Listopad

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ LISTOPAD 2020 GRUPA VI

OPRACOWAŁA: MARTYNA MATLAKOWSKA,

PAULINA DĄBKOWSKA

 

TYDZIEŃ 1: JESIENNY DESZCZ

 

Pada deszcz

 • zabawa słownikowa „Co robi deszcz?” – rozwijanie słownictwa (IV 1)
 • „Dziwne chmury” – wycinanie chmur po śladzie. Doskonalenie umiejętności wycinania, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej (I 7)
 • zabawa „Zgadnij, co to?” z wykorzystaniem wyciętych chmur – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wypowiedzi (IV 18)
 • ćwiczenia poranne – Zestaw II (I 5)
 • zabawa ruchowa z rekwizytami „Plac zabaw” (I 5)
 • wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 2 i 3
 • zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Latawce” (I 5)
 • zabawa ruchowa „Burza” (I 5, 8, 9)
 • wykonywanie ćwiczenia w KP2, s. 4–5
 • Zajęcia plastyczne – „Kolorowe parasole” – wyklejanka ze skrawków materiałów (I 7)
 • zabawa tropiąca „Wiewiórki” (I 5)
 • obserwacje przyrodnicze – oglądanie pod lupą wybarwiających się jesiennych liści (IV 16, 18)
 • zabawa ruchowa bieżna „Ogonki” (I 5, 8, 9)

 

Ula i Ufoludek

 • „Deszczowy instrument” – rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych, sprawności manualnych (IV 8)
 • „Która kropla zmieniła miejsce?” – ćwiczenia spostrzegawczości (IV 1)
 • ćwiczenia poranne – Zestaw II (I 5)
 • zabawa „Podaj rym” – kształtowanie analizy słuchowej wyrazów (IV 2)
 • zabawa ruchowa „Drzewa na wietrze”– reagowanie na zmiany dynamiczne (I 5, 8, 9)
 • poznanie litery u, U, drukowanej i pisanej (IV 4)
 • doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów, utrwalanie kształtu poznanych liter, odczytywanie wyrazów z poznaną literą (IV 4)
 • wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 6–8
 • Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne Zestaw IX (I 5)
 • „Co ukryło się w korze drzew?” – obserwacje kory drzew przez lupę (IV 16, 18)
 • zabawy z elementem wspinania się z wykorzystaniem sprzętu terenowego (I 5)
 • zabawa ruchowa bieżna „Bieg slalomem” (III 5, I 5)

 

Kiedy wieje wiatr?  

 • zabawa integracyjna „Szukam kolegi” – ćwiczenia w globalnym czytaniu (IV 4)
 • zabawa „Kolorowe figury geometryczne” – utrwalenie nazw i kształtu figur geometrycznych, rozwijanie logicznego myślenia (IV 12)
 • ćwiczenia poranne – Zestaw II (I 5)
 • zabawa „Dokończ zdanie” – rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności budowania zdań (IV 4)
 • wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 9
 • zabawa ruchowa, ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Supełek” (I 5)
 • Zajęcia umuzykalniające – „Witamy Pana Listopada”. Nauka piosenki Pan Listopad.
 • Zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi. Uwrażliwienie na brzmienie instrumentów perkusyjnych (IV 7)
 • układanie kompozycji z różnego rodzaju kamyków, liści, patyków – rozwijanie wyobraźni (IV 11, IV 18)
 • zabawa „Bibułki na wietrze” (I 5)
 • zabawa ruchowa z elementem rzutu „Stop! Podaj piłkę” (I 5)

 

Jesień w lesie

 • zabawa dydaktyczna „Chmurki” – integra­cja grupy (III 5)
 • gra planszowa z KP2, s. 11
 • ćwiczenia poranne – Zestaw II
 • Zajęcia z wykorzystaniem opowiadania A. Sło­mińskiej Wyprawa do lasu (IV 16)
 • zabawa „Kropelkowy rytm” – dostrzeganie regularności i kontynuowanie rytmu
 • zabawa z wykorzystaniem chusty anima­cyjnej „Jesienny wiatr”
 • wykonywanie ćwiczenia w KP2, s. 10
 • Zajęcia plastyczne – „Jesienny las” – groma­dzenie doświadczeń poprzez wykonywanie prac z wykorzystaniem różnych form działalności plastycznej – układanie kompozycji z tworzywa przyrodniczego (IV 1)
 • zabawa „Suche liście” – ćwiczenie koncen­tracji, pokonywanie przeszkód w terenie (I 5, 8, 9)
 • zabawy z wykorzystaniem sprzętu tereno­wego (III 5)
 • zabawa ruchowa skoczna „Przeskocz przez kałużę” (III 5)

 

Lekkie – ciężkie

 • ćwiczenia oddechowe – rozwijanie siły i dłu­gości wydechu (I 9)
 • wykonywanie ćwiczenia w KP2, s. 13
 • ćwiczenia poranne – Zestaw II (I 5)
 • zabawa „Kto ukrył się pod parasolem?” – rozwijanie spostrzegawczości, wyrabianie cierpliwości, rozumienie zasad zabawy (III 5)
 • zabawa orientacyjno-porządkowa „Zbiórka na sygnał” (IV 7)
 • Zajęcia matematyczne – „Co jest ciężkie, a co lekkie?” – poznanie różnych rodzajów wag: szalkowej, elektronicznej; szacowanie wagi przedmiotów i kształtowanie umiejętności ich grupowania według wagi zabawa pantomimiczna „Podaj piórko – podaj kamień” (IV 13)
 • wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 12
 • Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw IX (I 5)
 • „Spacer z lusterkiem” – nauka uważnej obserwacji, przełamywania stereotypów, poka­zanie możliwości spojrzenia na codzienne rzeczy z innej strony (IV 5)
 • zabawa z elementem rzutu i celowania „Celuj woreczkiem” – rozwijanie umiejętności rzutu do celu prawą i lewą ręką (I 5, 8, 9)
 • zabawa ruchowa bieżna „Ogonki” (I 5)

 

 

 

 

TYDZIEŃ 2: CIEKAWE, DLACZEGO…

 

11 listopada hołd dziś Polska składa

 • zabawa integracyjna z chustą animacyjną „Skaczące balony” – rozwijanie umiejętności współpracy w zespole (III 5)
 • przypomnienie melodii i słów hymnu Polski (IV 10)
 • ćwiczenia poranne – Zestaw III (I 5)
 • słuchanie polskich tańców narodowych – czytanie krótkich informacji o tych tańcach (IV 2, 9)
 • wykonywanie biało-czerwonego kwiatu z KA, k. 8 (IV 11)
 • budowanie z różnych rodzajów klocków znanych budowli – rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych, wyobraźni przestrzennej (IV 1)
 • „11 listopada – hołd dziś Polska składa!” – utrwalenie nazw i budzenie szacunku do sym­boli narodowych: godła, flagi, hymnu, kształ­towanie poczucia tożsamości narodowej, zapoznanie z mapą Polski i położeniem stoli­cy, biegiem i nazwą najdłuższej rzek (IV 4)
 • wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 14–15
 • Zajęcia plastyczne – rozwijanie umiejętności rysowania postaci ludzkiej/portretu przybliżenie postaci Józefa Piłsudskiego, budzenie zainteresowania historią Polski

(IV 8)

 • obserwacja ptaków w ogrodzie, nazywanie ich (IV 18)
 • zabawa z chustą animacyjną „Karuzela” (I 5)
 • zabawa ruchowa skoczna „Przeskocz przez kałużę” (I 5)

 

Jak powstaje cień?

 • wycinanie sylwet do teatrzyku cieni – „Czer­wony Kapturek” (IV 8)
 • ćwiczenia poranne – Zestaw III (I 5)
 • zabawa w teatrzyk cieni „Czerwony Kaptu­rek” z wykorzystaniem sylwet – kształtowa­nie umiejętności współpracy w zespole, przełamywanie nieśmiałości (IV 5)
 • malowanie na dużym arkuszu papieru po­znanych liter pisanych palcem maczanym w farbie – utrwalenie poznanych liter pisa­nych wielkich i małych (IV 4)
 • zabawa ruchowa z elementem równowagi „Kasztanowa drabina” (I 5)
 • Zabawy badawcze – „Jak powstaje cień?” z wykorzystaniem wiersza D. Gellnerowej Cienie – kształtowanie umiejętności obserwo­wania i wyciągania wniosków, rozumienie zjawiska powstawania cienia (IV 18)
 • wykonanie ćwiczeń w KP2, s. 16–17
 • Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw X
 • poszukiwanie gniazd ptaków w ogrodzie, opisywanie ich wyglądu, zastanowienie się, jakie ptaki mogą w nich mieszkać – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych (IV 18)
 • zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego (III 5)
 • zabawa ruchowa z elementem rzutu (I 5)

