Zwalnianie z opłat

Zasady zmniejszania i zwolnienia z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXXIV/2166/2014 r.

 1. Zwalnia się z opłaty za przedszkole:
  1. dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę( 1.387,50 zł.),
  2. wychowankowie rodzinnych  domów dziecka działających na terenie m.st. Warszawy,
  3. wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego działających na terenie m. st. Warszawy,
  4. dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy,
  5. dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy o systemie oświaty.
 1. 50% ulgi w opłacie korzystają dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75%(1.387,50 zl.), ale nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę(1.850 zł),
 2. 25% ulgi w opłacie korzystają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do innych:
  • przedszkoli  na terenie m.st. Warszawy.
  • punktów przedszkolnych na terenie m. st. Warszawy,
  • zespołów wychowania przedszkolnego na terenie m. st. Warszawy,
  • żłobków i klubów dziecięcych, ale tylko tych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy,
  • dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy( ulga opisana w punkcie 3 obejmuje także dzieci niespokrewnione, ale będące pod opieką jednego opiekuna prawnego),
  • znajdujące się pod opieką opiekuna prawnego sprawującego jednocześnie opiekę nad przynajmniej dwojgiem dzieci uczęszczających do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego lub form opieki nad dziećmi do lat 3.
 3. W przypadku zbiegu uprawnień określonych w ust. 1-3, przysługuje tylko jedno uprawnienie wybrane przez rodziców (opiekuna prawnego).
 4. Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola składają do dyrektora przedszkola.
 5. Do wniosku należy dołączyć:
  • oświadczenie o wysokości wszystkich dochodów brutto uzyskanych ze stosunku pracy a także otrzymane  zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło  z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o braku takich dochodów,
  • oświadczenie dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego
 6. W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę lub jej obniżenia, rodzice (opiekunowie prawni) dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.
 7. Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
 8. Zwolnienie lub obniżenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę następuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 9. Ilekroć jest mowa o dochodach rodziców lub dochodach opiekunów prawnych oznacza to zawsze dochody brutto.

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1850,00 zł.


Szablony dokumentów: