Październik

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ PAŹDZIERNIK GR. III

 

  1. Temat tygodnia: Moja rodzina i ja

Podstawa programowa: I 4,5,6,7,9  III 1,2,3,5,8   IV 1,2,7,8,12,14,15,18,19,20

Cele:

– poznanie sytuacji rodzinnej dzieci z grupy – zabawa intergrująca „Hop, do koła”

– ćwiczenie spostrzegawczości – zabawa „Opowiedz, co widzisz”

– ćwiczenie w formułowaniu zdań – zabawa „Dokończ zdanie: Lubię z rodzicami…”

– poznawanie nazw członków rodziny – zabawa dydaktyyczna „Kto to taki?”

– stworzenie sytuacji sprzyjającej swobodnemu wypowiadaniu się – rozmowa na

temat „Co to jest rodzina?”

– nabywanie umiejętności przedstawiania się imieniem i nazwiskiem

– ćwiczenie orientacji przestrzennej oraz utrwalanie pojęć: prawo, lewo,

tył, przód

– ćwiczenia w liczeniu – zabawa dydaktyczna „Jesienne listeczki. Ile? Tyle!”

– rozwijanie umiejętności manualnych, kształcenie orientacji przestrzennej i

umiejętności planowania na określonej powierzchni – malowanie farbami

kompozycji według własnego projektu

– rozpoznawanie odgłosów i ich różnicowanie – ćwiczenie percepcji

słuchowej w zabawie „Co słyszysz?”

– wyklejanie modelu swojego swojego domu – zabawa plastyczna

– utrwalanie nazw figur geometrycznych, stosowanie określeń: para, taki

sam, tworzenie zbiorów – zabawy: „Dobierz do pary”, „Figury do domu”

– ćwiczenie koncentracji uwagi i poznawanie dźwięków, określanie

elementów muzyki (natężenia – głośno, cicho, coraz ciszej i coraz

głośniej) – zabawy rytmiczne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego

użytku jako instrumentów

– ćwiczenie płynności ruchów rąk – rysowanie kredkami czynności, w których

dzieci pomagają rodzicom

– zachęcanie do eksperymentowania i wyciągania wniosków wynikających z

analizy przeprowadzonych doświadczeń – malowanie portretu sokiem z cytryny

– utrwalenie pojęć: wysoko, nisko – zabawa „Wysoko – nisko”

– stosowanie określeń: w prawo, w lewo, w bok, do przodu, do tyłu, pod,

nad – wizualizacja opowiadania z wykorzystaniem muzyki; rozwijanie

świadomości własnego ciała

– nabywanie pewności siebie i wiary we własne siły – tworzenie kompozycji

przestrzennej z gotowych elementów, rysowanie członków rodziny

– zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe

– zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, gimnastyczne,

muzyczno – ruchowe, zajęcia w ogrodzie

 

 

  1. Temat tygodnia: Droga do przedszkola

Podstawa programowa: I 2,5,6,7,9,   III 5   IV 1,2,3,5,7,8,11,12,14,15,18,19

Cele:

– nabywanie sprawności w posługiwaniu się nożyczkami, dostrzeganie

regularności w układach elementów – zabawa dydaktyczna „Kolorowe rytmy”

– skupienie uwagi na słuchanym tekście – wiersz Urszuli Piotrowskiej

„Trampolinek i ruch uliczny”, rozmowa na temat treści

– poszerzenie  wiedzy na temat bezpiecznego poruszania sie po drodze,

utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, poznawanie przepisów

ruchu drogowego, znaków drogowych – zabawy dydaktczne: „Znaki drogowe”,

„Stop”

– doskonalenie umiejętności przeliczania

– ćwiczenie spostrzegawczości – rozwiązywanie zagadek obrazkowych

– rozpoznawanie odgłosów i przypisywanie ich do określonych zjawisk –

zabawa „Co słyszysz?”