 

Ptaki i ich przysmaki

 • memo obrazkowe – doskonalenie pamięci i spostrzegawczości rozmowa na temat zmian w przyrodzie (II 11, IV 1)
 • ćwiczenia poranne – Zestaw III
 • wykonanie doświadczeń związanych z wodą – rozwijanie postawy badawczej, nazywanie stanów skupienia wody: ciecz, para, lód (IV 19) gry i układanki przy stolikach (III 5, 6)
 • zajęcia przyrodnicze – „Ptaki i ich przysma­ki” – poznanie nazw i wyglądu wybranych ptaków (wrona, wróbel, sikorka, gil)
 • rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie (II 11)
 • wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 18–19
 • wykonywanie karmników z butelki i drew­nianych łyżek, wsypanie pokarmu, umieszczenie karmników w ogrodzie przedszkolnym (I 6; IV 1)
 • zajęcia umuzykalniające – hymn Polski. Nauka hymnu Polski. Utrwalenie symboli na­rodowych (hymn, flaga) (IV 7, 10)
 • zabawa „Tropiciele” – ćwiczenie samokon­troli i zręczności (I 9)
 • zabawa ruchowa skoczna (I 5)
 • zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu terenowego z zachowaniem bezpieczeństwa (I 5)

 

Koty i ich psoty

 • układanie obrazka – ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej (IV 5)
 • zabawa „Prawda czy fałsz” – utrwalanie wia­domości o Polsce
 • ćwiczenia poranne – Zestaw III
 • prezentacja nagrania imprez sportowych z udziałem Polaków – zwrócenie uwagi na wyrażanie dumy z przynależności narodo­wej i na eksponowanie symboli narodowych
  (IV 1, 2)
 • ćwiczenia postawy podczas słuchania i śpie­wania hymnu Polski (IV 10)
 • zabawa na czworakach „Slalom między cho­rągiewkami” (I 5)
 • przygotowanie do czytania i pisania na pod­stawie historyjki obrazkowej „Trampolinek i koty” – KP2, s. 20–21 (IV 5)
 • poznanie litery y, drukowanej i pisanej (IV 4)
 • doskonalenie analizy słuchowej sylabowej i głoskowej wyrazów, odczytywanie wyra­zów z poznaną literą – analiza wzrokowa (IV 4)
 • zabawa ruchowa „Układamy literę y” (IV 4)
 • wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 20–22
 • Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw X
 • zabawa „Pokaż to, o czym mówię” – rozwi­janie spostrzegawczości (IV 5)
 • zabawy z elementem wspinania się z wyko­rzystaniem sprzętu terenowego (I 5)
 • zabawa ruchowa bieżna „Berek – zaczaro­wane liście” (I 5)

 

Segregujemy śmieci

 • zabawa dydaktyczna „Polska nasz kraj” – rozwijanie umiejętności czytania, rozpo­znawania dużych miast i regionów Polski (IV 10)
 • zabawa „Dyrygent” – ćwiczenie percepcji wzrokowej (IV 1)
 • rozmowa na temat powstawania parków narodowych – kształtowanie szacunku wobec przyrody IV 18
 • wypowiedzi na podstawie ilustracji zamieszczonej w KP2, s. 25 (IV 5)
 • ćwiczenia poranne – Zestaw III (I 5)
 • wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 23
 • ćwiczenia oddechowe dużych grup mięśni (I 9)
 • „Segregujemy śmieci” – praca z obrazkiem, działania praktyczne – kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu – se­gregowanie odpadów, rozwijanie wrażliwości na otaczający świat i poczucia odpowiedzial­ności za jego wygląd, poznanie rodzajów od­padów i ich wpływu na środowisko, rozumie­nie pojęcia recyclingu (IV 1, 2)
 • wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 24
 • zajęcia plastyczne – „Segregacja śmieci to za­danie nie tylko dla dzieci” – plakat – rozwija­nie pomysłowości (IV 8)
 • zabawa „Obrazki z patyków” – rozwijanie pomysłowości, kształtowanie pojęć: długi, krótki, dłuższy, krótszy (IV 13)
 • zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego (I 5)

