedy przyjdzie Mikołaj” – doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania tekstu literackiego, poznanie postaci Mikołaja i tradycji związanych z obdarowywaniem prezentami. PP IV 1,2
Zajęcia plastyczne „Mikołaj” – kształtowanie umiejętności wykorzystywania różnych materiałów do tworzenia pracy plastycznej. PP IV 1,8,11
„Znajdź różnice” – porównywanie dwóch obrazków. PP IV 12
Zabawa „Najmniejszy-największy” – doskonalenie umiejętności określania wielkości. PP IV 12
Zajęcia w ogrodzie: zabawa ruchowa bieżna „Biegnij-stój”, zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu trenowego – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, cierpliwe czekanie na swoją kolej. PP I 5; III 5,7,8.

Pomocnicy Mikołaja

Zabawa „Gdzie Mikołaj schował prezenty?” – doskonalenie umiejętności posługiwania się przyimkami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni. PPIV 14
Zabawa „Prezenty od Mikołaja” – ćwiczenia graficzne, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. PP I 7,9; IV 8
Ćwiczenia poranne – zestaw VI. PP I 5
Opowiadanie historyjki obrazkowej – doskonalenie umiejętności wypowiedzi na temat– stosowanie odpowiednich form grafomotorycznych, poprawne budowanie zdań, utrwalanie informacji na temat Mikołaja, poszerzanie słownictwa. PP IV 2,5,16
Zabawy w ogrodzie: zabawa z elementami rzutu i celowania „Śniegowe kule”, zabawa ruchowa skoczna „Kto wyżej?”, chodzenie po śladach/ linii – doskonalenie zmysłu równowagi. PP I 5,8,9; III 5.

Worek z prezentami

Zabawa „Co zniknęło?” – doskonalenie spostrzegawczości, pamięci. PP IV 9 Ćwiczenia poranne – zestaw VI. PP I 5
Zajęcia matematyczne „Worek z prezentami” – kształtowanie pojęcia liczby 3 i zapisu cyfrowego, stosowanie liczebników porządkowych, utrwalenie pojęcia para. Mini tor przeszkód „Podróż Mikołaja” PP IV 8,12,14,15
Zajęcia w ogrodzie: zabawa „Kto trafi?” rozwijanie umiejętności rzutu do celu, obserwacji szukamy Pani Zimy – dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadchodzącą zimą, zabawa ruchowa skoczna „Kto wyżej?”. PP I 5; III 5; IV 15,18.

Nadchodzi zima

Zabawa „Układamy obrazki” – doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej. PP IV 1,11
Czytanie ciekawostek o zwyczajach związanych z Mikołajem w innych krajach. PP IV2,4
Wycieczka do ogrodu przedszkolnego „Nadchodzi zima” – utrwalenie zasad bezpieczeństwa , kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji, zauważenie zmian w przyrodzie i wiązanie ich z określoną porą roku, uwrażliwianie na los zwierząt w zimowych warunkach. PP II 10,11; IV 16,18
Ćwiczenia poranne – zestaw VI. PP I 5
Rysowanie po śladzie na kartkach KP2 s. 53. PP I 7
Zajęcia plastyczne „Kolorowe lampiony” – rozwijanie wyobraźni twórczej przy tworzeniu kompozycji płaskich, zwracanie uwagi na staranne wykonanie pracy. PP IV 1,8

Warto pomagać

Gra memo – rozwijanie spostrzegawczości i pamięci. PP IV 11 Ćwiczenia poranne – zestaw VI. PP I 5
Zabawa tropiąca „Szukamy zwierząt w lesie” – rozpoznawanie kierunków w przestrzeni. PP IV 14
Zajęcia przyrodnicze : „Warto pomagać” na podstawie fragmentu opowiadania F. Kobryńczuka „Zimowe pogotowie” – wdrażanie dzieci do wyrażania swoich myśli i uczuć na podstawie wysłuchanego utworu, rozwijanie percepcji słuchowej i logicznego myślenia, rozwijanie zainteresowań światem zwierząt. PP IV 2,4,5
Zajęcia umuzykalniające „Spotkanie z przyjaciele psem” , nauka piosenki „Mój przyjaciel”, ćwiczenia rytmiczne kształtujące umiejętność współdziałania z rekwizytem, uwrażliwianie na zmianę tempa. PP III 5; IV 7
Zajęcia w ogrodzie: zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu terenowego-przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy, rysowanie patykiem po ziemi/śniegu według pomysłu dzieci – rozwijanie sprawności grafomotorycznej, zabawa ruchowa rzutna „ Traf i zdobądź punkty”. PP I 5; III 5; IV 1

TYDZIEŃ 2: ZAPRASZAMY NA PRZEDSTAWIENIE W teatrze

Zabawa integracyjna „Wesołe laleczki”. PP IV 2
Zabawa „Powtórz za mną”, odtwarzanie rytmów. PP IV 7 Ćwiczenia poranne – zestaw VII. PP I 5
Zajęcia społeczne z wykorzystaniem wiersza D. Laszczyk „Mój teatr” – wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem treści utworu literackiego, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doświadczeń, przypomnienie pojęć związanych z teatrem: scena, dekoracja, widownia, aktor, kurtyna. PP IV 2,3,5.
Zajęcia plastyczne – „kukiełki” na podstawie ćwiczenia w KP2 s. 58 – rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, doskonalenie sprawności manualnej. PP IV 1,11.
Zajęcia w ogrodzie: spacer po ogrodzie połączony z obserwacją zmian w najbliższym otoczeniu związanych z aktualną porą roku. „Skoki z jednej kry na drugą” – rozwijanie koordynacji ruchowej, zabawa ruchowa bieżna „Biegnij-Stój” PP I 5,8,9; II 10,11; III 5; IV 18.

Bajkowy dzień

Zabawa „Przedstawienie” – doskonalenie umiejętności planowania, rozwoju mowy i przełamywania nieśmiałości. PP IV 2,6
Ćwiczenia poranne – zestaw VII. PP I 5
Zabawa naśladowcza „Cień na ścianie” PP I 5
Zajęcia doskonalące umiejętność wypowiedzi słownych „Bajkowy dzień” – wzbogacenie wiedzy i przeżyć dzieci poprzez kontakt z literaturą dziecięcą, rozpoznawanie i nazywanie bohaterów wybranych bajek. PP IV 4,9,19.
Zabawa naśladowcza „Krasnoludki”. PP I 5
Zajęcia w ogrodzie: zabawa „Zaczarowany dzwoneczek” – ćwiczenia orientacji przestrzennej, zabawa z wykorzystaniem sprzętu terenowego, zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa – „Konie na wybiegu”. PP I 5,8,9; III 5.

Brzydkie kaczątko

Zabawa „Wesoły tańczący płomyczek”- integracja grupy, ćwiczenia oddechowe. PP I 8;IV2
Ćwiczenia poranne – zestaw VII. PP I 5
Zabawa „Papierowa lalka”, odrysowywanie postaci z bajek, wysłuchiwanie głosek w wyrazie. PP IV 1,2,3
Zabawa „Ile razy?” – ćwiczenia percepcji słuchowej. PP III 5,8
Rozwiązywanie zagadek teatralnych. PP IV 5
Zajęcia społeczne z wykorzystaniem baśni H.Ch Andersena „Brzydkie kaczątko” – kształtowanie nawyku aktywnego słuchania, kształtowanie umiejętności społecznych, empatii, dostrzeganie potrzeb innych, wzmacnianie poczucia własnej wartości. PP II1,3,6, 10; IV 16.
Zajęcia umuzykalniające: „Rytmicznie i wesoło w lichej stajni”. Nauka pastorałki „W lichej stajni” utrwalenie tematyki związanej z Świętami Bożego Narodzenia, kształtowanie poczucia rytmu, uwrażliwianie na sygnał. PP IV 4,7
Zabawy w ogrodzie: zabawy dowolne (na śniegu) – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, bieganie slalomem między drzewami ze zmiana prowadzącego na umówiony sygnał, zabawa ruchowa skoczna „Kto dalej?”. PP I 5,8,9, III 5.

Obrazek z figur

Zabawa słowna „Bajkowe zagadki” – rozwijanie logicznego myślenia, wrażliwości słuchowej. PP III 6; IV 2,5
Ćwiczenia poranne – zestaw VII. PP I 5
„Jaki tytuł?” – rozwijanie logicznego myślenia, zachęcanie do czytania. PP IV 2,4
Zabawa „Co zniknęło?” – rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej. PP IV5
Zajęcia matematyczne – „Obrazek z figur” – wyodrębnianie kształtu przedmiotu i nazywanie ich; kwadrat, koło, prostokąt, trójkąt, dopasowywanie kształtów, wielkości, kolorów, rozbudzanie twórczej wyobraźni. PP IV 1,11,12,15
Zajęcia dydaktyczne – „Bajkowe kalambury” – utrwalanie znajomości bajek, rozwijanie ekspresji ruchowej, kształtowanie logicznego myślenia. PP IV 5,7.
Zajęcia w ogrodzie: zabawa z wykorzystaniem sprzętu terenowego, zabawa ruchowa z mocowaniem i dźwiganiem „przepychanka”. PP I 5,8; III 5

Oglądamy przedstawienie

Ćwiczenia „Odszukaj literę m w wyrazie” – utrwalanie kształtu poznanej litery , rozwijanie percepcji wzrokowej. PP I 9; IV 4
Rysowanie ilustracji do obejrzanego przedstawienia – utrwalenie przeżyć w formie plastycznej. PP II 6; IV1.
Wykonanie kukiełek z KA, k13,14. PP IV 1,11
Przypomnienie bajki o smoku wawelskim. PP IV 2,3
Zajęcia kulturowe –„Oglądamy przedstawienie” – rozumienie wieloznaczności słowa kultura, doskonalenie umiejętności odczytywania symboli graficznych, rozumienie konieczności przestrzegania zasad właściwego zachowania się podczas trwania przedstawiania. PP III 5, 6; IV 1,2,3,7,9
Zajęcia w ogrodzie: zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego / z wykorzystaniem śniegu ( porównywanie wielkości śniegowych kul), zabawa ruchowa „Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy!”, zabawa ruchowa z mocowaniem i dźwiganiem „Siłacze”. PP I 5; III 5; IV 1,12.

TYDZIEŃ 3: ŚLADY NA ŚNIEGU W lesie biało

W kąciku książek – wybieranie książek przestawiających zwierzęta leśne. Swobodne wypowiedzi dzieci, czytanie ciekawostek. PP IV 2,5,19.
Prezentacja wyrazu zima do globalnego czytania – kształtowanie logicznego myślenia, budowanie skojarzeń do podanego wyrazu, kolorowanie zwierząt przy paśniku – KP2 s. 66. PP IV 2,4
Ćwiczenia poranne – zestaw VIII. PP I 5
Zabawa słowna ”Lubię zimę bo…” – prawidłowe budowanie zdań poprawnych pod względem gramatycznym i logicznym. PP IV 2
Zabawa „Kto jest najcieplej ubrany?” – nabywanie umiejętności sprawnego wkładania odzieży. PP I 2
Zajęcia przyrodnicze – „W lesie biało” – dostrzeganie zmian zachodzących w pogodzie zimą: nazywanie zjawisk atmosferycznych, poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy. PP IV 2,18
Zajęcia plastyczne – „Mieszkańcy lasu” – stwarzanie okazji do wypowiedzi na określony temat w formie pracy plastycznej, poznanie nowej techniki plastyczne. PP IV 1,11
Zajęcia w ogrodzie : dokarmianie ptaków – kształtowanie postaw opiekuńczych wobec zwierząt, utrwalanie nazw ptaków y zabawy dowolne według pomysłów dzieci. PP I 5; II 10, 11; III 5; IV 18