– odwzorywanie w formie plastycznej ruchu ulicznego, utrwalenie

wiadomości o ruchu drogowym – praca plastyczna „Na ulicy”

– uświadomienie dzieciom konieczności bezwzględnego przestrzegania

przepisów ruchu drogowego – rozmowa podsumowująca

– utrwalenie kolorów sygnalizatora świetlnego – zabawa „Kolory z sygnalizatora”

– doskonalenie umiejętności liczenia z wymienianiem kolejnych

liczebników, wdrażanie do bezwzględnego stosowania się do sygnalizacji

świetlnej – zabawa dydaktyczna „Autobusy i tramwaje”

– rozpoznawanie odgłosów znanych dzieciom dzieciom z codziennego

otoczenia (odgłosy ulicy), rozpoznawanie akompaniamentu szybkiego i

wolnego

– rozwijanie aparatu głosowego – ćwiczenia ortofoniczne (naśladowanie

różnych odgłosów ulicy)

– dostrzeganie i odtwarzanie regularności w otoczeniu – zabawa dydaktyczna

„Światła na skrzyżowaniu”

– wzbogacanie słownictwa, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej – zabawa

„Wesołe rymowanki”

– stwarzanie okazji do realizacji samodzielnych projektów, rozwijanie umiejętności

projektowania przedmiotów oraz ich wykonanie według ustalonego planu,

rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni – konstruowanie pojazdu z różnego

materiału plastycznego

– poszerzanie słownictwa oraz umiejętności wypowiadania się – oglądanie książek i

ilustracji przedstawiająch różne pojazdy

– ćwiczenie sprawności manualnej, koordynacji rąk i współpracy palców – zabawa

plastyczna „Pojazd marzeń”

– praktyczne ćwiczenia w stosowaniu zasad ruchu drogowego – zabawa

dydaktyczna „Bezpiecznie na drodze”

– utrwalenie pojęć: mniejszy – większy, przed – za

– zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe

– zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, gimnastyczne,

muzyczno – ruchowe, zajęcia w ogrodzie

 

 

  1. Temat tygodnia: Leśne odgłosy

Podstawa programowa: I 5,7,9   II 10,11,15   III 1,5,8,11 IV1,2,3,5,7,8,12,14,16,18,19

Cele:

– ćwiczenie percepcji słuchowej – zabawa „Kto się ukrył za parawanem”

– wdrażanie do uważnego słuchania tekstu, kształtowanie umiejętności

analizowania tekstu – opowiadanie Urszuli Piotrowskiej „Trampolinek szuka

skarbów jesieni”

– poznawanie zwyczajów niektórych zwierząt przygotowujących się do zimy,

posługiwanie się określeniami: na, pod, obok – kolaż „Gdzie się schowała

wiewiórka?”

– rozwijanie logicznego myślenia – rozwiązywanie zagadek słownych

– wspomaganie prawidłowego rozwoju i mowy poprzez wykonanie pracy

plastycznej – uzupełnienie kompozycji poprzez malowanie farbami

– poznawanie wyglądu i nazw wybranych darów jesieni np.: żołędzi,

kasztanów, liści, drobnych gałązek – rozmowa na temat darów jesieni

(nazywanie ich, określanie ich wyglądu i pochodzenia), uwrażliwienie na

wartości wizualne tj.: kolor, przestrzeń, kompozycję (umieszczenie

okazów przyrody w kąciku przyrody )

– kształtowanie poczucia rytmu – taniec „Leśnych ludzików”

– kształtowanie uważnego słuchania – wysłuchanie wiersza Maciejki

Mazan „Dary jesieni”, wdrażanie do poszanowania przyrody i zwrócenie

uwagi na piękno otaczającego świata

– budzenie wrażliwości dotykowej, nabywanie świadomości operowania

materiałem przyrodniczym – wykonanie leśnych ludzików z kasztanów i

żołędzi wg własnego projektu

– poszerzenie słownictwa – nauka piosenki „Co jesienią w parku gra?”

– kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania – zabawa słowna

„Ile słów znacie o wiewiórce?”, „Jeżyk śpi”

– przeliczanie elementów zbiorów, rozwijanie spostrzegawczości, poznawanie

zwyczajów jeża – zabawy dadaktyczne „Gdzie ukrył się jeż?”

– wyklejanie szablonu liścia papierem kolorowym – praca plastyczna

„Kolorowe listki”

– utrwalenie wiadomości o jesieni poprzez quiz tematyczny (określenie

cech charakterystycznych dla tej pory roku), wykonanie plakatu tematycznego

– próby wyciągania właściwych wniosków – zabawa „Szukamy jesieni”- wybór

ilustracji o tematyce jesiennej

– zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe

– zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, gimnastyczne,

muzyczno – ruchowe, zajęcia w ogrodzie

 

 

  1. Temat tygodnia: Kącik zabawek

Podstawa programowa: I 5,6,7,9  II 4    III 1,5,6,7,8,18   IV 2,3,4,7,8,11,12,14,15,19

Cele:

– skupienie uwagi na prezentowanym utworze literackim, prowokowanie do

stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi – wiersz Danuty Gellnerowej „Dzieci”

– rozwijanie aktywności twórczej – zabawa „Dokończ zdanie: Lubię się bawić…”

– budzenie poczucia, że wszyscy ludzie mają równe prawa, wprowadzenie

elementu rywalizacji – zabawa dydaktyczna „Dobieranka”

– doskonalenie umiejętności tworzenia kompozycji plastycznych, budzenie

kreatywności, podnoszenie poczucia własnej wartości – wykonanie stempli,

tworzenie własnej różnokolorowej, drukowanej kompozycji, utrwalanie nazw

kolorów

– ćwiczenie orientacji przestrzennej względem siebie – zabawa „Moja zabawka”

– ćwiczenie w liczeniu – zabawa matematyczna „Liczymy zabawki”

– uważne słuchanie utworu literackiego i rozmowa na jego temat – wiersz

Urszuli Piotrowskiej „Kto się bawi”

– utrwalenie nazw zabawek, określanie rodzajów – zabawa dydaktyczna

„Lubimy się bawić zabawkami”, „Zapraszam do mnie”

– kształtowanie uważnego słuchania utworu muzycznego , zapoznanie z

przykładem muzyki fortepianowej – miniatura fortepianowa Dymitra

Kabalewskiego „Blazny cyrkowe”

– kształtowanie wyobraźni ruchowej i muzycznej, kształtowanie ekspresji

ruchu, rozwijanie świadomości własnego ciała – nauka prostego układu

choreograficznego

– uważne słuchanie utworu – wiersz Urszuli Piotrowskiej „Taniec bajek mydlanych”

– budzenie nastroju radosnego ożywienia, rozbudzanie ciekawości

poznawczej – zabawa badawcza „Kolorowe bańki jak balonik”

– rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, samodzielne odkrywanie

właściwości rzeczy i zjawisk – zabawa „Złap bańkę”

– rozwijanie spostrzegawczości – zabawa naśladowcza „Zabawki”

– rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów – praktyczne ćwiczenie

w stosowaniu określeń: na, pod, obok, wyżej, niżej

– zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe

– zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, gimnastyczne,

muzyczno – ruchowe, zajęcia w ogrodzie

 

 

WYDARZENIA W PRZEDSZKOLU

  • 10 – udział w europejskiej inicjatywie: „Code Week” – Rysuję, maluję, … koduję
  • 10 – Dzień Uśmiechu
  • .10 – Labolo Odkrywcy
  • 10 – Dzień bezpiecznego komputera

 

 

 

Współpraca z rodzicami:

– rozmowy telefoniczne z rodzicami dotyczące funkcjonowania dziecka w przedszkolu, wzajemna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń

OPRACOWAŁY:

Anna Stępniewska

Anita Olszewska