 

TYDZIEŃ 3  MÓJ ZWIERZAK

 

W wiejskiej zagrodzie

 • zabawa „Fonetyczna zabieranka” – ćwicze­nie umiejętności rozróżniania głosek, wyszukiwania rymów (IV 6)
 • zabawa dydaktyczna „Sztafeta” – rozumie­nie zasad gry i doskonalenie godnego przyj­mowania porażki i wygranej (III 9, IV 1)
 • ćwiczenia poranne – Zestaw IV
 • obrysowywanie szablonów zwierząt – ćwiczenie płynnych, rytmicznych, ciągłych ruchów ręki
 • zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Spotkanie piłek”
 • zabawy dydaktyczne – „W wiejskiej zagro­dzie” – poznanie różnych gatunków zwierząt żyjących w gospodarstwie wiejskim, dosko­nalenie analizy słuchowej wyrazów, rozwijanie słownictwa, poznanie korzyści, jakie człowiek czerpie z hodowli zwierząt (IV 1, IV 18)
 • zabawa ruchowa „Gdzie kto mieszka?” (I 5)
 • wykonanie ćwiczeń w KP2, s. 26–27
 • zajęcia plastyczne – „Na wiejskim podwórku” – doskonalenie techniki wycinania i klejenia, roz­wijanie umiejętności przedstawiania rzeczywistości w formie plastycznej, kształtowanie umiejętności rozmieszczenia pracy na kartce (IV 8)
 • zabawa ruchowa „Berek drewniany” (I 5)
 • zabawa z wykorzystaniem sprzętu tereno­wego (I 5)

 

Pies przyjacielem człowieka

 • zabawa „Jakie to zwierzę?” – rozwijanie spo­strzegawczości (IV 2)
 • co jest przysmakiem zwierząt? – KP2, s. 28
 • oglądanie albumów i książek o psach, zdjęć przedstawiających psy w różnych sytuacjach – swobodne wypowiedzi dzieci (IV 18)
 • ćwiczenia poranne – Zestaw IV (I 5)
 • czytanie ciekawostek o różnych rasach psów, oglądanie ilustracji – swobodne wypowiedzi dzieci, rozwijanie słownictwa (IV 18)
 • konstruowanie opowiadania o psie – roz­wijanie wyobraźni (IV 2)
 • opowiadanie historyjki obrazkowej z KP2, s. 29 (IV 5)
 • praca z obrazkiem – „Pies przyjacielem czło­wieka” – uświadomienie pomocnej roli psa w życiu człowieka, doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, utrwalanie poznanych liter, próby odczytywania wyrazów – KP2, s. 30 (IV 5)
 • zabawa ruchowa „Pieski” z elementem czworakowania (I 5)
 • wykonywanie ćwiczenia 2 w KP2, s. 28
 • zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw I (I 5)
 • zabawa „Gonimy bańki mydlane” – ćwicze­nie koordynacji wzrokowo-ruchowej (I 9)
 • obserwacje przez lupę kory drzew – rozwijanie zainteresowania przyrodą (IV 18)
 • zabawa ruchowa bieżna „Bieg z woreczkiem na głowie” (I 8)

 

Zwierzęta się uczą i my też

 • układanie z mozaiki geometrycznej sylwe­tek zwierząt – rozwijanie wyobraźni, utrwa­lanie nazw figur geometrycznych (IV 12)
 • grupowanie obrazków według instrukcji – kształtowanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów (IV 6)
 • wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 31
 • ćwiczenia poranne – Zestaw IV (I 5)
 • zabawa dydaktyczna „Co widziałeś?” – ćwi­czenia analizatora wzrokowego, wyodręb­nianie figury i tła, spostrzeganie położenia w przestrzeni i stosunków przestrzennych
 • ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej – odszukiwanie wyrazu kot ukrytego w innych wyrazach (IV 6)
 • wykonywanie ćwiczenia na 32 w KP2
 • zabawa ruchowa równoważna „Na drugą stronę po kładce” (I 5)
 • zajęcia matematyczne – „Zwierzęta się uczą i my też” – tworzenie zbiorów na podstawie wybranej cechy przedmiotu, doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni (IV 14)
 • wykonywanie ćwiczeń w KP2, s 33
 • Zajęcia umuzykalniające – „Poznajemy instrumenty Pana Listopada”. Zabawy rytmiczne uwrażliwiające na brzmienie instrumentów muzycznych. Utrwalenie piosenki Pan Listopad (IV 7)