Pada śnieg

Zabawa „Ile sylab, ile głosek?” – ćwiczenie słuchu fonematycznego. PP IV 2
Zabawa „Którego zwierzątka brakuje?” – doskonalenie percepcji wzrokowej. PP IV 14
Ćwiczenia poranne – Zestaw VIII. PP I 5
Lepienie z plasteliny wybranych zwierząt leśnych. PP IV 1,11
Zabawa tropiąca „Szukamy zwierząt w lesie” – poruszanie się zgodnie z instrukcją słowną. PP I 5,8
Przygotowanie do czytania i pisania – „Pada śnieg” – poznanie litery p, P drukowanej i pisanej, doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów, utrwalanie kształtu litery, odczytywanie wyrazów , wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 70– 71. PP I 9; IV 2, 4
Zajęcia w ogrodzie: zabawa „Kto trafi do kosza?” – rozwijanie celności, obserwacje „Szukamy Pani Zimy” – dostrzeganie zmian w przyrodzie, zabawa ruchowa skoczna„Kto wyżej?” PP I 5; III 5; IV 18

Ptaki zimą

Rysowanie gwiazdek po śladzie – ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. PP I 7; IV 8
Ćwiczenia poranne – Zestaw VIII. PP I 5
Zabawa na rozwijanie zmysłu dotyku i węchu – „Smakołyki dla zwierząt” PP IV18,19
Ćwiczenia percepcji wzrokowej – rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych. PP IV 12,14
Zajęcia przyrodnicze – „Przysmaki ptaków” – z wykorzystaniem opowiadania M. Kownackiej „Czyja jest jarzębina?” – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poznanie nazw i wyglądu wybranych gatunków ptaków i roślin, bogacenie słownictwa, doskonalenie umiejętności czytania, wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 73 PP I 6; IV 4,5,9,18,19
Zajęcia umuzykalniające – „W świątecznym nastroju z pastorałką W lichej stajni” – utrwalanie pastorałki „W lichej stajni” , zabawy rytmiczne doskonalące umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych. Uwrażliwianie na rejestry brzmieniowe (wysoko, nisko, średnio), rozwijanie poczucia rytmu. PP III 5;IV 7
Zajęcia w ogrodzie : zabawa ruchowa „Celuj w tarczę” – rozwijanie umiejętności rzutu do celu, zabawa „Zgadnij, gdzie się ukryłem?” – rozwijanie umiejętności orientacji i określania kierunku – prawa/lewa strona, zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu terenowego z zachowaniem bezpieczeństwa. PP I 5; III 5.

Mróz na szybie

Zabawa oddechowa „Kto zdmuchnie więcej?” – integracja grupy, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia w liczeniu, wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 74 PP I 9; IV 8,15
Ćwiczenia poranne – Zestaw VIII. PP I 5
Zabawa „Tak czy nie?” – utrwalanie wiadomości o zimie. PP IV 2,4
Zajęcia przyrodniczo-plastyczne – „Mróz na szybie” – zapoznanie dzieci ze zjawiskiem zamarzania wody i z techniką plastyczną, rozwijanie wyobraźni, poznanie właściwości kredy. PP IV 1,18
Zajęcia w ogrodzie: obserwowanie śniegu przez lupę – oglądanie kształtu gwiazdek śniegowych i ich porównywanie, zabawy dowolne /na śniegu z wykorzystaniem sprzętu sportowego – respektowanie zasad bezpiecznej zabaw. PP I 5; III 5; IV 18.

Dziwne bałwanki

Zabawa oddechowa „Fruwające płatki śniegu”– wydłużanie fazy wydechowej PP I 8;IV 7
Wykonywanie ozdób na choinkę z pasków – KA, k. 12. PP III 5; IV 1 Ćwiczenia poranne – Zestaw VIII. PP I 5
Zabawa utrwalająca pojęcia matematyczne – „Znam tę figurę”. PP IV 12
Ćwiczenie percepcji słuchowej „Co słyszysz?” – rozwijanie wrażliwości słuchowe. PPIV 2
Zajęcia matematyczne – „Dziwne bałwanki” – doskonalenie analizy wzrokowej, nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi, rozumienie poleceń, wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 75. PP I 5, 8, 9; III 5; IV 1, 2, 8, 15
Zajęcia matematyczno-plastyczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego – „Zwierzaki – cudaki” – doskonalenie sprawności liczenia i umiejętności odtwarzania form i kształtów, łączenie elementów, rozwijanie wyobraźni. PP IV 1,8,15.
Zajęcia w ogrodzie: zabawa na śniegu – rozwijanie koordynacji ruchowej, rysowanie patykiem na ziemi/ na śniegu – rozwijanie sprawności grafomotorycznej, zabawa ruchowa rzutna „Traf i zdobądź punkty”. PP I 5, 8, 9; III 5; IV 1, 8.

TYDZIEŃ 4: ŚWIĄTECZNE DRZEWKO

Idą święta

Wspólne przygotowywanie tablicy i dekoracji w sali – doskonalenie umiejętności opisu ilustracji, rozwijanie słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia, kolorowanie szopki – KA, k. 11 PP II 1,2; IV 2
Zabawa „Znajdź swoją parę” – doskonalenie spostrzegawczości, reagowanie na sygnał dźwiękowy. PP III 5; IV 7
Ćwiczenia poranne – Zestaw IX. PP I 5
Wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 76–77, układanie różnych wzorów z mozaiki geometrycznej. PP I 7; IV 12
Zajęcia z wykorzystaniem wiersza I. Rup Wigilia – wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną w czasie Świąt Bożego Narodzenia, poznanie świątecznych tradycji i
zwyczajów – Wigilia, ubieranie choinki, opłatek, Mikołaj, pierwsza gwizdka, śpiewanie kolęd. PP II 1,6,9; IV 2
Zajęcia plastyczne – „Kartki świąteczne” – zapoznanie dzieci z jedną z form składania życzeń świątecznych, pobudzanie inwencji twórczej. PP II 2; IV 1,8
Zajęcia w ogrodzie: zabawy dowolne (na śniegu) z wykorzystaniem sprzętów, zabawa w berka kucanego – doskonalenie refleksu. PP I 5, 8, 9; III 5.

Przedświąteczne porządki

Praca z obrazkiem – „Choinki w lesie” – zapoznanie dzieci z wyglądem i nazwami poszczególnych drzew iglastych, rozwijanie postaw proekologicznych. PP IV 2, 18
Lepienie z masy solnej ozdób choinkowych. PP IV1 Ćwiczenia poranne – Zestaw IX. PP I 5
Zabawa „Szukaj pary!” – utrwalenie poznanych cyfr, ćwiczenie w ustalaniu wyniku dodawania. PP IV 15
Wykonywanie ćwiczenia w KP2, s. 78 PP IV 2
Praca z obrazkiem – „Przedświąteczne porządki” – (KP2, s. 80) – wdrażanie dzieci do pomagania w pracach domowych, utrwalenie wiadomości o urządzeniach elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym, o zasadach bezpieczeństwa podczas ich obsługi, wykonywanie ćwiczenia w KP2, s. 79. PP III 5, 6, 7; IV 5, 9, 19
Zajęcia w ogrodzie: zabawa „Śniegowe budowle”, celowanie śnieżkami do wyznaczonego celu. PP I 5; III 5

