Plan dnia

Ramowy plan dnia w Przedszkolu Nr 272


07.00 - 08.15 • własna aktywność dzieci,
• zabawy w kącikach zainteresowań,
• wykonywanie zadań indywidualnych,
• czynności porządkowo - gospodarcze,
• pomoc w przygotowaniu do zajęć,
• ćwiczenia i zabawy ruchowe.
08.15 - 08.30 • przygotowanie do śniadania,
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.
08.30 - 09.00 śniadanie
09.00 - 09.30 • zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową,
• zajęcia i zabawy edukacyjne
09.30 - 09.50 zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
09.50 - 09.55 • przygotowanie do posiłku,
• czynności porządkowo – higieniczne
09.55 - 10.10 II śniadanie
10.10 - 10.30 dzieci starsze - 5 latki: zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową
dzieci młodsze - 3, 4 latki: zabawy swobodne i zorganizowane.
10.30 - 11.50 • spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
• zabawy organizowane i swobodne,
• gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,
• obserwacje,
• prace w ogrodzie.
11.50 - 12.00 • przygotowanie do obiadu,
• czynności porządkowe – higieniczne.
12.00 - 12.30 obiad
12.30 - 14.15 grupy młodsze:
• odpoczynek poobiedni,
• kwadrans na bajkę.

grupy starsze:
• relaksacja przy muzyce,
• ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,
• zajęcia dodatkowe,
• zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
• zabawy w kącikach zainteresowań,
• zabawy tematyczne,
• zabawy w terenie.
14.15 - 14.30 • przygotowanie do podwieczorku
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.
14.30 - 14.50 podwieczorek
14.50 - 16.00 • kontynuacja działalności edukacyjnej,
• zabawy ruchowe,
• zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
• ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,
• praca wyrównawcza, indywidualna,
• zabawy dowolne według zainteresowań,
• zajęcia w małych zespołach,
• omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.
16.00 - 17.30 • własna aktywność dzieci,
• zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.

Rozkład dnia w przedszkolu według nowej podstawy programowej


W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w
przedszkolu podzielony został na pięć części:

  • co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),
  • co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),
  • jedna piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne,
  • pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

Organizacja czasu zajęć rozliczana jest tygodniowo. Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu
prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka.

Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu
opinii rodziców. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci
wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca
wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i
prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy
programowej.

Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są:
zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu.

Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy
rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo – dydaktycznych, jakie przedszkole
oferuje dzieciom.

dzieci