 

Chciałbym mieć takiego przyjaciela

 • zabawa „Głuchy telefon” (I 5)
 • rozmowa z czworonożnym przyjacielem – rozwijanie mowy dialogowej (IV 2)
 • ćwiczenia poranne – Zestaw IV (I 5)
 • zabawa „Sznurki” – układanie kształtów według wzoru i z pamięci, rozwijanie sprawności manualnej
 • układanie pociętych obrazków związanych z omawianym tematem (zwierzęta hodowa­ne na wsi i domowe) utrwalanie wiadomości (IV 5)
 • doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej
 • zabawa ruchowa na czworakach „Slalom na czworakach”
 • Praca z tekstem – „Chciałbym mieć takiego przyjaciela” – wykorzystanie wiersza
 • Strzał­kowskiej Rozmowa (IV 6)
 • wykonywanie ćwiczenia w KP2, s. 34
 • zajęcia plastyczne – „Mój zwierzak” (IV 8)
 • zabawa „Biegnij – wróć!” – rozwijanie reak­cji na sygnał (III 5)
 • obserwacja zmian w przyrodzie późną jesienią – swobodne wypowiedzi dzieci (IV 18)
 • zabawa ruchowa skoczna „Kto dalej?” (I 5, 8, 9)

 

Kto pomaga zwierzętom?

 • zabawa „Słowo do słowa” – ćwiczenie słu­chu fonematycznego (I 9)
 • wykonywanie ćwiczeń na 35 w KP2
 • ćwiczenia oddechowe „Czyja piłeczka po­toczy się dalej?” (I 9)
 • ćwiczenia poranne – Zestaw IV
 • zabawa „O którym zwierzątku mówię?” – doskonalenie umiejętności opisu, kształto­wanie logicznego myślenia (IV 18)
 • zabawa ruchowo-ortofoniczna „Zwierzęta na wsi”

zajęcia przyrodniczo-społeczne – „Kto po­maga zwierzętom?” – poznanie pracy wete­rynarza, usystematyzowanie wiadomości na temat hodowli zwierząt domowych

(IV 1, 2)

 • założenie hodowli wybranego zwierzątka – omówienie sposobów opieki (III 6)
 • Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw I (I 5, 8, 9)
 • zabawa z elementem rzutu „Bitwa na kulki” – kształtowanie zasad zdrowej rywalizacji

(I 5, 8, 9)

 

 

         TYDZIEŃ 4 DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

 

Święto misia

 • zabawa „Policz i zapamiętaj” – ćwiczenie spostrzegawczości oraz pamięci (IV 15)
 • ćwiczenia poranne – Zestaw V (I 5)
 • zabawa „Ile mam klocków?” – ćwiczenie w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach (IV 15)
 • wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 37
 • zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnych rodzajów klocków (IV 19)
 • zabawy dydaktyczne – „Święto misia” – wy­korzystanie wiersza M. Mazan Mój miś, po­znanie historii powstania pluszowego misia (IV 6)
 • opowiadanie historyjki obrazkowej z KP2, s. 36
 • zajęcia plastyczne „Miś z kółek” (IV 8)
 • obserwacja zachowania ptaków przy karm­nikach

(IV 18)

 • zabawa orientacyjno-porządkowa „Ptaszki do karmnika” – reagowanie na sygnał (I 5, 8)

 

   Motyl, mama, mysz – co na początku słyszysz?