Pierniczki na choinkę

Zabawa „Zapamiętaj kolor” – doskonalenie pamięci wzrokowej, utrwalenie nazw kolorów. PP IV 12
Rysowanie gwiazdek – KP2, s. 81 PP I 7; IV 8
Ćwiczenia poranne – Zestaw IX. PP I 5
Ćwiczenia w czytaniu z wykorzystaniem poznanych liter. PP IV 4 Szukanie różnic na obrazkach – KP2, s. 82 PP IV 4,9
„Pierniczki na choinkę” – nawiązywanie do dawnych zwyczajów bożonarodzeniowych związanych z dekorowaniem choinki własnoręcznie wykonanymi ozdobami. PP IV5,19
Zajęcia umuzykalniające – „Żegnamy stary rok na trampolinie”, utrwalanie piosenki Trampolina, zabawy rytmiczne rozwijające poczucie rytmu. PP III 5; IV 7.
Zajęcia w ogrodzie: zabawa „Zimowa rozgrzewka” – poznanie sposobów zapobiegania marznięciu, zabawy (na śniegu) z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego, zabawa ruchowa z mocowaniem „Siłacze”. PP I 5, 8, 9; III 5.

Wesoła choinka

Zabawa „Pokaż obrazek, o którym mówię” – wdrażanie do uważnego słuchania opisu, kojarzenie go z treścią obrazka, rozwijanie spostrzegawczości. PP IV 7,11
Zabawa „Ułóż obrazki” – rozwijanie pamięci wzrokowej. PP IV 14 Wykonywanie ozdób choinkowych z KP2, s. 87 PP IV 1,2
Ćwiczenia poranne – Zestaw IX. PP I 5
Zajęcia społeczne – wykorzystanie wiersza D. Gellner „Choinkowy żarcik” – doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania, poznanie zwyczajów świątecznych – ubieranie choinki, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach świątecznych. PP II 6; III 5; IV 1, 2, 12.
Zajęcia plastyczne – „Świąteczny stroik” – doskonalenie sprawności rąk i umiejętności posługiwania się pędzlem, rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej, budzenie nastroju radosnego oczekiwania na nadchodzące święta. PP II 6; IV 8
Zajęcia w ogrodzie: zabawa „Skaczące śnieżki” – współdziałanie w grupie, zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego, zabawa ruchowa „Latawce”. PP I 5, 8, 9; III 5.

Ile bombek? Ile prezentów?

Zabawa „Dokończ” – doskonalenie wrażliwości słuchowej w zakresie analizy i syntezy wyrazów. PP IV 2
Wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 85 – rozwijanie percepcji wzrokowej. PP IV 9 Ćwiczenia poranne – Zestaw IX. PP I 5
Zabawa „Śledź w oleju” – rozwijanie wrażliwości słuchowej. PP IV 7
Zabawa dydaktyczna „Sześć piłeczek mam – ile tobie dam?” – ćwiczenie w liczeniu i ustalaniu wyniku odejmowania. PP IV 15
„To już umiemy” – praca z wewnętrzną stroną okładki w KP2. PP IV 11 Życzenia świąteczne – kształtowanie postaw społecznych. PP III 1,5; IV 2
Zajęcia matematyczne – „Ile bombek? Ile prezentów?” – doskonalenie umiejętności określania i porównywania liczebności poprzez manipulowanie na konkretach, posługiwanie się liczebnikami głównymi, stosowanie pojęć: mniej o, więcej o, tyle samo. PP IV 15
Zajęcia w ogrodzie: zabawa bieżna „Kto pierwszy?”, obserwacje przyrody – dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z aktualną porą roku, zabawa ruchowa „Konie na wybiegu”. PP I 5, 8, 9; II 11;III 5; IV 18.

PRACA NA RZECZ GRUPY I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rozmowy indywidulane z dziećmi

Kontakt telefoniczny/ indywidualny z rodzicami

Dzień bezpiecznego Internetu