Wrzesień

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

WRZESIEŃ GR. I

 

Temat Tygodnia: Nasze przedszkole

Cele:

– zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z nauczycielem i pozostałymi dziećmi, wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach,

– poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu,

– nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb,

– kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych,

– zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie,

– rozwijanie orientacji w przestrzenie poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok, zwrócenie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku w szatni,

– kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, zapoznanie z wyposażeniem łazienki oraz podawanie nazw przyborów toaletowych i określenie do czego służą,

– poznawanie schematu ciała człowieka, utrwalenie nazw poszczególnych części ciała,

– doskonalenie sprawności manualnych,

– uwrażliwienie na muzykę, nauka piosenki: „ Z Trampolinkiem do przedszkola” utrwalenie zasad grzecznego zachowania wobec innych

 

Temat tygodnia: Wszyscy razem

Cele:

– zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem, grupowanie przedmiotów według rodzaju,

– wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami,

– kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w Sali,

– budowanie poczucia przynależności do grupy, integrowanie się z nią,

– wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę, dzień dobry, do widzenia

rozumienie pojęć mały, duży, kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowania na nie,

– poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego, czerpanie radości ze wspólnej zabawy,

– rozwijanie słuchu, mowy i pamięci – nauka rymowanki „ Zabawy w przedszkolu”,

– kształtowanie umiejętności przechodzenia od bazgrania do prób rysowania koła, schematów postaci człowieka

– ćwiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, ‘

 

Temat tygodnia: Jestem przedszkolakiem

Cele:

– miłe spędzanie czasu w przedszkolu, wzajemne obdarowywanie się radością,

– wdrażanie do wspólnych gier i zabaw,

– pogłębianie prawidłowego wdechu i wydechu

– rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

– doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawie z pokazywanie części ciała,

– kształcenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej ręki,

– rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,

– rozwijanie umiejętności manualnych – malowanie farbami,

– uwrażliwienie dzieci na różne elementy muzyki – nastrój, tępo,

– rozpoznawanie sposobów posługiwania się klejem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,

– utrwalenie znajomości części ciała,

 

Temat tygodnia: Witamy Panią jesień

Cele:

– obserwowanie zmieniającej się przyrody charakterystycznej dla jesieni,

– poznanie atrybutów Pani Jesieni: kasztany, żołędzie, szyszki, grzyby,

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania darów jesieni – owoców,

– zdobywanie wiedzy przyrodniczej o życiu zwierząt – jeży,

– zabawy badawcze w kąciku przyrody,

– rozwijanie aparatu głosowego – naśladowanie głosem zjawisk przyrodniczych,

– rozwijanie poczucia rytmu, reagowanie na sygnał dźwiękowy, określenie elementu muzyki: cicho – głośno,

– poznawanie kolorów jesieni,

– doskonalenie umiejętności przyklejania – praca plastyczna „ Drzewo”

 

 

 

Współpraca z rodzicami, praca na rzecz grupy:

– adaptacja dzieci: zabawy zapoznawcze, integrujące grupę

– zebranie z rodzicami – sprawy organizacyjne dotyczące przedszkola i grupy

– rozmowy indywidualne  rodzicami dotyczące spraw dziecka ( choroby, alergie, sprawy wychowawcze)

 

Hanna Woźnicka