 • zabawa „Szyjemy misia” do muzyki o zmieniającym się tempie – doskonalenie wyczucia poruszania się w przestrzeni (I 5)
 • układamy wyrazy – zabawy słowem (IV 2)
 • ćwiczenia poranne – Zestaw V (I 5)
 • wykonywanie ćwiczeń w KP 2, s. 40
 • zabawa ruchowa skoczna „Wyszywanie” (I 5, 9)
 • przygotowanie do czytania i pisania – „Motyl, mama, mysz – co na początku słyszysz?” (IV 2)
 • poznanie litery m, M, drukowanej i pisanej – KP2, s. 38–39 (IV 4)
 • odczytywanie wyrazów z poznaną literą (IV 4)
 • zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw II (I 5)
 • słuchanie odgłosów przyrody – budzenie wrażliwości na piękno przyrody (IV 18)
 • zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (I 5)
 • zabawa ruchowa z elementem równowagi „Przełóż piłkę” (I 5)

 

Bajkowe misie

 • zabawa integracyjna „Co czuję?” – nazywa­nie emocji i odzwierciedlanie ich ciałem (IV 1)
 • wykonywanie ćwiczenia 3 w KP2, s. 41
 • ćwiczenia poranne – Zestaw V (I 5)
 • obrysowywanie szablonów – ćwiczenie płynnych ruchów pisarskich (I 9)
 • zabawy mozaiką geometryczną (IV 12)
 • zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Liczbowe koła z liści” (I 5)
 • zabawy dydaktyczne – „Bajkowe misie” – po­znanie bohaterów książek i filmowych opo­wieści o misiach (IV 6)
 • malowanie według instrukcji niedźwiedzia polarnego – KP2, s. 41, ćwiczenie 4 (IV 8)
 • Zajęcia umuzykalniające – „Żegnamy jesień, witamy nadchodzącą zimę” (IV 7)
 • zabawy rytmiczne uwrażliwiające na brzmienie instrumentów perkusyjnych (IV 7)
 • utrwalenie piosenki Pan Listopad (IV 7)
 • zabawa ruchowa z elementami równowagi „Jesienna droga”

III 5, 8, 9)

 • zabawy z wykorzystaniem sprzętu tereno­wego z zachowaniem bezpieczeństwa (I 5)
 • zabawa ruchowa bieżna „Berek – zaczaro­wane liście” (I 5)

 

Misie organizują przyjęcie

 • zabawa „Dokończ słowo” – rozwijanie syn­tezy sylabowej (IV 4)
 • lepienie z plasteliny misiów – rozwijanie sprawności manualnych (IV 8)
 • ćwiczenia poranne – Zestaw V (I 5)
 • tworzenie różnych kształtów z drucików kreatywnych – doskonalenie sprawności manualnej i kreatywności (I 6, IV 8)
 • rysowanie portretu litery m, M (IV 4)
 • wyszukiwanie w tekstach gazet litery m, M (IV 4)
 • zabawa ruchowa z mocowaniem i dźwiga­niem „Przepychanka” (I 5)
 • zajęcia matematyczne – „Misie organizują przy­jęcie” – doskonalenie umiejętności przelicza­nia przedmiotów, porównywanie liczebności – określanie o ile więcej, o ile mniej (IV 15)
 • kształto­wanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach, współdziałanie w zespole (IV 15)
 • wykonywanie ćwiczenia 1 w KP2, s. 42
 • zabawy z piłką – rzucanie do wyznaczonego celu (I 5, 8)

 

Niedźwiedzie w naturalnym środowisku

 • zabawa „Ciepło – zimno” – szukamy misia (IV 1)
 • misiowe puzzle – doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej (IV 5)
 • wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 43
 • ćwiczenia poranne – Zestaw V (I 5)
 • dorysowywanie misiom elementów – KP2, s. 44
 • zabawa ruchowa na czworakach „Podania piłki stopą” (I 5, 8)
 • zajęcia przyrodnicze – „Poznajemy niedźwie­dzie” – zapoznanie z wyglądem i trybem życia niedźwiedzi (polarnych, brunatnych), rozwi­janie zainteresowań światem zwierząt, wzbo­gacanie słownictwa (IV 18)
 • zabawa ruchowa „Niedźwiedzie – łączcie się!” (I 5)
 • wykonywanie ćwiczeń w KP2, s. 45
 • zajęcia plastyczne – zakładka do książki – rozwijanie zainteresowań czytelniczych, pobudzanie inwencji twórczej, dbanie o estetyczny wygląd wykonywanej pracy (IV 8)
 • zabawa w berka kucanego – rozwijanie sprawności ruchowej (I 5)